Doküman No
MRLAB.GT. 0001
Yayın Tarihi
06.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1. Birimi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Kadro Unvanı

Prof. Dr./Doç. Dr./Dr. Öğr. Üyesi

3. Görev Unvanı

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Sorumlu Rektör Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi kendisine yardımcı olmak üzere müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

  2. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür; Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık eder, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

  3. Müdür ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür/Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

  4. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri v e prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.