Doküman No
RTEÜ.PR.0009
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
15.11.2019
Revizyon No
2
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde ortaya çıkan bakım ve onarımı gerektirecek işlerde izlenen yolu göstermektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yapılan bakım ve onarım işlerini kapsar.

3. TANIMLAR

İşletme Bakım ve Onarım Birimi İş Talep Formu: Bakım ve Onarım Birimine yapılan malzeme ya da bakım/onarım taleplerinin ve bu talepler doğrultusunda yapılan işlemlerin belirtildiği ve kayıt altına alındığı formdur.

Periyodik Bakım Takip Listesi: Periyodik olarak bakımı yapılması gereken cihazların kayıtlarının tutulduğu listedir.

REBİS: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi

4. SORUMLULAR

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

4.1.Sorumluluklar

-İşletme Bakım ve Onarım Birimi sorumluluğunda yürütülen işler şunlardır:

Ahşap İşleri

Boya İşleri

Demir İşleri

Elektrik İşleri

İklimlendirme İşleri

İnşaat İşleri

Telefon İşleri

Tesisat İşleri

5. UYGULAMA

5.1 Genel

Üniversitemiz birimlerinde bakım ve onarımı gerektiren bir husus oluştuğunda bakım ve onarıma ihtiyaç duyan birim öncelikle bu işin Üniversitemiz olanaklarıyla yapılıp yapılamayacağını sorgular. İşin Üniversitemiz olanakları ile yapılacağına kanaat getirildiğinde REBİS içinde yer alan Arıza Takip Sistemine girilerek İşletme Bakım ve Onarım Birimi İş Talep Formu; arıza ile ilgili bilgiler verilerek varsa görseller de eklenerek doldurulur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Arıza Takip Sisteminde yer alan talepler sorumlu birim tarafından her gün düzenli olarak takip edilerek bakım onarım yapılacak işlerin listesi çıkartılır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının sorumlu birimi tarafından, sisteme gelen bakım onarım talepleri değerlendirilerek Üniversitenin olanaklarıyla yapılacak işler aciliyet durumuna ve eleman durumuna göre sıralanır ve işleme alınır. Üniversite olanaklarıyla yapılamayacak olanlar, REBİS Arıza Takip Sistemi üzerinden reddedilerek talebi yapan birimden yazılı olarak talebi bildirmesi istenir; gelen talep yazısı üzerine bakım ve onarım işleri Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı satınalma işlemlerinin yürütüldüğü İdari Hizmetler birimine gider. Satınalma Prosoderüne göre işlem yapılır.

Garantisi veya bakım sözleşmesi bulunan cihazlarda arıza olduğunda garanti/bakım sözleşmesi kapsamında ilgili firmalara onarım yaptırılır. Ancak, acil durumlarda, garanti/bakım sözleşmesini ihlal etmemek ve ek masraf yapmamak koşuluyla, basit müdahalelerle giderilebilecek sorunlar için teknik personel müdahalede bulunabilir.

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen ve tamiri mümkün veya ekonomik olmayan cihazlar hakkında hurdaya ayırma işlemi yapılır. Hurdaya ayrılan cihazların parçaları, başka cihazların onarımında yedek parça olarak kullanılabilecek durumdaysa bu cihazlar öncelikle yedek parça kaynağı olarak değerlendirilir. Bu cihazlardan eğitim amaçlı olarak kullanılabilecekler ilgili akademik birimlere gönderilir.

5.2. Periyodik Bakım İşleri

Periyodik bakım işleri:

  1. Asansörler Periyodik Bakım Takip Listesi
  2. Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Listesi
  3. Güç kaynakları Periyodik Bakım Listesi
  4. Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Listesi
  5. Telefon Santralleri Periyodik Bakım Takip Listesi

ile takip edilir.

Sorumlu personel; Periyodik Bakım Takip Listeleri vasıtasıyla periyodik bakım zamanı gelen ekipmanları belirler. Periyodik bakımlar gerek RTEÜ bünyesinde gerekse dış tedarikçiler aracılığıyla yaptırılır. Bakım işlemi sırasında ihtiyaç duyulan malzemenin stokta bulunmaması durumunda, malzeme tedariki satınalma yoluyla, satınalma prosedürüne göre yapılır.

Periyodik Bakım Takip Listesi bulunmayan bakımlar için Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Takip Listesi kullanılır.

5.3 Arıza Bakım İşleri

Üniversite birimleri kendi iş akış süreçleri ile yürütemeyecekleri bakım onarım işleri için; İşletme Bakım ve Onarım Birimi bünyesinde bulunan İşletme Bakım ve Onarım Birimi İş Talep Formunu doldurarak taleplerini bildirirler.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

Taşınır Mal Yönetmeliği

6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu

Asansörler Periyodik Bakım Takip Listesi

Bakım Onarım İşleri İş Akışı

Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Formu

Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Listesi

Güç Kaynakları Periyodik Bakım Takip Formu

Güç kaynakları Periyodik Bakım Takip Listesi

Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu

Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Listesi

Telefon Santralleri Bakım takip formu

Telefon Santralleri Bakım takip listesi

Satınalma Prosedürü