Doküman No
RTEÜ.PR. 0015
Yayın Tarihi
06.11.2019
Revizyon Tarihi
07.10.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

1.Amaç

            Bu prosedürün amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm eğitim – öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir.

2.Kapsam

            Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yapılan tüm eğitim – öğretim hizmetlerini kapsar.

3.Sorumlular

ÖBS: Öğrenci Bilgi Sistemi

RTEÜ: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

BİDB : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

YÖKSİS: Yükseköğretim Öğrenci Veri Sistemi

4.Tanımlar

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 Enstitüler / Fakülteler / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları

 Akademik ve İdari Personel

5.Uygulama

RTEÜ eğitim – öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini kapsar.

 1.  

5.1.ÖSYM Sınavları İle Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri

ÖSYM sınavları ile Üniversitemiz önlisans-lisans programlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri “RTEÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılır. Kayıt şekli, belgeler, kayıt yeri, üniversite/program tanıtımı ve benzeri bilgilendirmeler aday öğrenciler web sayfasında hazırlanır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt işlemlerini  ÖİDB.İA.0101 kodlu “Yeni Kayıt İşlemleri” ve  ÖİDB.İA.0046 kodlu  “ÖSYM İlk Kayıt İşlemleri” iş akışları ile süreci organize eder.

 1.  

5.2.Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt

Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” maddelerine dayanarak yapılır.

Kurum içinde bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde öğrenciler yatay geçiş başvurularını akademik birimlere yaparlar. Kayıtlar ÖİDB tarafından yapılır. Bu işlem  ÖİDB.İA.0100 kodlu  “Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlan Edilmesi, Başvuru ve Kayıt İşlemleri” iş akışına göre yürütülür.

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yatay geçiş başvuruları akademik birimlere, kayıtlar ise ÖİDB tarafından yapılır.

Bu işlem ÖİDB.İA.0100 kodlu “Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlan Edilmesi, Başvuru Ve Kayıt İşlemleri iş akışına göre yapılır.

Üniversitemiz öğrencileri ile diğer üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler; Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istedikleri programların taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması koşuluyla belirlenen kontenjanlar çerçevesinde başvurular akademik birimlere, kayıtlar ise ÖİDB tarafından yapılır. Bu işlem ÖİDB.İA.0032 kodlu “Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.3.Çift Anadal /Yandal  Programına Başvuru ve Kayıt

Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen Önlisans/Lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve birim kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal/yandal programları için belirlenen kontenjanlar dahilinde öğrenciler başvurularını akademik birimlere yaparlar.   “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre çift anadal/yandal başvuruları ve kayıtları gerçekleştirilir. Bu işlemler ÖİDB.İA.0105 kodlu “Çift Anadal-Yandal Programı İşlemleri” iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.4.Uluslararası Öğrenci Başvurularının Alınması

Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve başvuru - değerlendirme takvimine göre Üniversite web sitesinde duyuru yayınlanır. Başvurular akademik takvime göre online olarak alınır. YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabul Esasları ve Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi hükümlerine göre ÖİDB tarafından başvurular değerlendirilir ve  ÖİDB.İA.0098 kodlu “Uluslararası Öğrenci Başvurularının Alınması” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.5.Uluslararası Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi

Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası öğrenciler için değerlendirme takvimine göre YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabul Esasları ve Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi doğrultusunda uluslararası öğrenci komisyonu tarafından adayların başarı puanları hesaplanarak, programlara yerleştirme işlemleri yapılır. Sonuçların ilan edilmesiyle kesin kayıt yapmaya hak kazanan adaylara kabul mektupları gönderilir. Bu işlemler ÖİDB tarafından ÖİDB.İA.0097 kodlu ”Uluslararası Öğrenci Başvuruları Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.6.Uluslararası Öğrenci Kayıt İşlemleri

Uluslararası öğrenci kontenjanı ile Üniversitemiz ön lisans-lisans programlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri RTEÜ Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul  ve Kayıt Yönergesi’ne göre akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Kayıt şekli, belgeler, kayıt yeri, üniversite/program tanıtımı vb. bilgilendirmeler web sayfasında yayınlanır. Kayıt İşlemlerini ÖİDB,   ÖİDB.İA.0099 kodlu  “Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri” iş akışına göre süreci organize eder.

 1.  

5.7.Özel Öğrenci (Gelen-Giden) 

 “RTEÜ Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği”ne göre özel öğrencilik (gelen-giden) isti, ilgili birimlerin kararları ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulu Kararları ile belirlenir. Belirlenen sürelerde öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin (özel öğrenci gelen) öğrenim durumları ilgili üniversitelere bildirilir. Bu işlemler akademik birimler ve ÖİDB ile birlikte koordineli olarak yapılır. Gelen öğrenci işlemleri ÖİDB.İA.0048 kodlu “Özel Öğrenci(Gelen)  İşlemleri”, giden öğrenci işlemleri ÖİDB.İA.0107 kodlu “Özel (Giden) Öğrenci İşlemleri” iş akışlarına göre yürütülür.

 1.  

5.8.Yurt İçi / Yurt Dışı Değişim Programları

Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları yapılabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, belirlenen süreler içerisinde yurt içi veya yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelere gönderilebilirler.

Yurt içi üniversiteler arası hareket sağlayan Farabi Değişim Programı,  Türkiye içinde anlaşmalı üniversiteler arasında öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edilmesidir.  2, 3 ve 4. sınıfta bu değişimden yararlanılabilir. Öğrencilerin bu programa başvuru ve kabul edilme işlemleri Farabi Ofisi tarafından, kayıt ve not işlemleri ÖİDB tarafından yapılmaktadır. Yurt İçi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci işlemleri ÖİDB.İA.0103 kodlu  “Yurt İçi Değişim Programı (Gelen) Öğrenci İşlemleri” , giden öğrenci işlemleri ÖİDB.İA.0073 kodlu  “Yurt İçi Değişim Programı (Giden) ve Not İşlemleri” iş akışlarına göre yapılır.

Yurt dışı (Erasmus, Mevlana) öğrenci değişim programları ile öğrenciler, uluslararası öğrenci değişim programlarından olan Erasmus ikili anlaşmaları kapsamında yurt dışı deneyimi kazanabilmektedir. Üniversite Dış İlişkiler Ofisinin belirlediği seçim kriterlerine göre öğrenim ve/veya staj hareketliliğine katılacak öğrenciler seçilir. Öğrencilerin gittiği üniversitede alacakları derslerin içerik ve kredi denkliği yapılarak tanınmaları sağlanmaktadır. Yurt dışı değişim programları kapsamında alınan dersler transkriptlerde ve diploma eklerinde belirtilmektedir. Yurt Dışı Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci işlemleri ÖİDB.İA.0070 kodlu “Yurt Dışı Değişim Programı (Gelen) Öğrenci İşlemleri” , giden öğrenci işlemleri ÖİDB.İA.0071 kodlu “Yurt Dışı Değişim Programı (Giden) ve Not İşlemleri” iş akışlarına göre yapılır.

 1.  

5.9.Öğrenci Af Kanunları

Öğrenci Affını düzenleyen Af Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girer. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Af Kanunu ile ilgili Uygulama Esaslarına göre Senato tarafından uygulama esaslarının, başvuru ve değerlendirme takviminin belirlenmesi ile  başvuru koşullarını içeren duyuru üniversite web sayfasında yayınlanır. Başvurular ilgili birimlerin komisyonları tarafından değerlendirilerek alınan Yönetim Kurulu Kararları ÖİDB’na gönderilir. ÖİDB tarafından öğrencilerin kayıtları, ders muafiyetleri ve derse kayıtları yapılır. ÖİDB.İA.0036 kodlu “Öğrenci Af Kanunları İşlemleri” iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.10.Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri

Meslek Yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile yerleşenlerin kayıt işlemleri “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’e göre ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılır.  Kayıt şekli, belgeler, kayıt yeri vb. bilgilendirmeler Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Kayıt İşlemleri ÖİDB tarafından   ÖİDB.İA.0012 kodlu  “DGS Kayıt İşlemleri” iş akışı ile yürütülür.

 1.  

5.11.Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri

Özel Yetenek Sınavı ile Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri, “RTEÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne ve  “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu” ile Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu”na göre başvuru, kayıt şekli, belgeler, kayıt yeri, üniversite/program tanıtımı vb. bilgilendirmeler web sayfasında yayınlanır. Kayıt İşlemleri ve kesin kayıt işlemini yapan öğrencilerin ÖBS’ne tanımlanması ÖİDB tarafından yapılır. ÖİDB.İA.0050 kodlu  “Özel Yetenek Sınavı ile Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri” iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.12.Türkiye Burslusu Kapsamında Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

YÖK’ten Yurtdışı Türkler ve Avrupa Toplulukları tarafından  Üniversitemiz programlarına yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri  YÖK tarafından bildirilen tarihler arasında ÖİDB tarafından yapılır ve   ÖİDB.İA.0096 kodlu  “Türkiye Burslusu Olarak Yerleşenlerin Kayıt İşlemleri” iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.13.Akademik Danışman Atama işlemleri

Üniversitemize kesin kayıt yaptıran her öğrenciye akademik danışman atanır. Önlisans-lisans programlarında akademik danışman işlemleri RTEÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi esaslarına göre ÖİDB.İA.0006 kodlu  “Önlisans-Lisans Danışman Atama İşlemleri” iş akışı ile yapılır.

 1.  

5.14.Derse Kayıt İşlemleri

Öğrenciler her dönem elektronik ortamda ders seçimlerini yaparlar. Öğrencilerin ders seçimlerine göre danışman tarafından ders kontrolü ve onayları yapılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ders kayıt tarihleri öncesinde derse kayıt işlemleri süreci ile ilgili öğrencilere duyuru harlanır ve web sayfalarında yayınlanır. Bu işlem ÖİDB.İA.0009 kodlu  “Derse Kayıt İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.15.Mazeretli Derse Kayıt

Derse kayıt/kayıt yenileme süresi içerisinde mazereti nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencilerin mazeretli derse kayıt için başvuru ve başvuruların akademik birimler tarafından uygun görülmesi ile derse kayıtlarının yapılması işlemlerini kapsar. Akademik birimler ve ÖİDB tarafından yürütülen bu işlem ÖİDB.İA.0030 kodlu    “Mazeretli Derse Kayıt İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.16.Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

Her dönem öğrenci harçlarının takibi, harçların hesaplanması, bankaya borç bilgilerinin gönderilmesi ve günlük olarak bankadan tahsilat bilgilerinin alınması işlemlerini kapsayan bu işlem ÖİDB’nın sorumluluğunda olup, ÖİDB.İA.0085 kodlu “Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Belirlenmesi” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.17Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade İşlemleri

Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaması gerektiği halde yatıran öğrenciler, yatırılan ücretin iadesi için dilekçe (IBAN numarası belirtilerek) ve dekontları ile akademik birim veya ÖİDB’na başvuru yapar. ÖİDB tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra iade talebi uygunsa Strateji Daire Başkanlığı tarafından iade işlemi yapılır. ÖİDB.İA.0082 kodlu  “Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade ” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.18.Öğrenci Konsey Seçimleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirleyeceği tarih aralığına göre Rektörlük tarafından belirlenen seçim takvimi ÖİDB tarafından akademik birimlere gönderilir. Akademik birimler tarafından seçim takvimine uyularak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi hükümlerine göre seçim gerçekleştirilir. ÖİDB.İA.0042 kodlu “Öğrenci Konsey Seçimleri”  iş akışına göre yapılır.

 

5.19.Ders Muafiyeti ve İntibak

Öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları dersler için muafiyet başvurusu ve değerlendirme işlemlerini kapsar. Öğrenci muafiyet başvurusunu akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders içerikleri ile birlikte akademik birime yapar. Bölüm/birim kurullarında muafiyet başvuruları karara bağlanarak, muafiyet kararları ÖİDB’na bildirilir.  Muafiyet başvurusu ve değerlendirme işlemleri  ÖİDB.İA.0010 kodlu  “Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.20.Öğrenci Kayıt Dondurma/İzin

Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı öğrenime ara vermek için kayıt dondurma/izin başvurusu ve değerlendirme işlemlerini kapsar. Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeretini gösteren belge ile akademik birime yapar. Birim yönetim kurullarında kayıt dondurma/izin başvuruları karara bağlanır ve  karar akademik birim tarafından ÖİDB’na bildirilir.  Kayıt dondurma/izin başvurusu ve değerlendirme işlemleri  ÖİDB.İA.0022 kodlu  “Öğrenci Kayıt Dondurma/İzin İşlemleri”  iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.21.Kayıt Silme

Öğrencilerin kendi istekleri ile üniversiteden ayrılmaları önlisans lisans programları için ÖİDB.İA.0024 kodlu  “Önlisans - Lisans Programlarından Kendi İsteği İle Ayrılma” iş akışına göre yapılır.

Yabancı Dil Hazırlık ProgramlarındaRTEÜ Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nde belirtilen koşullara göre başarısız olan öğrencilerin kayıt silme işlemleri ÖİDB.İA.0020 kodlu  “Hazırlık Eğitiminden Başarısız Olanlar İçin Kayıt Silme İşlemleri” iş akışı ile yapılır.

Türkçe Dil Öğretimi (TÖMER) Programlarında “ RTEÜ Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi”nde  belirtilen koşullara göre başarısız olan öğrencilerin kayıt silme işlemleri ÖİDB.İA.0095 kodlu  “TÖMER Öğretiminde Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtlarının Silinmesi” iş akışı ile yapılır.

Önlisans-lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin “RTEÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara göre başarısızlık nedeniyle kayıt silme işlemleri ÖİDB.İA.0093 kodlu “Önlisans-Lisans Öğrencileri Azami Süre İşlemleri” iş akışı ile yapılır.

Önlisans-lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin “RTEÜ Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara göre kayıt yenilememe nedeniyle kayıt silme işlemleri ÖİDB.İA.0027 kodlu “Lisans Programlarında Kayıt Yenilememe Nedeniyle Kayıt Silme” iş akışı ile yapılır.

Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin “RTEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara göre başarısızlık nedeniyle kayıt silme işlemleri; ÖİDB.İA.0104 kodlu “Yüksek Lisans Programlarında Başarısızlık Nedeniyle Kayıt Silme” ile ÖİDB.İA.0077 kodlu “Doktora Programlarında Başarısızlık Nedeniyle Kayıt Silme”  iş akışlarına göre yapılır.

 1.  

5.22.Mazeret Sınavları

Mazeret sınavları hastalık hali, birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması, trafik kazası ve doğal afetler, gözaltı ve tutukluluk hali, üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirme vb. haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava giremeyen öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri ve mazeretlerinin kabul edilmesi koşuluyla mazeret sınav hakkı verilir. Öğrenciler mazeret sınavı başvurularını ara sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir belge ile bölüm başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa dilekçe ile müracaat eder. Mazeret sınavları yarıyılın son haftasında  yapılır ve ÖİDB.İA.0029 kodlu Mazeret Sınav İşlemleri iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.23.Önlisans-Lisans Programlarında Azami Süre İşlemleri

Önlisans-Lisans Programları için 2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesinde belirlenen süreler sonunda öğrencilere başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler birinci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden ikinci ek sınavlara katılırlar. Sınav sonuçlarına göre öğrenciye devam hakkı verilir veya Üniversite ile ilişiği kesilir ve  ÖİDB.İA.0093 kodlu “Önlisans-Lisans Öğrencileri Azami Süre İşlemleri”  iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.24.Sınav Notlarının Verilmesi

ÖBS’ne her sınav için not giriş ve onay tarihleri ÖİDB tarafından Akademik takvime uygun olarak tanımlanır. Derslerin öğretim elemanları tarafından ÖBS’nde belirtilen tarihlerde ara sınav, mazeret, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav notlarının not girişleri yapılır ve  bölüm/anabilim dalı başkanı onayıyla öğrencilere duyurulur. Not giriş işlemleri ÖİDB.İA.0055 kodlu  “Sınav Notlarının Verilmesi” iş akışına göre  yürütülür.

Önlisans-lisans programlarında mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin  işlemleri  ÖİDB.İA.0057 kodlu için   “Tek Ders Sınavı İşlemleri” iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.25.Sınav Notlarına İtiraz

Öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu/bütünleme, tek ders sınav sonuçlarına itirazları ve sınav notlarında dersin öğretim elemanı tarafından fark edilen maddi hataların not düzeltme işlemleri ÖİDB.İA.0054 kodlu  “Sınav Notlarında Maddi Hata İşlemleri” iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.26.Staj Çalışmaları

Stajlar, eğitim-öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öğretim süreci içinde her fakültenin/yüksekokulun staj çalışmaları ilkelerine göre zamanı, uygulama yeri, iş günü ve benzeri belirlenen esaslar doğrultusunda yapılan uygulama çalışmalarıdır. Öğrencilerin staj çalışmalarının her fakültenin/yüksekokulun staj komisyonları tarafından değerlendirilmesi,  başarı notlarının ÖBS’ne girişi ve  ÖİDB tarafından takip edilmesi işlemi ÖİDB.İA.0043 kodlu “Öğrenci Staj İşlemleri” iş akışı ile yapılır.

 1.  

5.27.Disiplin İşlemleri

Öğrenci disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre akademik birimler  ve ÖİDB tarafından ÖİDB.İA.0090 kodlu Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri” iş akışı ile yürütülür.

 1.  

5.28.Öğrenci İstatistikleri

Lisansüstü, lisans ve önlisans öğrencilerinin istatistik (yeni kayıt, ara sınıf ve mezun olan öğrenci, yaş grupları, cinsiyet, başarı) vb. bilgi talepleri  ÖİDB.İA.0041 kodlu “Öğrenci İstatistik İşlemleri” iş akışı ile yürütülür.

 1.  

5.29.Mezuniyet İşlemleri

Ön lisans-lisans programlarının öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları bölüm/ program adının belirtildiği bir diploma verilir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için gerekli kriterlerin kontrol edilmesi ve mezuniyet işlemlerinin başlaması ÖİDB.İA.0033 kodlu  “Mezuniyet Kontrolü ve Hazırlama” iş akışı ile yapılır.

Lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ÖİDB.İA.0026 kodlu Lisans Programını Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları” iş akışına göre yapılmaktadır. 

Lisansüstü tezi (yüksek lisans ya da doktora) teslimi ile başlayan lisansüstü mezuniyet işlemleri    ÖİDB.İA.0079 kodlu “Lisansüstü Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri” iş akışı ile yapılır. 

 1.  

5.30.Diploma ve Diploma Eki İşlemleri

Mezuniyeti hak eden öğrenciler için ÖİDB ve danışman kontrol-onaylarından sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından mezuniyet transkriptleri elektronik ortamda onaylanır. Mezuniyeti onaylanan öğrencilerin ÖİDB tarafından diplomaları basılır. Sağlık alanında herhangi bir programdan mezun olanların diplomaları, tescil işlemleri için Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği makamlara gönderilir.  Diploma alan her öğrenciye diploma eki düzenlenir. Diploma Eki, yükseköğretim kurumları tarafından diplomaya ek olarak verilen bir belgedir. Diploma ve diploma eki, geçici mezuniyet belgesi  yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Ayrıca ÖBS üzerinden talepte bulunulması halinde bu belgeler adreslerine posta ile de gönderilebilir.  Bu işlemler ÖİDB.İA.0013 kodlu “Diploma - Diploma Eki İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, istekleri üzerine mezun olduklarını belirten ve diploma bilgilerini içeren mezuniyet belgesi  ÖİDB.İA.0016 kodlu Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri" iş akışına göre düzenlenir.

 

6.İlgili Dokümanlar

 1.  

6.1.Dış Kaynaklı Dokümanlar

6.1.1.   Yükseköğretim Kanunu (2547)

6.1.2.   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

6.1.3.   Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

6.1.4.   Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

6.1.5.   YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

6.1.6.   YÖK Ek Madde 1 Uygulama Esasları

6.1.7.   YÖK Yüzde On Başarı Durumu Belirleme İlkeleri

6.1.8.   Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

6.1.9.   Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6.1.10. Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

6.1.11. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

6.1.12. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 1.  

6.2.İç Kaynaklı Dokümanlar

6.2.1.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

6.2.2.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

6.2.3.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

6.2.4.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi    Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

6.2.5.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

6.2.6.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

6.2.7.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi

6.2.8.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Program Açma, Kapatma, Eğitim-Öğretim Planı Oluşturma ve Güncelleme Yönergesi

6.2.9.   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Staj Yönergesi

6.2.10. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  Staj Yönergesi

6.2.11. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

6.2.12. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Uygulama Yönergesi

6.2.13. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  Uygulama Yönergesi

6.2.14. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

6.2.15. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul  ve Kayıt Yönergesi

6.2.16. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

6.2.17. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Anadal Ve Yandal Programları Yönergesi

6.2.18. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Danışmanlık Yönergesi

6.2.19. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sınav Uygulama Esasları

6.2.20. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları

6.2.21. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları

 

6.2.1-İş Akış Şemaları

ÖİDB.İA.0101              Yeni Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0046  ÖSYM İlk Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0100  Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlan Edilmesi, Başvuru Ve Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0100  Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlan Edilmesi, Başvuru Ve Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0032  Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş İşlemleri

ÖİDB.İA.0105  Çift Anadal-Yandal Programı İşlemleri

ÖİDB.İA.0098              Uluslararası Öğrenci Başvurularının Alınması

ÖİDB.İA.0097  Uluslararası Öğrenci Başvuruları Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri

ÖİDB.İA.0099  Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0048  Özel Öğrenci (Gelen)  İşlemleri

ÖİDB.İA.0107  Özel (Giden) Öğrenci İşlemleri

ÖİDB.İA.0103  Yurt İçi Değişim Programı (Gelen) Öğrenci İşlemleri        

ÖİDB.İA.0073  Yurt İçi Değişim Programı (Giden) ve Not İşlemleri

ÖİDB.İA.0070  Yurt Dışı Değişim Programı (Gelen) Öğrenci İşlemleri

ÖİDB.İA.0071  Yurt Dışı Değişim Programı (Giden) ve Not İşlemleri

ÖİDB.İA.0036  Öğrenci Af Kanunları İşlemleri

ÖİDB.İA.0012  DGS Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0050  Özel Yetenek Sınavı ile Yerleşen Öğrencilerin İlk Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0096  Türkiye Burslusu Olarak Yerleşenlerin Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0006  Önlisans-Lisans Danışman Atama İşlemleri

ÖİDB.İA.0009  Derse Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0030  Mazeretli Derse Kayıt İşlemleri

ÖİDB.İA.0085  Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Belirlenmesi

ÖİDB.İA.0082  Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade İşlemleri

ÖİDB.İA.0042  Öğrenci Konsey Seçimleri

ÖİDB.İA.0010  Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri

ÖİDB.İA.0022  Öğrenci Kayıt Dondurma/İzin İşlemleri

ÖİDB.İA.0024  Önlisans-Lisans Programlarından Kendi İsteği İle Ayrılma

ÖİDB.İA.0020  Hazırlık Eğitiminden Başarısız Olanlar İçin Kayıt Silme İşlemleri

ÖİDB.İA.0095  TÖMER Öğretiminde Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtlarının Silinmesi

ÖİDB.İA.0093  Önlisans-Lisans Öğrencileri Azami Süre İşlemleri

ÖİDB.İA.0027  Lisans Programlarında Kayıt Yenilememe Nedeniyle Kayıt Silme

ÖİDB.İA.0104  Yüksek Lisans Programlarında Başarısızlık Nedeniyle Kayıt Silme

ÖİDB.İA.0077  Doktora Programlarında Başarısızlık Nedeniyle Kayıt Silme

ÖİDB.İA.0029  Mazeret Sınav İşlemleri

ÖİDB.İA.0093  Önlisans-Lisans Öğrencileri Azami Süre İşlemleri

ÖİDB.İA.0055  Sınav Notlarının Verilmesi

ÖİDB.İA.0057  Tek Ders Sınavı İşlemleri

ÖİDB.İA.0054  Sınav Notlarında Maddi Hata İşlemleri

ÖİDB.İA.0043  Öğrenci Staj İşlemleri

ÖİDB.İA.0090  Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri

ÖİDB.İA.0041  Öğrenci İstatistik İşlemleri

ÖİDB.İA.0033  Mezuniyet Kontrolü ve Hazırlama

ÖİDB.İA.0026  Lisans Programını Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları

ÖİDB.İA.0079  Lisansüstü Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri

ÖİDB.İA.0013  Diploma - Diploma Eki İşlemleri

ÖİDB.İA.0016  Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri