Doküman No
LEEGT. 0002
Yayın Tarihi
20.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Enstitü Sekreteri
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2. Kadro Unvanı

Öğretim Üyesi

3. Görev Unvanı

Müdür Yardımcısı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Enstitü Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Müdürlüğe vekâlet ettiği zamanlarda Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek.

 • Eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi için gerekli ortamı hazırlar, bunlarla ilgili politikalar ve stratejiler belirler ve yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlamak.

 •  Araştırma Görevlilerine tezli programdan mezun olacak öğrencilerin tez kontrollerinin yapılması noktasında yönlendirilmelerinin yapılması.

 •  Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gündem maddelerini kontrol etmek.

 • Enstitü kalite geliştirme ve değerlendirme çabalarını yürütür ve bunlar için standartlar belirlenmesini ve bu standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlamak.

 • Kalite güvencesi çerçevesinde iç ve dış paydaşlara yapılacak olan araştırmaların, anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 • Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını, bu çalışmaların yıllık raporlarının hazırlanmasını Enstitü Müdürüne sunulmasını sağlamak.

 • Programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

 • Enstitü Dergisinin Editörlüğünü yaparak yayın takibini ve yayın kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

 • Enstitü ile yerli ve yabancı eğitim kurumları arasındaki işbirliklerin ve öğrenci dış ilişkilerinin (Mevlana, Farabi, Erasmus, Leonardo vb.) yürütülmesini sağlamak.

 • Eğitim ve öğretimin uygulanmasında gözetim, denetim ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak.

 • Fiziki yapı ve donanımın her an işlevsel biçimde olması için gerekli denetimleri yapmak ve eksiklikleri müdürlüğe bildirmek.

 • Her yıl Enstitünün analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlamak.

 • Gerekli olan mal ve hizmet alımında mali süreçleri takip etmek ve idari birimler üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

 • Enstitü ile diğer kurumlar arasındaki işbirliğinin yapılmasını sağlamak.

 • Enstitü Öz Değerlendirme Raporunun ve Stratejik Planının hazırlanmasını sağlamak.

Enstitü Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar.