Döküman No
RTEÜ.PR. 0013
Yayın Tarihi
06.11.2019
Revizyon Tarihi
17.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm eğitim – öğretim hizmetlerinin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgili yöntemi açıklamaktır.

 

2. KAPSAM

Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde tasarım gerektiren tüm eğitim – öğretim hizmetlerini kapsamaktadır.

 

3. TANIMLAR

  • RTEÜ : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni ifade etmektedir.

  • ÖİDB : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı ifade etmektedir.

  • YÖKSİS Yükseköğretim Öğrenci Veri Sistemi’ni ifade etmektedir.

 

4. SORUMLULAR

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

 

5. UYGULAMA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eğitim – öğretim hizmetlerinin tasarımı ve geliştirilmesi prosedürü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bölüm yeterliliklerinin belirlenmesi, ders planları ve içeriklerinin güncellenmesi, öğretim elemanlarının bilimsel yayınlarının basılması, yeni lisans ve lisansüstü programların açılması, yeni araştırma vb. merkezlerinin kurulması, yeni lisans ve lisansüstü derslerin açılması gibi işlemleri kapsamaktadır.

 

Bu prosedür kapsamında ilgili birimlerin ve / veya yetkililerin gerçekleştirecekleri tüm tasarım ve geliştirme işlemlerinde “tasarım ihtiyacının belirlenmesi”, “tasarım geliştirme planının hazırlanması”, “tasarım ve geliştirme girdilerinin ve çıktılarının tanımlanması”, “tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi”, “tasarım ve geliştirmenin doğrulanması”, “tasarım ve geliştirmenin geçerliliğinin test edilmesi” ve “tasarım ve geliştirme değişikliğinin kontrolü” adımları sırasıyla izlenir.

 

5.1. Tasarım İhtiyacının Belirlenmesi

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin tasarımı ve geliştirilmesi faaliyeti, tasarımı ve / veya geliştirilmesi düşünülen hizmetlere duyulan ihtiyacın belirlenmesi ile başlatılır. Ön lisans, lisans ve lisansüstü alanlarla ilgili yeni bölüm / program ve ders açılmasına ya da mevcut bölüm / program ve derslerin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ilgili birimlerin yöneticilerinden, öğrencilerinden, öğretim elemanlarından ve sektörden alınan geribildirimler doğrultusunda belirlenir.

 

Akademik birimler Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yurt dışındaki yüksek kurumlarıyla ortak programlar açabilirler.

 

2547 Sayılı Kanun’un 7/d-2 maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarında uygulama ve araştırma merkezi Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kurulabilmektedir. Uygulama ve araştırma merkezlerine olan ihtiyaç, öğretim elemanlarının ve iş dünyasının talepleri doğrultusunda üniversite üst yönetimince kararlaştırılır.

 

5.2. Tasarım Geliştirme Planının Hazırlanması

 Enstitüler, fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları öğretim elemanlarının, potansiyel öğrencilerin ve iş dünyasının taleplerine göre yeni bölüm ve / veya programlar açabilirler.  İlgili akademik birimler söz konusu programların açılmasında YÖK’ün Önlisans Programı Açma Ölçütleri, Lisans Programı Açma Ölçütleri, Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri ve Doktora Programı Açma Ölçütlerini dikkate alarak; yeni bölüme / programa duyulan ihtiyaç doğrultusunda, bölüm / program için gerekli sayı ve nitelikte akademik personelin nasıl ve nereden temin edileceği, derslik, laboratuvar vb. fiziki alt yapı gereksinimlerinin nasıl karşılanacağına dair işlem dosyası hazırlanır. İşlem dosyasının Üniversite Senatosuna sunulması, Senato Kararı ile birlikte YÖK Başkanlığına gönderilmesi ve YÖKSİS’e yüklenmesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.

 

Yukarıda sözü edilen birimler yeni program açma ile ilgili işlemleri; “ÖİDB.İA.0066 Yeni Fakülte / Yüksekokul / Enstitü / Meslek Yüksekokulu Kurulması İş Akış Süreci”, “ÖİDB.İA.0002 Bölüm / Program/Anabilim Dalı Açmaİş Akış Süreci”, “ÖİDB.İA.0074 Yüksek Lisans ve Doktora Programı Açılmasıİş Akış Süreci” ve “ÖİDB.İA.0092 Önlisans - Lisans Mevcut Programlara İlk Defa Öğrenci Alınması İş Akış Süreci”ne göre gerçekleştirilir.

 

           5.3. Tasarım ve Geliştirme Girdilerinin ve Çıktılarının Tanımlanması

Yeni bölüm / program ve ders açma ile ilgili girdiler öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve iş dünyasının talepleri ve üniversitedeki akademik birimlerin derslik, laboratuvar vb. fiziki alt yapı olanakları ile yeni bölümün/programın ve dersin gerektirdiği uzmanlığa sahip öğretim elemanı sayısıdır.

 

Yeni bölüm / program ve dersleri açma konusunda YÖK’ün düzenlemeleri ve üniversitenin iç düzenlemeleri ile aşağıdaki iş akış süreçleri de eğitim ve öğretim hizmetlerinin tasarımı ve geliştirilmesi sürecinin girdilerini tanımlamaktadır. İlgili işlemler; “ÖİDB.İA.0007 Ders Bilgi Paketlerinin Oluşturulması İş Akış Süreci” ve “ÖİDB.İA.0051 Program Tanıtım ve Çıktılarının Oluşturulması İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

       5.4. Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi

Yeni bölüm / program ve derslerle ilgili tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi işlemi fakültelerde bölüm ve fakülte kurullarınca, enstitülerle enstitü kurullarınca, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm ve yüksekokul kurullarınca yapılır.

 

İlgili kurullar yeni açılacak bölüm / program ve derslerin öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine ne ölçüde cevap vereceğini hazırlanan planlar kapsamında değerlendirir, varsa belirlenen eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesi için tasarım ve geliştirme sürecinin önceki aşamalarına geri dönülür.

 

Yeni yayın çalışmalarında öğretim elemanının yayın talebi anabilim dalı başkanlığınca incelenerek bölüm başkanlığına, oradan da Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Yayın Kurulu’na iletilir. Yayın kurulu yayının şekil ve içerik denetimini yaparak Fakültelerde dekanlıklara, Enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürlüklere yayınla ilgili raporunu iletir.

 

       5.5. Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması

 Yeni bölüm / program, merkez ve ders açılmasına ilişkin fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölüm kurullarınca yapılan gözden geçirmenin ardından hazırlanan eğitim ve öğretim hizmetleri tasarım ve geliştirmeleri üniversite senatosuna iletilir.

 

Senato, yeni bölüm/program ve derslerin ihtiyaçlara ve mevzuata uygunluğunu dikkate alarak tasarım ve geliştirmelerle ilgili doğrulamayı yaparak son kararı verir. Kararın olumlu olması durumunda yeni bölüm, programların açılmasına ilişkin dosyayı YÖK’e iletir. Yeni bölüm, programların açılma kararını onaylayarak yürürlüğe koyulması için ilgili birimlere yetki verir.

 

       5.6. Tasarım ve Geliştirmenin Geçerliliğinin Test Edilmesi

Yeni bölüm / program ve derslerle ilgili hizmet tasarım ve geliştirmelerinin geçerliliği öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve ilgili birim kurullarının yeni bölüm / program ve derslerle ilgili memnuniyetleri ölçülerek yapılır. Her dönem sonunda yapılan öğrenci memnuniyet anketleri yeni açılan bölüm / program ve derslerle ilgili geçerliliğin test edilmesinde kullanılır. Öğrenci memnuniyet anketlerinin yanı sıra, ilgili bölüm / fakülte / enstitü / yüksekokul kurullarında yapılan toplantılar da bölüm / programa ve derslere ilişkin geçerliliğin test edilmesinde kullanılır.

 

       5.7. Tasarım ve Geliştirme Değişikliğinin Kontrolü

Ders planları ve içerikleri bilimsel-teknolojik gelişmelere ve iş dünyasının beklentilerine paralel olarak güncellenir ve geliştirilir. Bu, hem öğrencilerimizin, hem de onları mezun olduklarında istihdam edecek olan kurumların memnuniyeti için önemli bir zorunluluktur. Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin tasarım ve geliştirmelerle ilgili güncelleme ve/veya değişiklikler uygunsuzluk yönetimi prosedürü izlenerek gerçekleştirilir. Ayrıca, güncellenmesi düşünülen dersler ile ilgili işlemler bölüm kurullarınca “ÖİDB.İA.0011 Ders Planı Oluşturma ve Değişikliği İşlemleri İş Akış Süreci” izlenerek gerçekleştirilir.

 

Yapılan tasarım ve geliştirme değişiklikleri öğrencilerden ve bölüm kurullarından alınacak geri bildirimler ile kontrol edilir. Yapılan değişikliklerin daha önce ortaya çıkan uygunsuzlukları giderip gidermediği, yeni uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önleyip önlemediği kontrol edilir.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

    1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

 

Yükseköğretim Kanunu (2547)

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar 

 

 Mevcut Bölümlere Lisans Programı Açarak Öğrenci Alınması İçin Ölçütler ve Başvuru Formatı

 

Meslek Yüksekokulları

 

Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

 

Doktora Programı Açma Ölçütleri 

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Esasları

 

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

 

Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu

 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 

 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

6.1.1.3.

Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 

  

 6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi    Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

 

6.2.1-İş Akış Şemaları

ÖİDB.İA.0066

Yeni Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Kurulması

ÖİDB.İA.0002

Bölüm/Program/Anabilim Dalı Açma

ÖİDB.İA.0074

Yüksek Lisans Ve Doktora Programı Açılması

ÖİDB.İA.0092

Önlisans-Lisans Mevcut Programlara İlk Defa Öğrenci Alınması

ÖİDB.İA.0007

Ders Bilgi Paketlerinin Oluşturulması

ÖİDB.İA.0051

Program Tanıtım Ve Çıktılarının Oluşturulması

ÖİDB.İA.0011

Ders Planı Oluşturma Ve Değişikliği İşlemleri