Döküman No
RTEÜ.PR. 0015
Yayın Tarihi
06.11.2019
Revizyon Tarihi
17.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm eğitim – öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir.

 

2. KAPSAM

Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yapılan tüm eğitim – öğretim hizmetlerini kapsar.

 

3. TANIMLAR

  • BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı ifade etmektedir.
  • ÖBS: Öğrenci Bilgi Sistemi’ni ifade etmektedir.
  • ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı ifade etmektedir.
  • ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni ifade etmektedir.
  • RTEÜ: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni ifade etmektedir.
  • YÖKSİS: Yükseköğretim Öğrenci Veri Sistemi’ni ifade etmektedir.

 

4. SORUMLULAR

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar,  Meslek Yüksekokulları, Akademik ve İdari Personel

 

5. UYGULAMA

RTEÜ eğitim – öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini kapsar.

 

5.1. ÖSYS İle Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri

ÖSYS ile Üniversitemiz önlisans-lisans programlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri “RTEÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği”ne göre ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılır. Kayıt şekli, belgeler, kayıt yeri, üniversite / program tanıtımı vb. bilgilendirmeler aday öğrenciler web sayfasında hazırlanır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt işlemlerini  “ÖİDB.İA.0101 Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci” ve  “ÖİDB.İA.0046 ÖSYM İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre süreci organize eder.

 

5.2. Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt

Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” maddelerine dayanarak yapılır.

 

Kurum içinde bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde öğrenciler yatay geçiş başvurularını akademik birimlere yaparlar. Kayıtlar ÖİDB tarafından yapılır. Bu işlem  “ÖİDB.İA.0100 Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlan Edilmesi, Başvuru ve Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yatay geçiş başvuruları akademik birimlere, kayıtlar ise ÖİDB tarafından yapılır. Bu işlem “ÖİDB.İA.0100 Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlan Edilmesi, Başvuru ve Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

Üniversitemiz öğrencileri ile diğer üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler; Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istedikleri programların taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması koşuluyla belirlenen kontenjanlar çerçevesinde başvurular akademik birimlere, kayıtlar ise ÖİDB tarafından yapılır. Bu işlem “ÖİDB.İA.0032 Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.3. Çift Anadal / Yandal  Programına Başvuru ve Kayıt

Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen Önlisans/Lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve birim kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal/yandal programları için belirlenen kontenjanlar dahilinde öğrenciler başvurularını akademik birimlere yaparlar.   “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre çift anadal/yandal başvuruları ve kayıtları gerçekleştirilir. Bu işlemler “ÖİDB.İA.0105 Çift Anadal-Yandal Programı İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.4. Uluslararası Öğrenci Başvurularının Alınması

Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve başvuru - değerlendirme takvimine göre Üniversite web sitesinde duyuru yayınlanır. Başvurular akademik takvime göre online olarak alınır. “YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabul Esasları ve Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi” hükümlerine göre ÖİDB tarafından başvurular değerlendirilir ve  “ÖİDB.İA.0098 Uluslararası Öğrenci Başvurularının Alınması İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.5. Uluslararası Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası öğrenciler için değerlendirme takvimine göre YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabul Esasları ve Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi doğrultusunda uluslararası öğrenci komisyonu tarafından adayların başarı puanları hesaplanarak, programlara yerleştirme işlemleri yapılır. Sonuçların ilan edilmesiyle kesin kayıt yapmaya hak kazanan adaylara kabul mektupları gönderilir. Bu işlemler ÖİDB tarafından “ÖİDB.İA.0097 Uluslararası Öğrenci Başvuruları Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.6. Uluslararası Öğrenci Kayıt İşlemleri

Uluslararası öğrenci kontenjanı ile Üniversitemiz önlisans - lisans programlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri RTEÜ Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul  ve Kayıt Yönergesine göre akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Kayıt şekli, belgeler, kayıt yeri, üniversite / program tanıtımı vb. bilgilendirmeler web sayfasında yayınlanır. Kayıt İşlemlerini ÖİDB,   “ÖİDB.İA.0099 Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre süreci organize eder.

