Döküman No
HM.GT.0001
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Hukuk Müşavirliği

2. Kadro Unvanı

Avukat

3. Görev Unvanı

Avukat

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Hukuk Müşaviri

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Üniversitemizin taraf olduğu her türlü adli ve idari davalar ile icra takiplerini ve tahkim konularını mahkeme, hakem ve icra dairelerinin nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak.

  2. Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterlerden Kuruma yapılacak tebligatları tebellüğ etmek ve bunlara cevap vermek.

  3. Hukuk Müşaviri tarafından incelenmesi için kendisine verilen işlerde hukuki görüş hazırlamak.

  4. Görevlendirildiği özel komisyon çalışmalarına Hukuk Müşavirliğini temsilen katılmak.

  5. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  6. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek