Döküman No
TTO.GT. 0001
Yayın Tarihi
10.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Koordinatör

1. Birimi

      Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

2. Kadro Unvanı

      Profesör Doktor

3. Görev Unvanı

      Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

      Sorumlu Rektör Yardımcısı

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. TTO’ni temsil etmek.

 2. TTO’nin çalışmalarını düzenlemek.

 3. TTO’nin Kurullarını toplantıya  çağırmak.

 4. TTO’nin ve Üniversitede yürütülen proje sürecinde görev alan tüm birimlerin, komisyonların, kurulların, proje gruplarının ve idari personelin arasında koordinasyon oluşturmak.

 5. TTO’nin bir yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

 6. TTO’nin ve bağlı birimlerinin, komisyonlarının, kurullarının, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

 7. Ulusal ve uluslararası proje çağrıları hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık  hizmetlerinin koordinasyonunun sağlamak.

 8. Projelerinin kabulü, revizyonu ya  da başarısız olunması sonrası tekrar ilgili programa başvuru ve yürütülmesi gereken süreçlerde ilgili birimler ve kurum/kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

 9. Sanayi projeleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitimler verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun oluşturulmasını sağlamak.

 10. Araştırmacılar tarafından yapılan tüm başvuruları ve kabul edilen projeler ile araştırmacılar tarafından alınmış “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” gibi konularda istatistiksel bilgilerin derlenmesi yapmak.

 11. Tüm proje sözleşmelerinin Rektörlük makamınca imzalanmasını sağlamak.

 12. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 13. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.