 

5.7. Özel Öğrenci (Gelen - Giden) 

“RTEÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre özel öğrencilik (gelen-giden) isteği, ilgili birimlerin kararları ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulu Kararları ile belirlenir. Belirlenen sürelerde öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin (özel öğrenci gelen) öğrenim durumları ilgili üniversitelere bildirilir. Bu işlemler akademik birimler ve ÖİDB ile birlikte koordineli olarak yapılır. Gelen öğrenci işlemleri “ÖİDB.İA.0048 Özel Öğrenci (Gelen)  İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre, giden öğrenci işlemleri ise “ÖİDB.İA.0107 Özel (Giden) Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.8. Yurt İçi / Yurt Dışı Değişim Programları

Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları yapılabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, belirlenen süreler içerisinde yurt içi veya yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelere gönderilebilirler.

 

Yurt içi üniversiteler arası hareket sağlayan Farabi Değişim Programı,  Türkiye içinde anlaşmalı üniversiteler arasında öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edilmesidir.  2, 3 ve 4. sınıfta bu değişimden yararlanılabilir. Öğrencilerin bu programa başvuru ve kabul edilme işlemleri Farabi Ofisi tarafından, kayıt ve not işlemleri ÖİDB tarafından yapılmaktadır. Yurt İçi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci işlemleri “ÖİDB.İA.0103 Yurt İçi Değişim Programı (Gelen) Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci”ne, giden öğrenci işlemleri ise ÖİDB.İA.0073 “Yurt İçi Değişim Programı (Giden) ve Not İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

Yurt dışı (Erasmus, Mevlana) öğrenci değişim programları ile öğrenciler, uluslararası öğrenci değişim programlarından olan Erasmus ikili anlaşmaları kapsamında yurt dışı deneyimi kazanabilmektedir. Üniversite Dış İlişkiler Ofisinin belirlediği seçim kriterlerine göre öğrenim ve/veya staj hareketliliğine katılacak öğrenciler seçilir. Öğrencilerin gittiği üniversitede alacakları derslerin içerik ve kredi denkliği yapılarak tanınmaları sağlanmaktadır. Yurt dışı değişim programları kapsamında alınan dersler transkriptlerde ve diploma eklerinde belirtilmektedir. Yurt Dışı Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci işlemleri “ÖİDB.İA.0070 Yurt Dışı Değişim Programı (Gelen) Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre, giden öğrenci işlemleri ise “ÖİDB.İA.0071 Yurt Dışı Değişim Programı (Giden) ve Not İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.9. Öğrenci Af Kanunları

Öğrenci Affını düzenleyen Af Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girer. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Af Kanunu ile ilgili Uygulama Esaslarına göre Senato tarafından uygulama esaslarının, başvuru ve değerlendirme takviminin belirlenmesi ile  başvuru koşullarını içeren duyuru üniversite web sayfasında yayınlanır. Başvurular ilgili birimlerin komisyonları tarafından değerlendirilerek alınan Yönetim Kurulu Kararları ÖİDB’na gönderilir. ÖİDB tarafından öğrencilerin kayıtları, ders muafiyetleri ve derse kayıtları yapılır. “ÖİDB.İA.0036 Öğrenci Af Kanunları İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.10. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri

Meslek Yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile yerleşenlerin kayıt işlemleri “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’e göre ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılır.  Kayıt şekli, belgeler, kayıt yeri vb. bilgilendirmeler Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Kayıt İşlemleri ÖİDB tarafından   “ÖİDB.İA.0012 DGS Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.11. Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri

Özel Yetenek Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri, “RTEÜ Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği”ne ve  “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu” ile Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu”na göre başvuru, kayıt şekli, belgeler, kayıt yeri, üniversite/program tanıtımı vb. bilgilendirmeler web sayfasında yayınlanır. Kayıt İşlemleri ve kesin kayıt işlemini yapan öğrencilerin ÖBİS’ne tanımlanması ÖİDB tarafından yapılır. ÖİDB.İA.0050 kodlu  “Özel Yetenek Sınavı ile Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri” iş akışına göre yürütülür.

 

5.12. Türkiye Burslusu Kapsamında Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

YÖK’ten Yurtdışı Türkler ve Avrupa Toplulukları tarafından  Üniversitemiz programlarına yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri  YÖK tarafından bildirilen tarihler arasında ÖİDB tarafından yapılır ve  “ÖİDB.İA.0096 Türkiye Burslusu Olarak Yerleşenlerin Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.13. Akademik Danışman Atama işlemleri

Üniversitemize kesin kayıt yaptıran her öğrenciye akademik danışman atanır. Önlisans-lisans programlarında akademik danışman bölüm başkanının önerisi üzerine dekan/müdür tarafından atanır. Bu işlem “ÖİDB.İA.0006 Önlisans - Lisans Danışman Atama İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.14. Derse Kayıt İşlemleri

Öğrenciler her dönem elektronik ortamda ders seçimlerini yaparlar. Öğrencilerin ders seçimlerine göre danışman tarafından ders kontrolü ve onayları yapılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ders kayıt tarihleri öncesinde derse kayıt işlemleri süreci ile ilgili öğrencilere duyuru hazırlanır ve web sayfalarında yayınlanır. Bu işlem “ÖİDB.İA.0009 Derse Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.15. Mazeretli Derse Kayıt

Derse kayıt / kayıt yenileme süresi içerisinde mazereti nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencilerin mazeretli derse kayıt için başvuru ve başvuruların akademik birimler tarafından uygun görülmesi ile derse kayıtlarının yapılması işlemlerini kapsar. Akademik birimler ve ÖİDB tarafından yürütülen bu işlem “ÖİDB.İA.0030 Mazeretli Derse Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.16. Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti

Her dönem öğrenci harçlarının takibi, harçların hesaplanması, bankaya borç bilgilerinin gönderilmesi ve günlük olarak bankadan tahsilat bilgilerinin alınması işlemlerini kapsayan bu işlem ÖİDB’nın sorumluluğunda olup, “ÖİDB.İA.0085 Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücretlerinin Belirlenmesi İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.17. Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İade İşlemleri

Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaması gerektiği halde yatıran öğrenciler, yatırılan ücretin iadesi için dilekçe (IBAN numarası belirtilerek) ve dekontları ile akademik birim veya ÖİDB’na başvuru yapar. ÖİDB tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra iade talebi uygunsa Strateji Daire Başkanlığı tarafından iade işlemi yapılır. “ÖİDB.İA.0082 Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İade İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.18. Öğrenci Konsey Seçimleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirleyeceği tarih aralığına göre Rektörlük tarafından belirlenen seçim takvimi ÖİDB tarafından akademik birimlere gönderilir. Akademik birimler tarafından seçim takvimine uyularak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi hükümlerine göre seçim gerçekleştirilir. “ÖİDB.İA.0082 Öğrenci Konsey Seçimleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.19. Ders Muafiyeti ve İntibak

Öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları dersler için muafiyet başvurusu ve değerlendirme işlemlerini kapsar. Öğrenci muafiyet başvurusunu akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders içerikleri ile birlikte akademik birime yapar. Bölüm/birim kurullarında muafiyet başvuruları karara bağlanarak, muafiyet kararları ÖİDB’na bildirilir.  Muafiyet başvurusu ve değerlendirme işlemleri  “ÖİDB.İA.0010 Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.20. Öğrenci Kayıt Dondurma / İzin

Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı öğrenime ara vermek için kayıt dondurma/izin başvurusu ve değerlendirme işlemlerini kapsar. Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeretini gösteren belge ile akademik birime yapar. Birim yönetim kurullarında kayıt dondurma / izin başvuruları karara bağlanır ve karar akademik birim tarafından ÖİDB’na bildirilir.  Kayıt dondurma/izin başvurusu ve değerlendirme işlemleri “ÖİDB.İA.0022 Öğrenci Kayıt Dondurma / İzin İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.21. Kayıt Silme

