Doküman No
LEEGT. 0006
Yayın Tarihi
20.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Enstitü Sekreteri
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2. Kadro Unvanı

Enstitü Sekreteri

3. Görev Unvanı

Enstitü Sekreteri

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Enstitü Müdürü / Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Birimlerden gelen evrakları takip etmek,

  • Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak.

  • Kurul kararları ve diğer yazışmaların takibini yaparak arşivlenmesini sağlamak

  • Enstitü web sayfasının güncel olmasını sağlamak

  • Kurumsal e-posta hesabını takip etmek ve gerekli işlemleri yapmak.

  • İdari personel ve genel hizmet personeli ile periyodik toplantılar yapmak ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak.

  • Personel arasında adil iş bölümü yapılmasını sağlamak, kılık kıyafetleri ile görevini yerine getirip getirmediklerini denetlemek, gerekli durumlarda idari personelin görev alanları ve birimlerini düzenlemek.

  • Enstitüde mevcut ofis ve koridorların temizliğinin yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.

  •  Enstitü Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.