Döküman No
HM.GT.0002
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Hukuk Müşavirliği

2. Kadro Unvanı

Hukuk Müşaviri

3. Görev Unvanı

Hukuk Müşaviri

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Üniversitenin tasarruflarının, yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak.

 2. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Üniversitenin diğer birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını inceleyerek görüş bildirmek.

 3. Üniversitenin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerini, adli ve idari yargı mercileri ile icra müdürlükleri nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak.

 4. Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamları ile Üniversitenin diğer birimlerinin istediği konularda hukuki görüş bildirmek.

 5. Birim personeli arasında iş ve görev dağılımını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

 6. Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterlerden Kuruma yapılacak tebligatları tebellüğ etmek ve bunlara cevap vermek.

 7. Bünyesindeki dava ve dosyaların düzenli şekilde oluşturulması, takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrolünü yapmak.

 8. Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu'nda üye olarak görev almak.

 9. Mevzuat İnceleme Komisyonu sekreteryasını yürütmek.

 10. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 11. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek