Doküman No
MRLAB.GT. 0003
Yayın Tarihi
06.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1. Birimi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Kadro Unvanı

Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Görevlisi

 

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Merkezi Araştırma Laboratuvarında ihtiyaç duyulan malzemelerin (sarf, demirbaş, kimyasal, vb.) belirlenmesini, alınmasını, organize edilmesini ve takibini sağlamak.

  2. Sorumlu olduğu cihazların kullanımı, bakım ve onarım takibini yapmak.

  3. Merkezi Araştırma Laboratuvarı analiz ücretlerinin ve ödemelerinin takibini yapmak.

  4. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarında yer alan iş ve işlemleri yapmak.

  5. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  6. Bağlı bulunduğu amir ve Birim amiri tarafından Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreçleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak verilen iş ve işlemleri yapmak.