Doküman No
LEEGT. 0003
Yayın Tarihi
20.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Enstitü Sekreteri
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2. Kadro Unvanı

Bilgisayar İşletmeni

3. Görev Unvanı

Bilgisayar İşletmeni

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Enstitü Sekreteri /Enstitü Müdürü / Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Gelen evrak dağıtımının yapılması.

 • Kurulların gündem maddelerinden hareketle Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu kararlarını oluşturmak,

 • Kurum içi ve kurum dışı gerekli yazışmaları yapmak, süreli yazıları takip etmek, sonuçlandırmak, dosyalarına kaldırmak.

 • Yeni kayıtlanacak öğrencilerin kayıtlanmalarından itibaren mezuniyetlerine kadar gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 • Doktora programı öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışma ve raporları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar.

 • Doktora Programı öğrencilerinin bilimsel hazırlık, tez teslimi, mezuniyet, yatay geçiş izinli sayılma, kayıt sildirme, kayıt yenileme, derse yazılım ve ek süre vb. işlemlerini gerçekleştirmek, kontrol ve takibini yapmak.

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin bilimsel hazırlık, mezuniyet, yatay geçiş izinli sayılma, kayıt sildirme, kayıt yenileme, derse yazılım ve ek süre vb. işlemlerini gerçekleştirmek, kontrol ve takibini yapmak.

 • Sevk Tehiri veya Sevk Tehiri İptali işlemlerini yapar.

 • Lisansüstü jüri üyesi bilgilerinin ÖBS'ye girilmesini ve takibini sağlamak.

 • Doktora programı tez savunma sınavına girecek öğrencilerin tez intihal işlemlerini yapmak.

 • Doktora programı mezuniyet tezlerinin Ulusal Tez Merkezine yüklenmesini sağlamak.

 • Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili kurullarda alınan kararlar ile yapılan yazışmaların öğrenci dosyalarına eksiksiz şekilde konulması ve gerekli olanlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesini sağlamak.

 • Kurulların gündemine alınacak olan belge ve dosyaların kontrolü yapmak.

 • Yeni açılacak program dosyalarının incelenerek Yönetime bilgi verilmesi.

 • Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel hazırlık, tez teslimi, mezuniyet, yatay geçiş izinli sayılma, kayıt sildirme, kayıt yenileme, derse yazılım ve ek süre vb. işlemlerini gerçekleştirmek, kontrol ve takibini yapmak.

 • Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışma ve raporları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar.

 • Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantı gündemlerini kurul üyelerine göndermek.

 • Web sayfasında duyuruların yayınlanması

 • SMS işlemlerini yürütmek.

 • Dönem sonlarında kaydı silinecek öğrencileri tespit etmek.

 • Lisansüstü jüri üyesi bilgilerinin ÖBS'ye girilmesini ve takibini sağlamak.

 • Tezli Yüksek Lisans programı tez savunma sınavına girecek öğrencilerin tez intihal işlemlerini yapmak.

 • Tezli yüksek lisans programı mezuniyet tezlerinin Ulusal Tez Merkezine yüklenmesini sağlamak.

 • Tezli Yüksek Lisans programı öğrencilerinin eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili kurullarda alınan kararlar ile yapılan yazışmaların öğrenci dosyalarına eksiksiz şekilde konulması ve gerekli olanlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesini sağlamak.

 • İlk işe başlama iş ve işlemlerini yapmak.

 • Personelin maaşı ile ilgili bordro düzenleme, ödeme ve bu işlemlerle ilgili evrakların düzenlenme ve arşivlenme işlemlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlar.

 • SGK bildirimlerini yapmak.

 • Fazla mesai ile ilgili evrakların hazırlanması, kontrol edilmesi, ödeme ile ilgili işlemlerin yapılması ve ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak.

 • Banka talimatı gönderme iş ve işlemlerini yapmak.

 • Satın alma iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.

 • Taşınır Çıkış (devir) - giriş işlemlerini gerçekleştirmek.

 • Geçici görev yolluğu, telefon fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.

 • Bütçe çalışmalarını yapmak.

 • Kendi birimiyle ilgili periyodik aralıklarla ve istendiğinde yönetime rapor vermek.

 • İşten ayrılma işlemlerini yapmak.

 • Ek ders ücretlerine ilişkin dosyaların ve evrakların hazırlanması, öğretim üyelerinin izin / rapor / görevlendirme gibi durumlarının kontrol edilerek, ödeme ile ilgili işlemlerin yapılması ve ilgili evrakların arşivlenmesini sağlamak.

 •   Demirbaş ve diğer malzemelerin titizlikle kullanılmasını sağlamak.

 •   İdarenin vereceği diğer işleri yapar.