Döküman No
MRLAB.GT. 0002
Yayın Tarihi
06.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1. Birimi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Kadro Unvanı

Prof. Dr./Doç. Dr./Dr. Öğr. Üyesi/Öğr. Gör. Dr./Öğr. Gör.

3. Görev Unvanı

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

 

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesi, yapılan etkinliklerin gözetim ve denetiminin yapılması, analiz süreçlerinin takibi ve merkeze ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik sürecinin takibi ve alınmasını koordine etmek.

  2. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  3. Bağlı bulunduğu amir ve Birim amiri tarafından Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreçleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak verilen iş ve işlemleri yapmak.