Öğrencilerin kendi istekleri ile üniversiteden ayrılmaları önlisans lisans programları için “ÖİDB.İA.0024 Önlisans - Lisans Programlarından Kendi İsteği İle Ayrılma İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

Yabancı Dil Hazırlık Programlarında “RTEÜ Yabancı Dil Yönetmeliği”nde belirtilen koşullara göre başarısız olan öğrencilerin kayıt silme işlemleri “ÖİDB.İA.0020 Hazırlık Eğitiminden Başarısız Olanlar İçin Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

Türkçe Dil Öğretimi (TÖMER) Programlarında “RTEÜ Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi”nde  belirtilen koşullara göre başarısız olan öğrencilerin kayıt silme işlemleri “ÖİDB.İA.0095 TÖMER Öğretiminde Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtlarının Silinmesi İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

Önlisans-lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin “RTEÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara göre başarısızlık nedeniyle kayıt silme işlemleri “ÖİDB.İA.0093 Önlisans - Lisans Öğrencileri Azami Süre İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

Önlisans - lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin “RTEÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen koşullara göre kayıt yenilememe nedeniyle kayıt silme işlemleri “ÖİDB.İA.0027 Lisans Programlarında Kayıt Yenilememe Nedeniyle Kayıt Silme İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin “RTEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara göre başarısızlık nedeniyle kayıt silme işlemleri; “ÖİDB.İA.0104 Yüksek Lisans Programlarında Başarısızlık Nedeniyle Kayıt Silme İş Akış Süreci” ve “ÖİDB.İA.0077 Doktora Programlarında Başarısızlık Nedeniyle Kayıt Silme İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.22. Mazeret Sınavları

Mazeret sınavları hastalık hali, birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması, trafik kazası ve doğal afetler, gözaltı ve tutukluluk hali, üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirme vb. haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava giremeyen öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri ve mazeretlerinin kabul edilmesi koşuluyla mazeret sınav hakkı verilir. Öğrenciler mazeret sınavı başvurularını ara sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir belge ile bölüm başkanlığına / müdürlüğe / dekanlığa dilekçe ile müracaat eder. Mazeret sınavları yarıyılın son haftasında  yapılır ve “ÖİDB.İA.0029 Mazeret Sınav İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.23. Önlisans-Lisans Programlarında Azami Süre İşlemleri

Önlisans - Lisans Programları için 2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesinde belirlenen süreler sonunda öğrencilere devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler birinci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden ikinci ek sınavlara katılırlar. Sınav sonuçlarına göre öğrenciye devam hakkı verilir veya Üniversite ile ilişiği kesilir ve  “ÖİDB.İA.0093 Önlisans - Lisans Öğrencileri Azami Süre İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.24. Sınav Notlarının Verilmesi

ÖBS’ne her sınav için not giriş ve onay tarihleri ÖİDB tarafından Akademik takvime uygun olarak tanımlanır. Derslerin öğretim elemanları tarafından ÖBS’nde belirtilen tarihlerde ara sınav, mazeret, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav notlarının not girişleri yapılır ve bölüm / anabilim dalı başkanı onayıyla öğrencilere duyurulur. Not giriş işlemleri “ÖİDB.İA.0055 Sınav Notlarının Verilmesi İş Akış Süreci”ne göre  yürütülür.

 

Önlisans - lisans programlarında mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin  işlemleri  “ÖİDB.İA.0057 Tek Ders Sınavı İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.25. Sınav Notlarına İtiraz

Öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu / bütünleme, tek ders sınav sonuçlarına itirazları ve sınav notlarında dersin öğretim elemanı tarafından fark edilen maddi hataların not düzeltme işlemleri “ÖİDB.İA.0054 Sınav Notlarında Maddi Hata İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.26. Staj Çalışmaları

Stajlar, eğitim-öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öğretim süreci içinde her fakültenin / yüksekokulun staj çalışmaları ilkelerine göre zamanı, uygulama yeri, iş günü vb. belirlenen esaslar doğrultusunda yapılan uygulama çalışmalarıdır. Öğrencilerin staj çalışmalarının her fakültenin / yüksekokulun staj komisyonları tarafından değerlendirilmesi,  başarı notlarının ÖBS’ne girişi ve  ÖİDB tarafından takip edilmesi işlemi “ÖİDB.İA.0043 Öğrenci Staj İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

5.27. Disiplin İşlemleri

Öğrenci disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre akademik birimler  ve ÖİDB tarafından “ÖİDB.İA.0090 Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.28. Öğrenci İstatistikleri

Lisansüstü, lisans ve önlisans öğrencilerinin istatistik (yeni kayıt, ara sınıf ve mezun olan öğrenci, yaş grupları, cinsiyet, başarı) vb. bilgi talepleri  “ÖİDB.İA.0041 Öğrenci İstatistik İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yürütülür.

 

5.29. Mezuniyet İşlemleri

Önlisans-lisans programlarının öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az “2.00” olacak şekilde tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları bölüm/ program adının belirtildiği bir diploma verilir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli kriterlerin kontrol edilmesi ve mezuniyet işlemlerinin başlaması “ÖİDB.İA.0033 Mezuniyet Kontrolü ve Hazırlama İş Akış Süreci”ne göre yapılır.

 

Lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “ÖİDB.İA.0026 Lisans Programını Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları İş Akış Süreci”ne göre yapılmaktadır. 

 

Lisansüstü tezi (yüksek lisans ya da doktora) teslimi ile başlayan lisansüstü mezuniyet işlemleri    “ÖİDB.İA.0079 Lisansüstü Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre yapılır. 

 

5.30. Diploma ve Diploma Eki İşlemleri

Mezuniyeti hak eden öğrenciler için ÖİDB ve danışman kontrol-onaylarından sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından mezuniyet transkriptleri elektronik ortamda onaylanır. Mezuniyeti onaylanan öğrencilerin ÖİDB tarafından diplomaları basılır. Sağlık alanında herhangi bir programdan mezun olanların diplomaları, tescil işlemleri için Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği makamlara gönderilir.  Diploma alan her öğrenciye diploma eki düzenlenir. Diploma Eki, yükseköğretim kurumları tarafından diplomaya ek olarak verilen bir belgedir. Diploma ve diploma eki, geçici mezuniyet belgesi  yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir.  Bu işlemler ÖİDB.İA.0013 kodlu “Diploma - Diploma Eki İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, istekleri üzerine mezun olduklarını belirten ve diploma bilgilerini içeren mezuniyet belgesi  “ÖİDB.İA.0016 Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri İş Akış Süreci”ne göre düzenlenir.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

    1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

6.1.1.

Yükseköğretim Kanunu (2547)

6.1.2.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

6.1.3.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

6.1.4.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 

6.1.5.

YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

6.1.6.

YÖK Ek Madde 1 Uygulama Esasları

6.1.7.

YÖK Yüzde On Başarı Durumu Belirleme İlkeleri

6.1.8.

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik 

6.1.9.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

6.1.10.

Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik

6.1.11.

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

6.1.12.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

6.1.13.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

    1. İç Kaynaklı Dokümanlar

6.2.1.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

6.2.2.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

6.2.3.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi 

6.2.4.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi    Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

6.2.5.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

6.2.6.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

6.2.7.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

6.2.8.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Staj Yönergesi

6.2.9.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

6.2.10.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  Staj Yönergesi

6.2.11.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi

6.2.12.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

6.2.13.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Uygulama Yönergesi

6.2.14.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  Uygulama Yönergesi

6.2.15.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

6.2.16.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul  ve Kayıt Yönergesi

6.2.17.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

6.2.18.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sınav Uygulama Esasları

6.2.19.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları

6.2.20.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları

6.2.21.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Anadal Ve Yandal Programları Yönergesi

6.2.22.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Staj Yönergesi

6.2.23

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Danışmanlık Yönergesi

 

6.2.1-İş Akış Şemaları

ÖİDB.İA.0101 

Yeni Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0046

ÖSYM İlk Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0100

Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlan Edilmesi, Başvuru Ve Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0100

Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlan Edilmesi, Başvuru Ve Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0032

Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş İşlemleri

ÖİDB.İA.0105

Çift Anadal-Yandal Programı İşlemleri

ÖİDB.İA.0098 

Uluslararası Öğrenci Başvurularının Alınması

ÖİDB.İA.0097

Uluslararası Öğrenci Başvuruları Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri

ÖİDB.İA.0099

Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0048

Özel Öğrenci (Gelen)  İşlemleri

ÖİDB.İA.0107

Özel (Giden) Öğrenci İşlemleri

ÖİDB.İA.0103

Yurt İçi Değişim Programı (Gelen) Öğrenci İşlemleri        

ÖİDB.İA.0073

Yurt İçi Değişim Programı (Giden) ve Not İşlemleri

ÖİDB.İA.0070

Yurt Dışı Değişim Programı (Gelen) Öğrenci İşlemleri

ÖİDB.İA.0071

Yurt Dışı Değişim Programı (Giden) ve Not İşlemleri

ÖİDB.İA.0036

Öğrenci Af Kanunları İşlemleri

ÖİDB.İA.0012

DGS Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0050

Özel Yetenek Sınavı ile Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0096

Türkiye Burslusu Olarak Yerleşenlerin Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0006

Önlisans-Lisans Danışman Atama İşlemleri

ÖİDB.İA.0009

Derse Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0030

Mazeretli Derse Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0085

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Belirlenmesi

ÖİDB.İA.0082

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade İşlemleri

ÖİDB.İA.0082

Öğrenci Konsey Seçimleri

ÖİDB.İA.0010

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri

ÖİDB.İA.0022

Öğrenci Kayıt Dondurma/İzin İşlemleri

ÖİDB.İA.0024

Önlisans-Lisans Programlarından Kendi İsteği İle Ayrılma

ÖİDB.İA.0020

Hazırlık Eğitiminden Başarısız Olanlar İçin Kayıt Silme İşlemleri

ÖİDB.İA.0095

TÖMER Öğretiminde Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtlarının Silinmesi

ÖİDB.İA.0093

Önlisans-Lisans Öğrencileri Azami Süre İşlemleri

ÖİDB.İA.0027

Lisans Programlarında Kayıt Yenilememe Nedeniyle Kayıt Silme

ÖİDB.İA.0104

Yüksek Lisans Programlarında Başarısızlık Nedeniyle Kayıt Silme

ÖİDB.İA.0077

Doktora Programlarında Başarısızlık Nedeniyle Kayıt Silme

ÖİDB.İA.0029

Mazeret Sınav İşlemleri

ÖİDB.İA.0093

Önlisans-Lisans Öğrencileri Azami Süre İşlemleri

ÖİDB.İA.0055

Sınav Notlarının Verilmesi

ÖİDB.İA.0057

Tek Ders Sınavı İşlemleri

ÖİDB.İA.0054

Sınav Notlarında Maddi Hata İşlemleri

ÖİDB.İA.0043

Öğrenci Staj İşlemleri

ÖİDB.İA.0090

Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri

ÖİDB.İA.0041

Öğrenci İstatistik İşlemleri

ÖİDB.İA.0033

Mezuniyet Kontrolü ve Hazırlama

ÖİDB.İA.0026

Lisans Programını Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları

ÖİDB.İA.0079

Lisansüstü Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri

ÖİDB.İA.0013

Diploma - Diploma Eki İşlemleri

ÖİDB.İA.0016

Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri