Döküman No
RTEÜ.PR.0007
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

 

1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin iç ve dış paydaşlarının (öğrenci, mezun, akademik ve idari personel, sektör temsilcileri vb.) sunulan tüm hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyleri, kurumsal bağlılık ve motivasyonlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve artırılması amacıyla uygulanan ve uygulanacak olan yöntem, esas ve sorumlulukları belirlemektir.

 

2.KAPSAM

Bu prosedür Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde uygulanan KYS’nin etkinliğini ve sistemin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek amacıyla iç ve dış paydaşlara yönelik uygun verilerin toplanması ve analiz edilmesi faaliyetlerini kapsar.

 

3.TANIMLAR

  • Anket Formu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin iç ve dış paydaşlarının Üniversite tarafından sunulan tüm hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyleri ile kurumsal bağlılık ve motivasyonlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve artırılması amacıyla hazırlanan, çeşitli soru ve ifadelerden oluşan formlardır.
  • Anket Maddesi: Anket formu içerisindeki her bir soru, önerme ya da yargıyı ifade eder.
  • Evren: Hakkında veri toplamak ve genellemelere varılmak istenilen grubu ifade eder
  • Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurtiçinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan sistemi ifade eder.
  • AKTS Kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve tezi vb. çalışmaların tümünü ifade eden sayısal değerdir.
  • Paydaş: “RTEÜ.İB.0001 Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemini etkileyen ilgili tarafların beklentileri” dokümanında tanımlanan çıkar gruplarını ifade eder.

 

4.SORUMLULAR

Anketlerin değerlendirilmesi ve bu konuda yapılacak çalışmaların koordinasyonundan Kalite Komisyonu, Kalite Koordinatörlüğü ve Birim Kalite Temsilcileri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

Üniversitenin sağladığı her türlü hizmet ve koşullar hakkındaki memnuniyet, kurumsal bağlılık ve motivasyon belirli aralıklarla, iç ve dış paydaşlar için geliştirilmiş olan anket formları uygulanarak ölçülür, sonuçlar raporlanır ve üst yönetime sunulur. Birim bazındaki anketlerin sonuç raporları, ilgili birimin internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anket Sonuç Raporları” bölümünde; Üniversite genelindeki anket sonuç raporları ise Kalite Koordinatörlüğü internet ana sayfasında bulunan “Raporlar” başlığı altındaki “Anket Sonuç Raporları” bölümünde yayınlanır. Alınan geri bildirimler ve üst yönetimin değerlendirmesi ışığında düzeltici faaliyetler planlanır ve uygulamaya konulur.

 

5.1. Anketlerin Hazırlanmasına Yönelik Genel Hususlar

Bu prosedürde belirlenen anketler Kalite Koordinatörlüğü Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu tarafından hazırlanarak birimler tarafından bu anket formları kullanılır. Prosedürde belirtilmeyen anketler ise kalite koordinatörlüğünün onayından sonra birimler tarafından uygulanır. Kalite koordinatörünün onayı olmadan birimler tarafından anket uygulanmaz.

 

Bununla birlikte basılı ve elektronik ortamda hazırlanan tüm anketlerin ilk bölümünde anketin hangi amaçla uygulanılacağını, ortalama tamamlama süresi ve anket verilerinin farklı kişi veya kurumlarla paylaşılıp paylaşılmayacağını bildiren “Anket Bilgisi” kısmının bulunması zorunludur.

 

Örnek 1: Anket Bilgisi

Sayın Katılımcı;

Bu anket çalışmamız, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından Kalite Yönetim Sistemi kapsamında verilen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bilgileriniz hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmayacaktır. Anketin yanıtlama süresi yaklaşık 3 dakikadır.

Yapacağınız katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

 

Demografik bilgilerin elde edilmesi için oluşturulan maddeler ve bu maddelere bağlı seçenekler araştırma evrenine uygun olarak düzenlenir. Anket maddelerine ait seçenekler farklı grupların analizine olanak sağlayacak şekilde oluşturulur. Diğer taraftan yaş aralığı, hizmet süresi gibi aralık olarak ifade edilen seçeneklerde aralıklar, araştırma evrenine uygun olarak belirlenir. Aralıklar belirlenirken seçeneklerin birbirine eşit uzaklıkları ifade etmesine özen gösterilir.

 

5.2. Anket Verilerinin Çözümlenmesi

Basılı ve elektronik ortamda hazırlanan ve uygulanan tüm anket formlarında, ilgili anket maddelerine yönelik olarak hangi seçenek işaretlenmiş ise tek tek tespit edilir. Her bir formda, her bir madde için hangi seçeneğin işaretlendiği kayıt altına alınır ve toplamda her bir madde için hangi seçeneğin kaç kez işaretlendiği kaydedilir. Her bir anket maddesinin bütün seçenekleri için her bir seçeneğin tercih edilme oranları yüzdesel (%) olarak hesaplanır.

 

5.3. Anket Verilerinin Yorumlanması

Her bir anketin sonuçları frekans ve yüzde olarak hesaplanabileceği gibi istatistiksel teknikler kullanılarak da analiz edilebilir.

 

5.4. Recep Tayip Erdoğan Üniversitesinde Uygulanan Anketler

5.4.1. Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Üniversitenin yönetim ve örgütlenme yapısı, eğitim, araştırma ve yayın olanakları, alt yapı ve ulaşım hizmetleri, mali olanaklar, kurumsal bağlılık, motivasyon ve iş doyumu gibi alanlarda tüm akademik ve idari faaliyetlerin değerlendirildiği akademik personel memnuniyet anketleri Kalite Koordinatörlüğünce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektronik Bilgi Sistemi (REBİS) üzerinden periyodik aralıklarla uygulanır ve veriler değerlendirilerek sonuç raporu hazırlanır. Kalite Koordinatörü, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında anket sonuçlarını paylaşır ve gerekli gördüğü takdirde düzeltici faaliyetler planlanır ve uygulanır. Anket sonuçları Kalite Koordinatörlüğü internet ana sayfasında bulunan “Raporlar” başlığı altındaki Anket Sonuç Raporları” bölümünde yayınlanır.  Anket sonuçları ile ilgili veriler Kalite Koordinatörlüğünce muhafaza edilir.

5.4.2. İdari Personel Memnuniyet Anketi

Üniversitenin yönetim ve örgütlenme yapısı, eğitim ve toplumsal ilişkiler, altyapı ve ulaşım hizmetleri, mali olanaklar, çevresel ilişkiler, kurumsal bağlılık, motivasyon ve iş doyumu gibi faaliyetlerin değerlendirildiği idari personel memnuniyet anketleri REBİS üzerinden periyodik aralıklarla Kalite Koordinatörlüğünce uygulanır ve veriler değerlendirilerek sonuç raporu hazırlanır. Kalite Koordinatörü, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında anket sonuçlarını paylaşır ve gerekli gördüğü takdirde düzeltici faaliyetler planlanır ve uygulanır. Anket sonuçları Kalite Koordinatörlüğü internet ana sayfasında bulunan “Raporlar” başlığı altındaki Anket Sonuç Raporları” bölümünde yayınlanır.  Anket sonuçları ile ilgili veriler Kalite Koordinatörlüğünce muhafaza edilir.

 

5.4.3. İdari Birimler Memnuniyet Anketi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde hizmet veren idari birimlerin sunduğu hizmetlerden duyulan memnuniyetin ölçülmesi amacıyla yılda birer kez hazırlanan anketler REBİS üzerinden akademik ve idari personele uygulanır. İdari Birimler memnuniyet anketinin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketin uygulanmasından, sonuçların değerlendirilerek raporlanması ve muhafazasından Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

 

İdari Biriler Memnuniyet Anketi sonuçları birimlerin internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır. Anket sonuçları ile ilgili veriler Kalite Koordinatörlüğünce muhafaza edilir.

 

5.4.4. Öğrenci Memnuniyet Anketi

Üniversitenin eğitim programları ve öğretim, ölçme ve değerlendirme, akademik danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerini kapsayan akademik hizmetler ile üniversitedeki akademik ortam ve öğrenmeyi destekleyici olanaklar, ulaşım ve yemek gibi öğrenciye sağlanan diğer hizmetleri kapsayan idari hizmetlerin tümüne yönelik öğrencilerin memnuniyetini ölçmek üzere hazırlanan öğrenci memnuniyet anketleri REBİS üzerinden periyodik aralıklarla Kalite Koordinatörlüğünce uygulanır ve veriler değerlendirilerek sonuç raporu hazırlanır. Kalite Koordinatörü, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında anket sonuçlarını paylaşır ve gerekli gördüğü takdirde düzeltici faaliyetler planlanır ve uygulanır. Anket sonuçları Kalite Koordinatörlüğü internet ana sayfasında bulunan “Raporlar” başlığı altındaki Anket Sonuç Raporları” bölümünde yayınlanır. Anket sonuçları ile ilgili veriler Kalite Koordinatörlüğünce muhafaza edilir.

 

5.4.5. İş Yükü Anketi

Derslerin AKTS kredileri öğrenci iş yükü hesaplanarak belirlenir. Bir AKTS, 25-30 saattir. İş yükü, öğrencinin dersle ilgili olarak yaptığı tüm çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar, başka bir deyişle ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm faaliyetleri için harcadığı zamanı esas alarak hesaplanır. Derslerin AKTS kredisini belirlemek amacıyla gerekli olan ders yükünü hesaplayabilmek için "AKTS İş Yükü Belirleme Anketi" her ders için 2019 – 2020 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren 4 yılda bir, yeni eklenen dersler için ise dersin açıldığı yarıyılın sonunda uygulanır. İş yükü anketlerinin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketlerin uygulanmasından, sonuçlarının analiz edilerek kalite koordinatörlüğü ile ve ilgili akademik birimlerle paylaşılmasından ve sonuçların muhafaza edilmesinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumludur

 

5.4.6. Akademik Danışman Memnuniyet Anketi

Danışmanı olduğu öğrencilerin akademik durumlarını izlemek, akademik konularda öğrenciye rehberlik etmek, öğrencilerin bireysel kariyer planlamasına yardımcı olmak, öğrenciyi kayıt olduğu program hakkında bilgilendirmek, mezun olma şartlarını sağlaması için yapması gerekenler ile öğrenciyi kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programındaki zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili bilgilendirmek, danışmanlık görevi kapsamında öğrencilere yeterli zamanı ayırmak gibi konularda öğrenci memnuniyet düzeyinin ölçüldüğü “Akademik Danışman Memnuniyet Anketi” Kalite Koordinatörlüğünce uygulanır ve veriler değerlendirilerek sonuç raporu hazırlanır. Kalite Koordinatörü, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında anket sonuçlarını paylaşır ve gerekli gördüğü takdirde düzeltici faaliyetler planlanır ve uygulanır. Anket sonuçları birimlerin internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır. Anket sonuçları ile ilgili veriler Kalite Koordinatörlüğünce muhafaza edilir.

 

5.4.7.  Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Anketi

Eğitim-öğretimin kalitesinin ve standardının yükseltilmesi amacıyla öğrencilerin dönem ders ve ders sorumlularına ilişkin görüş ve önerilerini elde edebilmek için hazırlanan “Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Anket”i bütün öğrencilerin yanıtlamaları amacıyla her dönem sonunda, elektronik ortamda yayınlanır. Anketlerin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; uygulanmasından, sonuçlarının analiz edilerek raporlanmasından ilgili birimler ile paylaşılmasından ve sonuçların muhafaza edilmesinden Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

 

Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Anketi sonuç raporları birimlerin internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır ve sonuç raporları Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir.

 

5.4.8. Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

“Dış Paydaş Memnuniyet Anketi” Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik oluşan memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla uygulanır. Dış Paydaş Memnuniyet Anketinin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketlerin uygulanmasından, sonuçlarının analiz edilerek raporlanmasından, sonuçların muhafaza edilmesinden ve birimler ile paylaşılmasından Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

 

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi sonuçları birimlerin internet ana sayfalarındaki “Kalite” başlığı altında bulunan “Anketler” bölümünde yayınlanır. Ayrıca anket sonuç raporu Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında görüşülür ve değerlendirilir.

 

5.4.9. Programların Tasarımı ve Güncellenmesi Anketi

Programların tasarımı ve güncellenmesi açısından iç ve dış paydaş görüşleri önem arz etmektedir. Özellikle iç paydaş grupları arasında öğrenci; dış paydaş grupları arasında ise mezunların, işverenlerin ve meslek gruplarının görüşleri, programların tasarımı ve güncellenmesi aşamasında görüşü alınması gereken paydaşlardır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde tüm birimler bölüm bazında öğrenci, mezun öğrenci, işveren ve meslek örgütlerinin görüşlerini tespit eder. Birimler paydaş görüşlerinin belirlenmesi için anket yöntemini kullanırlar. Anket çalışmaları sonrasında elde edilen veriler raporlanarak program ve ders çıktılarının belirlenmesinde kullanılır. Bu doğrultuda her birimin program bazında dış paydaşlarının kimler olduğunu somut bir şekilde tespit etmesi gerekir.

 

Programların tasarımı amacıyla iç ve dış paydaş görüş anketleri Kalite Koordinatörlüğü, Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu ve ilgili birimlerin işbirliği ile hazırlanır. Tüm birim anketlerinde hazırlanan bu anket formu kullanılır. Anket sonuçları birimler tarafından analiz edilerek sonuç raporu hazırlanır, sonuçlar Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşılır ve ilgili birimin internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır. Anket sonuçları bilim kurullarında görüşülerek programların tasarımı ve güncellenmesi gerçekleştirilir.

 

5.4.10. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Memnuniyet Anketi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sunulan hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyinin ölçülmesi amacıyla “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Memnuniyet Anketi” ilgili birim tarafından hizmet alan bireylere uygulanır. Anket formu Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu tarafından hazırlanır. Anket sonucu elde edilen veriler yılsonunda değerlendirilerek raporlanmasından, sonuçların Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşılmasından ve muhafazasından Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumludur.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Memnuniyet Anketlerin sonuç raporları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir.

 

5.4.11. Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrenciler Memnuniyet Anketi

Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin (mülteciler, engelliler ve uluslararası öğrenciler vb.)  ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin görüşleri alınarak gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla her yıl sonunda Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrenciler Memnuniyet Anketi uygulanır. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler memnuniyet anketlerinin hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu birimler aşağıda belirtilmiştir.

  a. Mülteciler ve Uluslararası Öğrenciler

Mülteciler ve Uluslararası öğrenciler için düzenlenecek memnuniyet anketinin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketlerin uygulanmasından, verilerin değerlendirilerek raporlanmasından, anket sonuçlarının muhafaza edilmesinden ve Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşılmasından Dış İlişkiler Ofisi sorumludur.

b. Engelli Öğrenciler

Engelli öğrenciler için düzenlenecek memnuniyet anketinin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketlerin uygulanmasından, verilerin değerlendirilerek raporlanmasından, anket sonuçlarının muhafaza edilmesinden ve Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşılmasından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sorumludur.

Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler memnuniyet anketi sonuç raporları, ilgili birimin internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir.

 

5.4.12. İdari Personel Hizmet İçi Eğitim Memnuniyet Anketi

İdari personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarındaki memnuniyet oranını artırmak, personeli yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, bilgisini ve verimliliğini artırarak daha üst seviye görevler için yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik imkanlardan üst düzeyde faydalanabilmesini sağlamak, sunulan hizmetlerde kalite ve verimliliği artırarak hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşmasını sağlamak amacıyla, verilen hizmet içi eğitimlere yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek için eğitim sonrası İdari Personel Hizmet İçi Eğitim Memnuniyet Anketi uygulanır. İdari personel hizmet içi eğitim memnuniyet anket formunun hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketlerin uygulanmasından, sonuçların analiz edilerek raporlanmasından, sonuçların kalite koordinatörlüğü ile paylaşılmasından ve sonuçların muhafaza edilmesinden Personel Daire Başkanlığı sorumludur.

 

İdari personel hizmet içi eğitim memnuniyet anketi sonuç raporları, Personel Daire Başkanlığı internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir.

 

5.4.13. Yeni Başlayan Personelin Kurumsal ve Bölgesel Beklentilerini Belirleme Anketi

Göreve yeni başlayan personelin kurumsal ve bölgesel beklentilerini belirleyerek personelin Üniversitemize uyum sürecinin desteklenmesi amacıyla Yeni Başlayan Personelin Kurumsal ve Bölgesel Beklentilerini Belirleme Anketi uygulanır. Yeni Başlayan Personelin Kurumsal ve Bölgesel Beklentilerini Belirleme Anketinin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketin uygulanmasında, verilerin analiz edilerek raporlanmasından, sonuçların kalite koordinatörlüğü ile paylaşılmasından ve muhafazasından Personel Daire Başkanlığı sorumludur.

 

Yeni başlayan personelin kurumsal ve bölgesel beklentilerini belirleme anketi sonuç raporları, Personel Daire Başkanlığı internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir.

 

5.4.14.  Destek Hizmetleri Memnuniyet Anketi

Bakım - onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulma başarısı, hızı ve personelin süreç içerisindeki tutumuna yönelik memnuniyet düzeyinin tespit edilebilmesi amacıyla Bilgi işlem Daire Başkanlığı ve Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı hizmetlerine yönelik olarak Destek Hizmetleri Memnuniyet Anketi uygulanır. Destek Hizmetleri Memnuniyet Anketi bakım-onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların bildirildiği “Destek Hizmetleri Yazılımı” üzerinden, destek talebinin sonuçlandırılmasını müteakiben, destek kaydını açan personele uygulanır. Anket kapsamında elde edilen veriler yılsonunda değerlendirilerek sonuçları Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşılır. Destek Hizmetleri Memnuniyet Anketinin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketin uygulanmasından, verilerin analiz edilerek raporlanmasından, sonuçların muhafazasından ve kalite koordinatörlüğü ile paylaşılmasından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

 

İlgili birime ait destek hizmetleri memnuniyet anketi sonuç raporları, ilgili birim internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir.

 

5.4.15. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Memnuniyet Anketi

Sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi tarafından verilen eğitimlerin etkinliğini artırabilmek amacıyla her eğitim sonunda katılımcılara Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Memnuniyet Anketi uygulanır. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Memnuniyet Anketinin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketin uygulanmasından, verilerin analiz edilerek raporlanmasından, sonuçların muhafazasından ve kalite koordinatörlüğü ile paylaşılmasından Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumludur.

 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Memnuniyet anketi sonuç raporları, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi internet ana sayfasında bulunan “Kalite” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir.

 

5.4.16. Yönetici Liderlik Özellik ve Yetkinliklerini Ölçme Anketi

Yöneticilerin liderlik özellik ve yetkinliklerine yönelik geliştirilmesi gereken hususların doğru olarak tespitinin sağlanabilmesi ve geliştirilmesi gereken bu hususlara yönelik eğitimlerin düzenlenmesini sağlayarak Üniversitemizde daha etkin ve başarılı işleyen bir yönetim sistemin oluşturulabilmesi amacıyla periyodik aralıklarla yöneticilerin liderlik özellik ve yetkinliklerini tespit anketi uygulanır. Yöneticilerin liderlik özellik ve yetkinliklerini tespit anketi elektronik ortamda uygulanır. Anketin hazırlanmasından Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Grubu; anketin uygulanmasında, verilerin analiz edilerek raporlanmasından ve muhafazasından Kalite koordinatörlüğü sorumludur.

 

Yöneticilerin liderlik özellik ve yetkinliklerini tespit anketi sonuç raporları Kalite Koordinatörlüğü internet ana sayfasında bulunan “Raporlar” başlığı altındaki “Anketler” bölümünde yayınlanır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir.

 

5.5. Anket Sonuçları Uygulanma ve Değerlendirme Sorumluları ve Periyodları

Anketler

Uygulama Periyodu

Uygulama Zamanı

Uygulama Alanı

Sorumlu Birim

Değerlendirme

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Yılda bir kez

Her yıl Şubat ayı

Tüm akademik personel

Kalite Koordinatörlüğü

YGG Toplantıları

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Yılda bir kez

Her yıl Mart ayı

Tüm idari personel

Kalite Koordinatörlüğü

YGG Toplantıları

İdari Birimler Memnuniyet Anketi

Her birim için yılda bir kez

Yıl içerisinde

Tüm personel

Kalite Koordinatörlüğü

YGG Toplantıları

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Yılda bir kez

Her yıl Mayıs ayı

Tüm öğrenciler

Kalite Koordinatörlüğü

YGG Toplantıları

İş Yükü Anketi

Dört yılda bir kez,

İlk kez açılan dersler için ilgili dönemde

2019 – 2020 eğitim öğretim döneminden başlamak üzere dört yılda bir dönem sonlarında,

İlk kez açılan dersler için ilgili dönem sonunda

İlgili dersi alan tüm öğrenciler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YGG Toplantıları,

Anket
Değerlendirme Komisyonu

Akademik Danışman Memnuniyet Anketi

Yılda bir kez

Her yıl Mayıs ayı

Tüm öğrenciler

Kalite Koordinatörlüğü

YGG Toplantıları

Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Anketi

Yılda iki kez

Her yıl Mayıs ayı

Tüm öğrenciler

Kalite Koordinatörlüğü

YGG Toplantıları

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Yılda bir kez

Her yıl Ocak – Şubat ayı

İlgili paydaşlar

Kalite Koordinatörlüğü

YGG Toplantıları

Programların Tasarımı ve Güncellenmesi Anketi

Her program için yılda bir kez

Yıl içerisinde

İlgili iç ve dış paydaşlar

Birim Kalite Temsilcilikleri / Birim Kalite Komisyonları

YGG Toplantıları,

Birim Kalite Komisyonu Toplantıları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Memnuniyet Anketi

Yılda bir kez

Hizmet sonrası

Hizmet alan kişiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

YGG Toplantıları, Birim Kalite Komisyonu Toplantıları

Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrenciler Memnuniyet Anketi

Yılda bir kez

Her yıl Mayıs ayı

Mülteciler, Engelliler ve Uluslararası Öğrenciler

Mülteciler ve Uluslararası Öğrenciler için Dış İlişkiler Ofisi

Engelli Öğrenciler için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

YGG Toplantıları,

Birim Kalite Komisyonu Toplantıları

İdari Personel Hizmet İçi Eğitim Memnuniyet Anketi

Düzenlenen her eğitim sonrası

Düzenlenen her eğitim sonrası

Eğitim verilen idari personel

Personel Daire Başkanlığı

YGG Toplantıları,

Birim Kalite Komisyonu Toplantıları

Yeni Başlayan Personelin Kurumsal ve Bölgesel Beklentilerini Belirleme Anketi

Yılda bir kez

Her atamadan sonra iki ay içerisinde

Yeni başlayan personel

Personel Daire Başkanlığı

YGG Toplantıları,

Birim Kalite Komisyonu Toplantıları

Destek Hizmetleri Memnuniyet Anketi

Yılda iki kez

Her hizmet Sonrası

Tüm personel

Bakım – onarım için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

Bilişim hizmetleri için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

YGG Toplantıları,

Birim Kalite Komisyonu Toplantıları

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Memnuniyet Anketi

Düzenlenen her eğitim sonrası

Düzenlenen her eğitim sonrası

Eğitim alan bireyler

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YGG Toplantıları,

Birim Kalite Komisyonu Toplantıları

Yönetici Liderlik Özellik ve Yetkinliklerini Ölçme Anketi

Yılda bir kez

Her yıl Nisan ayı

Tüm yöneticiler

Kalite Koordinatörlüğü

YGG Toplantıları