Doküman No
TTO.GT. 0003
Yayın Tarihi
13.06.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Koordinatör

1.Birimi

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

2.Kadro unvanı

Öğretim Elemanı

3.Görev unvanı

Teknoloji Transfer Ofisi Birim Görevlisi

4.Bağlı bulunduğu amir

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Görev yetki ve sorumlulukları

1.  Yönetim ve deneyimlerin paylaşımını da içeren

proje yönetimi eğitimlerinin yönlendirilmesini

yapmak.

2. Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar

hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak

bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama,

bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim

ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu

sağlamak.

3. Projelerle ilgili gelir ve ödenek kayıt işlemleri için

talepte bulunmak.

4. Yurtdışı projelere ilişkin KDV muafiyet

belgelerinin vergi dairesinden alınması konusunda

yürütücülere destek verilmesi ile ilgili iş ve

işlemlerden sorumludur.

5. TTO'nin amaç ve faaliyet alanlarında (ilgili

modüller) yer alan iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi

politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol

sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak

yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi

dokümanlarında belirtilen ilave görev ve

sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile

ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

7. Bağlı bulunduğu amir ve Birim amiri tarafından

TTO'nin süreçleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak

verilen iş ve işlemleri yapmak.