Doküman No
PDB.PR. 0001
Yayın Tarihi
13.01.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Şube Müdürü
Onaylayan
Personel Daire Başkanı

1.Amaç

 

Bu prosedürün amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin insan gücü planlaması,  personel politikası, atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemlerin yapılmasına yönelik yöntemleri belirlemektir.

 

2.Kapsam

 

Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin akademik, idari, işçi ve sözleşmeli personelini kapsar.

 

3.Tanımlar

 

Açıktan Atama: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmayan personelin atanmasını,

Aday Memur:  Devlet Memurluğu kadrosuna ilk defa atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları,

Başkanlık: Personel Daire Başkanlığını,

HİTAP: Hizmet Takip Programını,

İGPS: İnsan Gücü Planlama Sistemini,

İhdas: Yeni bir kadro derecesi veya kadro unvanı oluşturulmasını,

İntibak: Daha önce yapılan hizmetler, askerlik, doğum sonrası aylıksız izin süreleri, üst öğrenim bitirme veya orta öğrenimi sırasında hazırlık öğreniminin bitirilmesi gibi sebeplerle personelin kadro derece ve/veya kademesinin değiştirilmesi işlemini,

İptal: Bir kadronun derecesinin veya unvanının iptal edilmesini,

DPB: Mülga Devlet Personel Başkanlığını,

EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

E-BÜTÇE: Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemini (Bütçe Bilgi Sistemi),

Genel Sekreter: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreterini,

KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

Naklen Atama: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan personelin atanmasını,

Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,

ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

PBS: Personel Otomasyon Bilgi Sistemini,

Personel Daire Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Daire Başkanını,

Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

Rektörlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü,

 

Re’sen Yapılan İşlem: Kanun gereği, başka bir işleme gerek olmaksızın idarece kendiliğinden tesis edilen işlemi,

SBB: Strateji ve Bütçe Başkanlığını,

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığını,

Tahsis: Kadronun bir birimin kullanımı için ayrılmasını,

Tenkis: Kadronun kullanım için verildiği birimden alınmasını,

Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

Yeniden Atama: Daha önce herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmış olan idari personelin veya görevde olup atanma süresi sona eren öğretim elemanlarının aynı kadroya yeniden atanmasını,

YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

YÖKSİS: Yükseköğretim Ortak Veri Tabanı Sistemini,

ifade eder.

 

4. Sorumlular

 

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Personel Daire Başkanı ile Şube Müdürleri sorumludur.

 

5. Uygulama

 

5.1. PERSONEL ALIM İŞLEMLERİ

 

5.1.1. Kadro İhdası

 

İşlemler, “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca yürütülür. Hazırlanan kadro ihdas teklifleri incelenmek üzere, SBB ile DPB’ye gönderilir. Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarca veya bakanlıklarca, bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı Cumhurbaşkanlığına sunulur. Kadrolar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir.

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde Başkanlıkça unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında birimler itibarıyla dağılımı yapılır.

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen (III) sayılı (öğretim elemanı) cetveldeki kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde derece, unvan ve adet itibarıyla, ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, Kurumumuz görüşü doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım DPB’ye bildirilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

 

İhdas edilen veya değiştirilen kadrolar, bunlara ilişkin dağılım cetvellerinin ilgili kurumlarca onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır.

 

İşçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri ile destek hizmetleri için Cumhurbaşkanınca sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilir.

 

Sözleşmeli personel pozisyonları; sayı, unvan, nitelik, sözleşme ücreti ve sürelerinin belirlenmesi suretiyle merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge veya il bazında Cumhurbaşkanınca ihdas edilebilir.

 

İhdas işlemleri tamamlanmaksızın sürekli işçi ve sözleşmeli personel çalıştırılamaz.

 

İşlemler PDB.İA.0045 Kadro İhdası İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.1.2. Kadro değişikliği (İptal-İhdas)

 

İşlemler “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca yürütülür. Üniversiteye verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılır.

 

Kadrolardan boş olanların, hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi, iptali, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşun veya bakanlığın talebi üzerine Cumhurbaşkanınca yapılır.

 

Sürekli işçi kadroları, DPB tarafından başka unvanlı sürekli işçi kadroları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler DPB tarafından bir ay içerisinde SBB’ye bildirilir.

 

Sözleşmeli personel pozisyonları, DPB tarafından başka unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler DPB tarafından bir ay içerisinde SBB’ye bildirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0043 Kadro Değişikliği-İdari (İptal-İhdas) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

İşlemler PDB.İA.0044 Kadro Değişiklikleri (Akademik) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

???????5.1.3. Kadro Yeri Değişikliği (Tenkis-Tahsis)

 

Kadro birimi ile görev yaptığı birim farklı olan idari personelin kadrosu, kadrosunun bulunduğu birimden tenkis edilerek görev yaptığı birime tahsis edilir. Bu amaçla hazırlanan cetveller, önce kurumumuz tarafından sonra DPB tarafından onaylanarak işlem tamamlanır.

 

İşlemler PDB.İA.0035 Birim Kadro Değişikliği İşlemleri (Tenkis-Tahsis) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.2. Açıktan ve Nakil Suretiyle Atama Sayıları ile Kadro Planlaması

 

“2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca, memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için YÖK’ün görüşü alınmak suretiyle, SBB ile DPB’nin müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.

 

Akademik Personel kadro planlaması, birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Senato kararıyla yapılır. Kadro planlaması her yıl aralık ayı içinde YÖK’e gönderilir ve Üniversitenin web sitesinde yayınlanır.

Başkanlık, izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar SBB ve DPB’ye bildirir.

 

Akademik ve idari birimler, her yıl ocak ayında idari personel ihtiyaçlarını, PDB.FR.0010 İdari Personel Mevcut Durum ve İhtiyaç Bildirim Formunu doldurarak, üst yazı ile Rektörlüğe iletirler.

Sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü işçi atamaları ile sürekli işçiyken askerlik görevi sebebiyle kurumlarından ayrılanlardan muvazzaf askerlik hizmeti dönüşü göreve başlayacaklar hariç DPB’nin görüşü üzerine SBB’nin iznine tâbidir.

 

Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan alım amacıyla kullanılması, DPB’nin görüşü üzerine SBB’nin iznine tâbidir.

İzin işlemleri tamamlanmaksızın sürekli işçi ve sözleşmeli personel çalıştırılamaz. Boş kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde SBB ile DPB’ye bildirilir.

 

Personelin yıl içinde belirlenen kontenjan dâhilinde dağıtılmasına ilişkin olarak Rektör’ün başkanlığında, Genel Sekreter ve Personel Daire Başkanı tarafından planlama yapılır. Yapılan planlama çerçevesinde yıl içinde personel istihdamına yönelik işlemler gerçekleştirilir.

 

 

5.3. Personel İstihdam İşlemleri

 

???????5.3.1. Akademik Personelin İstihdamı/Atama İşlemleri

 

5.3.1.1. Öğretim Üyelerinin Başvurularının Değerlendirilmesi ve Atanma İşlemleri

 

Öğretim elemanı alımı için kadrolar, Resmî Gazete’de ve Üniversitenin web sitesinde Rektörlük tarafından ilan edilir. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir. Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurular ilgili birime yapılır.

 

Öğretim üyelerinin başvurularının değerlendirilmesi ve atanma işlemleri “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 23 (Doktor Öğretim Üyesi), 24 (Doçent) ve 26’ncı (Profesör) maddesi “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile  “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca yürütülür.

 

 

5.3.1.1.1. Profesör Kadrosuna Başvuru ve Atanma Süreci

 

Profesör kadrosuna başvuran adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi Rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

 

Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için Üniversite Yönetim Kurulunca, en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az beş profesör, ilana son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde seçilir. 

Bu profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor hazırlar ve kadroya atanmak üzere müracaat eden birden fazla aday varsa tercihlerini bildirir. Üniversite Yönetim Kurulu, raporları göz önünde tutarak karar alır.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelenlerin atama onayları hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, YÖKSİS’e ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0048 Öğretim Üyesi Kadrolarının Birimlere Dağılımı Ve Kullanımı (İlan Ve Atama) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.3.1.1.2. Doçent Kadrosuna Başvuru ve Atanma Süreci

 

Doçent kadrosuna başvuran adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlüğe teslim eder. Rektör, ilan edilen doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarının incelenmesi için en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesörü, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde, sözlü sınavın yapılması halinde ise sözlü sınavların bitiş tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder. 

 

Rektör, aday veya adayların özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları bu profesörlere göndererek kişisel raporlarını bir ay içinde bildirmelerini ister. Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini Rektör’e bildirir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

 

Rektör, dosya inceleme sonuçlarına dayanarak, Üniversite Yönetim Kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra atama hakkındaki kararını verir. Karar olumlu ise atama onayı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, YÖKSİS’e ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0048 Öğretim Üyesi Kadrolarının Birimlere Dağılımı Ve Kullanımı (İlan Ve Atama) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.3.1.1.3. Doktor Öğretim Üyesi Başvuru ve Atanma Süreci

 

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe teslim eder.

 

Fakültelerde dekan, diğer birimlerde müdür; ilan edilen kadrolar için adayların durumlarını incelemek üzere, en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçent kadrosunda bulunan doçenti, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder. 

 

Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine, adaylarla ilgili bilimsel yayın ve çalışmalara ilişkin dosyaları göndererek bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister.

Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk yönetim kurulu toplantısında aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir.

 

Dekan veya ilgili müdür kanaat ve önerilerini Rektör’e sunar. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılarak Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar verir. Karar olumlu ise en az bir en çok dört yıl olmak üzere atama onayları hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, YÖKSİS’e ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0048 Öğretim Üyesi Kadrolarının Birimlere Dağılımı Ve Kullanımı (İlan Ve Atama) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.3.1.1.4. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Başvurularının Değerlendirilmesi ve Atanma İşlemleri

 

Araştırma görevlisi ile öğretim görevlilerinin başvurularının değerlendirilmesi ve atanma işlemleri ise “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yapılır.

 

Başvuruların ön değerlendirilmesi, fakültelerde dekanın, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşan jüri tarafından yapılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Jüri tarafından giriş sınavı yapılır.  Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Başarılı asıl olan adaylardan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu gelenlerin atama onayları hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, YÖKSİS’e ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0046 Öğretim Görevlisi Kadrolarının Birimlere Dağılımı Ve Kullanımı (İlan Ve Atama) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

İşlemler PDB.İA.0018 Araştırma  Görevlisi Kadrolarının Birimlere Dağılımı Ve Kullanımı (İlan Ve Atama) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.3.1.1.5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 60/b Maddesi Uyarınca Yapılan Atamalar

 

Anabilim veya bilim dalının ihtiyacı doğrultusunda; üniversitedeki görevinden isteğe bağlı emeklilik, istifa ve üniversite dışında herhangi bir kamu kurumunda başka bir kadroya atanmak suretiyle ayrılan öğretim üyeleri “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı yükseköğretim kurumuna tekrar atanabilir.

 

Bu şekilde Üniversitede görev almak isteyen kişiler dilekçe, özgeçmiş, hizmet dökümü vb. belgeleri ile birlikte Rektörlüğe başvururlar. Rektör ile ilgili birim yöneticileri kurumun ihtiyaçları doğrultusunda ve başvuran kişinin nitelikleri de dikkate alınarak bir değerlendirme yapılır.

Yeniden atanması uygun bulunanlardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelenlerin atama onayı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Ayrıca ilgiliye yazılı bildirim yapılmak suretiyle Üniversitede göreve başlaması sağlanır. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, YÖKSİS’e ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0008 2547 Sayılı Kanun’un 60/B Maddesi Uyarınca Yapılan Atamaya İlişkin İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.3.1.1.6. Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun Uyarınca Eğitimini Tamamlayanların Öğretim Görevlisi Olarak Atanması

 

“1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversite veya diğer üniversiteler adına yurt dışında lisansüstü eğitimini tamamlayarak yurda dönen öğrencilerin mecburi hizmetlerini yerine getirmek üzere öğretim görevlisi kadrolarına atanması “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 31’inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar uyarınca yapılır. Bu şekilde atanacak personelden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelenlerin atama onayı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, YÖKSİS’e ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

Öğretim görevlisi olarak göreve başlayanların göreve başlama tarihi Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0001 1416 Sayılı Kanun’a Göre Atanma İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.3.1.1.7. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Uyarınca Yapılan Atamalar

 

ÖSYM tarafından yapılan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı sonucuna göre Üniversitenin YÖK’e bildirmiş olduğu kontenjan dâhilinde yerleştirilen adayların atanma işlemleri, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde Rektörlüğümüze başvuru yapmaları şartıyla “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 50/d maddesi uyarınca yapılır. Bu şekilde atanacak personelden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelenlerin atama onayı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, YÖKSİS’e ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0055 TUS-DUS-YDUS Kontenjanlarının Belirlenmesi Ve Bu Kapsamda Araştırma Görevlisi Atanması İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.3.2.   İdari Personelin İstihdamı/Atama İşlemleri

 

5.3.2.1. Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Göre Yapılacak Atamalar

 

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” uyarınca KPSS yoluyla alınacak personelin unvan, sayı, öğrenim düzeyi ve niteliklerine ilişkin bilgiler, DPB E-Uygulama sisteminde bulunan KPSS Yerleştirme Talep Formuna işlenir.

 

Form önce kurumumuzca, sonra DPB tarafından onaylanır. Onaylama işlemi sonrasında form çıktı alınarak ayrıca üst yazı ekinde DPB’ye gönderilir.

 

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların listesi e-posta yoluyla Üniversiteye bildirilir. Listede isimleri bulunan adaylardan istenen belgeler ile son başvuru tarihi Üniversitenin/Başkanlığın web sitesinde ilan edilir. Başvuruda bulunan adayların belgeleri, yerleştirildikleri kadronun niteliklerine uygun olup olmadığı yönünden komisyon tarafından incelenir. Niteliği taşıyanlardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelen adayların atama onayları hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, İGPS’ye ve E-Bütçe Sistemine işlenir. Niteliği taşımayanların ise ataması yapılmaz.

 

Atama sonrasında göreve başlayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar, niteliği uymadığı gerekçesiyle ataması yapılamayanlar veya ataması iptal edilen adaylar ile ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaması sebebiyle boş kalan kadrolara ilişkin bilgiler, söz konusu atamayla ilgili işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde DPB E-Uygulama sisteminde bulunan KPSS Yerleştirme Bildirimi Formuna işlenir. Form çıktı alınarak ayrıca üst yazı ekinde DPB’ye gönderilir.

 

İşlemler PDB.İA.0014 Açıktan Atama-KPSS’ye Göre İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.3.2.2. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na Göre Yapılan Atamalar

 

“2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu”nun Ek 1’inci maddesi uyarınca çalıştırılmakla yükümlü olunan hak sahipleri sayısı, kurumun hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri dikkate alınarak tespit edilir. Serbest kadro ve pozisyonları toplamının binden az olması halinde dahi en az bir hak sahibi istihdam edilir. Bu sayının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın ocak ayı verileri esas alınır. Yerleştirme yıl içerisinde mayıs, eylül ve aralık aylarında olmak üzere toplamda üç kez yapılır. Bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları DPB tarafından tespit edilerek Üniversiteye bildirilir. Bildirilen kadroların merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımı Üniversite tarafından yapılarak DPB E-Uygulama sisteminde bulunan 2828 Sosyal Hizmetler Giriş Formuna işlenir. Form önce kurumumuzca, sonra DPB tarafından onaylanır. Onaylama işlemi sonrasında form çıktı alınarak ayrıca üst yazı ekinde DPB’ye gönderilir.

 

Üniversiteye yerleştirilen hak sahiplerinin listesi DPB E-Uygulama sisteminde yayınlanır.  Hak sahiplerinden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelen adayların atama onayları hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, İGPS’ye ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

Bununla birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kadrolar ihdas, tahsis,  vize edilmiş ve Üniversitenin “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

 

Üniversiteye yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile DPB’ye gönderilir.

 

İşlemler PDB.İA.0011 Açıktan Atama-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na Göre Yapılacak Atamalar İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

 

5.3.2.3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Yapılacak Atamalar

 

“3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu”nun Ek 1’inci maddesi uyarınca istihdam edilecek personel sayısı, kurumun memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2’si dikkate alınarak tespit edilir. Bu kadro ve pozisyonların unvan ve sayısı her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB E-Uygulama sisteminde bulunan 3713 Kadro/Pozisyon Talep giriş formuna işlenir. Yerleştirmeler DPB tarafından yapılır.

Atama işlemlerinin, atama teklifinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılması zorunlu olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelen adayların atama onayları hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, İGPS’ye ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

Bu maddeye göre atananların kadroları, diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve Üniversitenin “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

 

Atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucu işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde DPB’ye bildirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0012 Açıktan Atama-3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Yapılacak Atamalar İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.3.2.4. Engelli Memur Seçme Sınavına (EKPSS) Göre Yapılacak Atamalar

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 53’üncü maddesi, “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca çalıştırılmakla yükümlü olunan engelli personel sayısı, kurumun yurt dışı teşkilatı hariç olmak üzere toplam dolu kadro sayısının %3’ü dikkate alınarak tespit edilir ve personel nitelikleri her yılın ekim ayı sonuna kadar DPB E-Uygulama sisteminde bulunan Engelli Personel Talep Formuna işlenir. Form önce kurumumuzca, sonra DPB tarafından onaylanır. Onaylama işlemi sonrasında form çıktı alınarak ayrıca üst yazı ekinde DPB’ye gönderilir.

ÖSYM tarafından EKPSS sınavı ile yerleştirilen adayların listesi e-posta yoluyla Üniversiteye bildirilir. Listede isimleri bulunan adaylardan istenen belgeler ile başvuru işlemlerine ilişkin bilgilendirme, Üniversitenin/Başkanlığın web sitesinden ilan edilerek veya yerleşen personelin engel durumuna göre doğrudan adaylarla iletişime geçilmek suretiyle yapılır. Başvuruda bulunan adayların belgeleri, yerleştirildikleri kadronun niteliklerine uygun olup olmadığı yönünden komisyon tarafından incelenir.  Niteliği taşıyanlardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelen adayların atama onayları hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, İGPS’ye ve E-Bütçe Sistemine işlenir. Niteliği taşımayanların ise ataması yapılmaz.

 

Atama sonrasında göreve başlayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar, niteliği uymadığı gerekçesiyle ataması yapılamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler, söz konusu atamayla ilgili işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde DPB E-Uygulama sisteminde bulunan Engelli Personel Yerleştirme Bildirimi Formuna işlenir. Form çıktı alınarak ayrıca üst yazı ekinde DPB’ye gönderilir.

Engelli statüsünde istidam edilen personele ilişkin DPB E-Uygulama sisteminde yer alan bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurulup çıktı almak suretiyle her yıl mayıs ayının son günü itibarıyla DPB’ye yazılı olarak bildirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0013 Açıktan Atama-Engelli Memur Seçme Sınavına (EKPSS) Göre Yapılacak Atamalar İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.3.2.5. Yeniden Atanma

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 92’inci maddesi ile “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca, memuriyetten istifa etmiş ve yeniden memuriyete dönmek isteyenlerin sayısı, verilen açıktan atama izni sayılarının %2’sine kadar olanı, atama izin sayıları elli adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı bir adet olacak şekilde tespit edilir. Yeniden atanmak suretiyle Üniversitede görev almak isteyen kişiler dilekçe, özgeçmiş, hizmet dökümü vb. belgeleri ile birlikte Rektörlüğe başvururlar. Rektör’ün başkanlığında Genel Sekreter ve Personel Daire Başkanı tarafından kurumun ihtiyaçları doğrultusunda ve başvuran kişinin nitelikleri de dikkate alınarak bir değerlendirme yapılır. Yeniden atanması uygun bulunanlar için DPB’den atama izni istenir.

 

DPB tarafından atama izni verilenlerden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelenlerin atama onayı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Ayrıca ilgiliye yazılı bildirim yapılmak suretiyle Üniversitede göreve başlaması sağlanır. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, İGPS’ye ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0056 Yeniden Atanma-İdari İşlemi İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.3.2.6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D Maddesi Uyarınca Sürekli İşçi İstihdamı

 

İşlemler, “4857 sayılı İş Kanunu” ile bu kanuna dayanılarak hazırlanmış “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yürütülür. “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca, Cumhurbaşkanlığınca ihdas edilmiş ve boş olan sürekli işçi kadrolarının açıktan atama amacıyla kullanılabilmesi için 19/08/2019 tarihli ve 33156341-201.99-E.3109 sayılı Genelge uyarınca SBB’ye yazı yazılır. SBB tarafından DPB’nin görüşü alınır. Bu şekilde DPB tarafından uygun bulunan ve SBB tarafından vize edilen sürekli işçi kadroları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilerek ilan edilir, ayrıca Üniversitenin web sitesinde de duyurulur.

 

Müracaatlar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından alınır. Eğer personel istihdamı lisans veya ön lisans düzeyinde olacaksa talep şartlarına uyanlardan KPSS veya EKPSS puanı en yüksek olandan başlanarak; ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyinde olacaksa talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda çekilecek kura ile asıl ve yedek listeler belirlenir. İşçinin istihdam edileceği kadro unvanı, sınav gerektiren bir unvan ise mezkûr Yönetmelik uyarınca sınav yapılır. Sınav sonucunda başarılı olanlardan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelenlerin atama onayı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgilinin atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, İGPS’ye ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanlar ve varsa sınava katılmayanlar, sınav sonucunun açıklanmasını izleyen beş gün içinde liste halinde; asıl ve yedek listeden işe yerleştirilenleri ise yerleştirmeyi takip eden beş gün içinde yazılı olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilir.

 

Atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde SBB ile DPB’ye bildirilir.

Personel PBS’ye, DPB’ye, İGPS’ye ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0052  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D Maddesi Uyarınca Sürekli İşçi İstihdamı İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.3.2.7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Personel İstihdamı

 

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca, Cumhurbaşkanlığınca ihdas edilmiş ve boş olan sözleşmeli personel kadrolarının açıktan atama amacıyla kullanılabilmesi için “19/08/2019 tarihli ve 33156341-201.99-E.3109 sayılı Genelge uyarınca SBB’ye yazı yazılır. SBB tarafından DPB’nin görüşü alınır.  Bu şekilde DPB tarafından uygun bulunan ve SBB tarafından vize edilen sözleşmeli personel pozisyonları, Resmî Gazete’de ve Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Müracaatlar alınır. Eğer personel istihdamı KPSS puanına dayalı olarak yapılacaksa KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak; kura usulüyle yapılacaksa noter huzurunda çekiliş yapılarak hak sahipleri belirlenir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu gelenler ile sözleşme imzalanarak personelin istihdamı sağlanır.

SBB tarafından sözleşmeli personelin kadrosu hangi birimin bütçesine tahsis edildiyse sözleşme örneği o birime gönderilir. Ödemeyle ilgili tüm işlemler bu birimlerce yürütülür. Personel PBS’ye, DPB’ye, İGPS’ye ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

Atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde SBB ile DPB’ye bildirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0051 Sözleşmeli Personel İstihdamı İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.3.2.8. İdari Personelin Naklen Atanması (Kuruma Gelen)

 

Naklen atama yoluyla Üniversiteye gelmek isteyen personel, dilekçe ve özgeçmiş ile Rektörlüğe başvuru yapar. Rektör’ün başkanlığında Genel Sekreter ve Personel Daire Başkanı tarafından kurumun ihtiyaçları doğrultusunda ve başvuran kişinin nitelikleri de dikkate alınarak bir değerlendirme yapılır. Naklen atanması uygun bulunan personelin kurumuna yazı yazılarak muvafakati talep edilir. Muvafakat verilmesi halinde personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Sonucu olumlu gelenlerin atama onayı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, ilgiliye tebliğ edilmek üzere kurumuna, ayrıca atandığı birim ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Personel kurumundan ayrılarak Üniversitede göreve başlar. Personel PBS’ye, HİTAP’a, DPB’ye, İGPS’ye ve E-Bütçe Sistemine işlenir.

 

Kurumun muvafakat vermemesi durumunda kişiye bilgi verilir.

 

İşlemler PDB.İA.0036 Naklen Atanma-İdari (Kurumumuza Gelen) İşlemi İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.3.2.9. Asli Memurluğa Atanma/Asalet Tasdiki

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 54 ve 55’inci maddeleri uyarınca aday olarak atanıp temel ve hazırlayıcı eğitimi alıp eğitim sonrasında yapılan sınavda başarılı olan memurların görev yaptıkları birimlere yazı yazılarak, aday memurların aslî devlet memurluğuna geçirilmelerine ilişkin  PDB.FR.0017 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi Formunu doldurup onaylayarak Başkanlığa göndermeleri istenir.

 

Form sonucu olumlu gelen ve disiplin cezası almamış olan aday memurların mezkûr Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca aslî devlet memurluğuna atanması için onay hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur. Atama onayı, personelin birimine gönderilerek PBS’ye ve HİTAP’a işlenir.

 

Adaylığı kaldırılan memurlara PDB.FR.0016 Yemin Belgesi imzalatılır.

 

İşlemler PDB.İA.0021 Asli Memurluğa Atanma/Asalet Tasdiki İşlemi İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.4.- PERSONEL YENİDEN ATAMA İŞLEMLERİ

 

5.4.1. Akademik Personel Yeniden Atama İşlemleri

 

İşlemler, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 23, 31, 33 ve 50/d maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca yürütülür. 

 

 

5.4.2. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanma Süreci

 

Yeniden atanmak üzere talepte bulunan doktor öğretim üyeleri, hazırladıkları yayın ve faaliyet dosyaları ile ölçütleri içeren puanlama tablosunu doldurarak bağlı bulundukları bölüm başkanlığına atanma süresi bitiş tarihinden iki ay önce teslim ederler. Bölüm başkanlığı dosyayı dekanlığına/müdürlüğe, dekanlık/müdürlük te kendi yönetim kurulu tarafından doçent ve profesörlerden olmak üzere en az üç asıl iki yedek üyeden oluşturulan Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonuna havale eder. Komisyon eser değerlendirmesini matematiksel olarak yapar ve sonucu dekanlığa/müdürlüğe bildirir. Dekan/Müdür kendi görüşü ile birlikte yönetim kurulu kararını Rektörlüğe sunar. Rektör tarafından atama yapılır. “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 108’inci maddesi uyarınca aylıksız izinde geçen süreler atanma süresinden sayılmaz. 

 

İşlemler PDB.İA.0024 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanma İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.4.3. Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Süreci

 

Öğretim görevlileri, yeniden atanma taleplerine ilişkin RTEÜ.FR.0045 Faaliyet Raporu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarında Bulunan Öğretim Elemanlarının Faaliyet Raporu) doldurarak, atanma süresi bitiş tarihinden bir ay önce birimine verir. Müdür/Dekan, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanları, ilgili yönetim kurullarının görüşlerini alarak atama önerilerini Rektörlüğe sunar. Rektör tarafından atama yapılır. “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 108’inci maddesi uyarınca aylıksız izinde geçen süreler atanma süresinden sayılmaz. “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” kapsamında atanan öğretim görevlileri mecburi hizmet süresince atanır.

 

İşlemler PDB.İA.0047 Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atama İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.4.4. Araştırma Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Süreci

 

Araştırma görevlisi, yeniden atanma taleplerine ilişkin RTEÜ.FR.0045 Faaliyet Raporu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarında Bulunan Öğretim Elemanlarının Faaliyet Raporu) doldurarak, atanma süresi bitiş tarihinden bir ay önce anabilim dalı başkanlığına bildirir. Talep anabilim dalı başkanının görüşü ile bölüme, bölüm başkanının görüşü ile de dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Müdür/Dekan kendi görüşünü belirterek atanma talebini görüşlerle birlikte Rektörlüğe sunar. Uygun görülmesi halinde, Rektör tarafından “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 33’üncü maddesi uyarınca yapılacak atamalar en fazla üç yıl süreyle;  50/d maddesi uyarınca yapılacak atamalar tabi oldukları eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süreleri dikkate alınarak bir yıl süre ile yapılır. Atama onayı araştırma görevlisinin birimine bildirilir. “657 Devlet Memurları Kanunu”nun  108’inci maddesi uyarınca aylıksız izinde geçen süreler atanma süresinden sayılmaz.

 

İşlemler PDB.İA.0019 Araştırma Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.5.- PERSONEL GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

 

5.5.1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31’inci Maddesine Göre Yapılacak Görevlendirme İşlemleri

 

Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli olarak, kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler.

 

Görevlendirme süreci;

1- İlgili birim tarafından görevlendirilme talebi Rektörlüğe bildirilir.

2- Rektörlükçe uygun görülen talep, ilgili kişiye veya ilgilinin görev yaptığı kuruma bildirilir.

3- İlgiliden veya kurumundan gelen görüş olumlu ise ders görevlendirmesi ilgili birim tarafından yapılır ve Rektör onayına sunulur

4- Görevlendirme onayı alındıktan sonra birim tarafından personel ismi PBS’ye kaydettirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0009 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.5.2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34’üncü Maddesine Göre Yapılacak Görevlendirme İşlemleri

 

Yabancı uyruklu vatandaşlar “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 34’üncü maddesi uyarınca ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak istihdam edilebilir.

 

Görevlendirme süreci;

Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı görevlendirme teklifi, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektör tarafından YÖK’e yapılır. YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile görevlendirme yapılır. Rektör ile görevlendirilen kişi sözleşme imzalar. 

İşlemler PDB.İA.0002  2547 Sayılı Kanun’un 34. Maddesi Uyarınca Yabancı Uyruklu Personel İstihdamına İlişkin İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.5.3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35’inci Maddesine Göre Yapılacak Görevlendirme İşlemleri

 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 35’inci maddesi ve “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, YÖK tarafından geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler.

 

Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır.

 

Görevlendirme süreci;

Araştırma görevlisi, görevlendirme talebini anabilim dalı/bölüm başkanlığına, dekan/müdür ise kendi görüşü ile anabilim dalı/bölüm başkanının görüşünü Rektörlüğe bildirir.

 

Görevlendirme Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunca Rektörlükçe YÖK’e gönderilir. YÖK Yürütme Kurulunca uygun görülen görevlendirme ilgili üniversiteye ve Rektörlüğümüze bildirilir. Rektörlüğümüzce de atama işlemine esas olan evrak görevlendirmenin yapıldığı üniversiteye gönderilir. Atama sonrasında araştırma görevlisi biriminden ilişiğini keserek görevlendirildiği üniversitede göreve başlar.

 

İşlemler PDB.İA.0017 Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi Uyarınca Geçici Kadro Nakillerine İlişkin İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.5.4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38’inci Maddesine Göre Yapılan Görevlendirme İşlemleri

 

Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektör’ün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir.

 

Görevlendirme süreci;

1- Öğretim elemanı görevlendirme talebinde bulunacak kurum tarafından talep yazısı ilgili kuruma bildirilir.

2- Rektörlükçe talep değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde görevlendirilecek personelin birimine talep bildirilir.

3- Öğretim elemanının muvafakati doğrultusunda görevlendirme Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür,

4- Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör onayı ile görevlendirme yapılır.

5- Göreve ilişkin bilgiler PBS’ye girilir.

 

İşlemler PDB.İA.0010 2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.5.5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39’uncu Maddesine Göre Yapılacak Görevlendirme İşlemleri

 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 39’uncu maddesi ve “Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi” uyarınca öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve yurt dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, on beş güne kadar Rektör izin verebilir. Bu şekilde on beş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Rektör’ün onayı gereklidir.

 

Görevlendirme süreci;

a)1- Yolluk ve yevmiye almaksızın bir haftaya kadar olan görevlendirme talebi, ilgili öğretim elemanı tarafından görevlendirmeye dayanak oluşturacak belgelerle birlikte anabilim dalı/bölüm başkanlığına bildirilir.

2- Anabilim dalı/bölüm başkanlığı görüşünü de belirterek görevlendirme talebini müdürlüğe/dekanlığa EBYS’de bulunan 39. Madde Görevlendirme Talep Formu ile gönderir.

3- Talep, müdür/dekan tarafından değerlendirilerek EBYS’de bulunan 39. Madde Görevlendirme Onay Formu ile onaylanır.

 

b)1- Yolluk ve yevmiye almaksızın on beş güne kadar olan görevlendirme talebi, ilgili öğretim elemanı tarafından görevlendirmeye dayanak oluşturacak belgelerle birlikte anabilim dalı/bölüm başkanlığına bildirilir.

2- Anabilim dalı/bölüm başkanlığı görüşünü de belirterek görevlendirme talebini müdürlüğe/dekanlığa, müdürlük/dekanlık ta kendi görüşünü ekleyerek görevlendirmeyi EBYS’de bulunan 39. Madde Görevlendirme Talep Formu ile Rektörlüğe gönderir.

3- Rektörlükçe yapılan değerlendirme sonucunda EBYS’de bulunan 39. Madde Görevlendirme Onay Formu ile onaylanır.

 

c)1- Yolluk ve/veya yevmiye gerektiren görevlendirme talebi ise, ilgili öğretim elemanı tarafından, görevlendirmeye dayanak oluşturacak belgelerle birlikte anabilim dalı/bölüm başkanlığına bildirilir.

2- Anabilim dalı/bölüm başkanlığı görüşünü de belirterek görevlendirme talebini müdürlüğe/dekanlığa bildirir.

3- Müdür/Dekanlık yönetim kurulu kararı ile görüşünü de belirterek görevlendirmeyi EBYS’de bulunan 39. Madde Görevlendirme Talep Formu ile Rektörlüğe gönderir.

4- Görevlendirme öğretim üyesinin ARGE niteliğindeki bir görevi ise Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

5- Rektörlükçe yapılan değerlendirme sonucunda EBYS’de bulunan 39. Madde Görevlendirme Onay Formu ile onaylanır.

 

Görevlendirme süresinin doksan günü aşması durumunda personelden Yurt İçine/Yurt Dışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi alınır.

 

İşlemler PDB.İA.0003 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.5.6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40/a Maddesine Göre Yapılan Görevlendirme İşlemleri

 

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Rektör tarafından görevlendirilebilirler.

 

Görevlendirme süreci;

Öğretim elemanı ihtiyacı olan birim,  görevlendirme ilişkin talebini ilgili birim/kuruma bildirir. Talebin uygun görülmesi halinde görevlendirme talebinde bulunan birim tarafından bölüm kurulu ve yönetim kurulu kararı alınarak dekan/müdür tarafından ders görevlendirmesi yapılır ve Rektör onayına sunulur. 

 

İşlemler PDB.İA.0004 2547 Sayılı Kanun’un 40/A Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.5.7. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40/b Maddesine Göre Yapılan Görevlendirme İşlemleri

 

Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili yönetim kurullarının görüşü, Rektör’ün önerisi ile YÖK tarafından, istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak görevlendirmeler toplam iki yılı geçemez.

 

Görevlendirme süreci;

1- Öğretim elemanı görevlendirme talebinde bulunacak kurum tarafından talep yazısı ilgili kuruma bildirilir.

2- Rektörlükçe talep değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde görevlendirilecek personelin birimine talep bildirilir.

3- Öğretim elemanının muvafakati doğrultusunda görevlendirme Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür,

4- Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektör’ün önerisi ile görevlendirme talebi ilgili kuruma ve YÖK’e bildirilir. YÖK onayı ile görevlendirme yapılır.

5- YÖKSİS, PBS sistemine gerekli girişler yapılır.

 

İşlemler PDB.İA.0005 2547 Sayılı Kanun’un 40/B Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.5.8. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40/c Maddesine Göre Yapılan Görevlendirme İşlemleri

 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” kapsamına girmeyen Millî Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı; bu kurumların tercihan bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından koordine sonucu ismen yapacakları istek üzerine, ilgili Rektörlüklerce (a) fıkrasındaki esaslara göre karşılanır.

 

Görevlendirme süreci;

Millî Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları öğretim elemanı ihtiyacı talebini ilgili yükseköğretim kurumuna bildirir. Rektörlükçe talep değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde görevlendirilecek personelin birimine talep bildirilir. Birimden gelen cevap doğrultusunda görevlendirme sonucu ilgili kuruma bildirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0006 2547 Sayılı Kanun’un 40/C Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.5.9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40/d Maddesine Göre Yapılan Görevlendirme İşlemleri

 

Yükseköğretim Kurumları kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına “6245 sayılı Harcırah Kanunu”na göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.

 

Görevlendirme süreci;

1- Öğretim elemanı görevlendirme talebinde bulunacak kurum tarafından talep yazısı ilgili kuruma bildirilir.

2- Rektörlükçe talep değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde görevlendirilecek personelin biriminden görüş talep edilir. Gelen görüş doğrultusunda işlem yapılır ve sonuç ilgili kuruma bildirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0007 2547 Sayılı Kanun’un 40/D Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.5.10. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 Maddesine Göre Personelin Görev Yerinin Değiştirilmesi veya Personele Ek Görevler Verilmesi

 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 13/b-4 maddesi uyarınca personelin görev yerinin değiştirilmesi veya mevcut görevine ek görev verilmesi durumunda işlem, akademik personel için doğrudan Rektör onayıyla, diğer personel için Genel Sekreter’in teklifi üzerine Rektör’ün onayı ile yapılır. Onay ilgili birimlere gönderilerek personelin eski birimindeki görevinden ayrılışı, yeni biriminde göreve başlayışı sağlanır. Görevlendirildiği birim ile görevlendirme tarihleri PBS’ye işlenir.

 

5.5.11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 8’inci Maddesi veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25’inci Maddesine Göre Düzenlenen “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” Uyarınca Personelin Geçici Olarak Görevlendirilmesi

 

İşlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 8’inci Maddesi veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25’inci Maddesine Göre Düzenlenen “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” uyarınca yürütülür.

 

5.5.11.1. Başka Bir Kurumda Görev Yapan Personelin Üniversitede Geçici Olarak Görevlendirilmesi

 

Başka bir kurumda görev yapıp Üniversitede geçici olarak görevlendirilmek isteyen personel dilekçe ile Rektörlüğe başvuru yapar. İlgilinin dilekçesi Rektör’ün başkanlığında Genel Sekreter ve Personel Daire Başkanı tarafından değerlendirilir. Kararın olumlu olması durumunda personelin kurumuna yazı yazılarak kurumunun görüşü alınır. Kurumun görüşü ilgiliye bildirilir. Kurum görüşünün olumlu olması halinde personel kurumundaki görevinden ayrılarak Üniversitede göreve başlar.

Görevlendirmenin “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” Uyarınca yapılması halinde, Üniversite tarafından DPB E-Uygulama sisteminde bulunan “Geçici Görevlendirme Talep Formu” doldurulur. Karşı kurum tarafından kararın niteliğine göre form onaylanır veya reddedilir.

 

5.5.11.2. Üniversitede Görev Yapan Personelin Başka Kurumda Geçici Olarak Görevlendirilmesi

 

Üniversitede görev yapıp başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmek isteyen personel için görevlendirme yapmak isteyen kurum tarafından Üniversiteye yazı yazılarak geçici görevlendirmeye ilişkin görüş sorulur. Kurumun talebiyle ilgili personelin görev yaptığı birimin görüşü alınır. Talep, Rektör’ün başkanlığında Genel Sekreter ve Personel Daire Başkanı tarafından değerlendirilir.

 

Kararın olumlu olması durumunda onay yazısı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur ve kuruma gönderilir. Yazı ayrıca personelin görevinden ayrılarak karşı kurumda göreve başlaması sağlamak amacıyla görev yaptığı birime de bildirilir. Personelin geçici görevlendirilmesinin uygun görülmemesi halinde ise yine karşı kuruma yazı yazılarak durum bildirilir.

Görevlendirmenin “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” Uyarınca yapılması halinde, geçici görevlendirme talebinde bulunan kurum tarafından DPB E-Uygulama sisteminde doldurulan “Geçici Görevlendirme Talep Formu” kararın niteliğine göre Üniversite tarafından onaylanır veya reddedilir.

 

 

 

5.6. PERSONEL İZİN İŞLEMLERİ

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 102, 103, 104, 105 ve 108’inci maddeleri uyarınca akademik ve idari personel tarafından kullanılan yıllık, mazeret, hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri verecek amirler ile izinlerin düzenlenmesinde kullanılacak formlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Yetkili amir veya birim amiri tarafından verilebilecek izinlerde, iznin türüne göre ilgili form personelin görev yaptığı birim tarafından düzenlenerek yetkili amire veya birim amirine imzaya açılır. Yetkili amir veya birim amiri tarafından onaylanan formdaki izin tarihleri, PBS’de kişinin sayfasında izin ile ilgili bölüme otomatik olarak kaydedilir.

 

 

Rektör tarafından verilebilecek mazeret (takdire bağlı) izinde ise yine ilgili form personelin görev yaptığı birim tarafından düzenlenerek ilk olarak birim amirine, ikinci olarak Rektör’e imzaya açılır. Rektör tarafından onaylanan formdaki izin tarihleri PBS’de kişinin sayfasında izin ile ilgili bölüme otomatik olarak kaydedilir.

 

Rektör tarafından verilebilecek diğer izinlerde ise personel dilekçe ve izne sebep belgelerle görev yaptığı birime başvurur. Dilekçe üst yazı ekinde Başkanlığa gelir. Personelin durumu değerlendirilir. Personel izni gerektiren şartları sağlıyorsa onay yazısı düzenlenerek Rektör’e imzaya sunulur. Onay yazısı ilgili birime gönderilir.

 

İzin aylıksız izne bağlı bir izin ise personelin aylıksız izne ayrıldığı tarihte SGK çıkışı, izin dönüşü göreve başlama sonrasında SGK girişi yapılarak, belge Başkanlığa gönderilir. Personelin görevden ayrılış ve göreve başlama tarihleri PBS’de ayrıca hizmet bilgileri kısmına işlenir.

 

 

İşlemler PDB.İA.0042 İzin İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE KULLANILACAK İZİNLER İLE

İZİNLERİ VERMEYE YETKİLİ AMİRLER

KANUN MADDESİ

İZİN TÜRÜ

İZNİ VERECEK AMİR

KULLANILACAK FORM VEYA DİLEKÇE

MADDE-102/103

Yıllık İzin  

Yetkili Amir/Birim Amiri

 İzin Formu (Yıllık)

MADDE-102/103

Sağlık İzni  

Yetkili Amir/Birim Amiri

 İzin Formu (Şûa)

MADDE-104/A

Mazeret İzni (Analık)

Yetkili Amir/Birim Amiri

 İzin Formu (Analık)

MADDE-104/B

Mazeret İzni

(Babalık, Ölüm ve Evlilik)

Yetkili Amir/Birim Amiri

 İzin Formu (Babalık)

 İzin Formu (Ölüm)

 İzin Formu (Evlilik)

MADDE-104/C

Mazeret İzni (Takdire Bağlı)

 Rektör

 İzin Formu (Takdire Bağlı)

MADDE-104/D

Mazeret İzni (Süt)

Yetkili Amir/Birim Amiri

Dilekçe

MADDE-104/E

Mazeret İzni (Engelli veya Süreğen Hastalığı Olan Çocuk)

Yetkili Amir/Birim Amiri

Dilekçe ve eki belge/belgeler

MADDE-104/F

Mazeret İzni (Yarım Gün Çalışma)

Yetkili Amir/Birim Amiri

Dilekçe

MADDE-105

Hastalık ve Refakat İzni

Yetkili Amir/Birim Amiri

 İzin Formu (Hastalık)

 İzin Formu (Refakat)

MADDE-108/A

Aylıksız İzin (Hastalık)

Rektör

Dilekçe ve eki belge/belgeler

MADDE-108/B

Aylıksız İzin (Doğum)

Yetkili Amir/Birim Amiri

Dilekçe ve eki belge/belgeler

MADDE-108/C

Aylıksız İzin (Evlat Edinme)

Yetkili Amir/Birim Amiri

Dilekçe ve eki belge/belgeler

MADDE-108/D

Aylıksız izin

(Burs veya Geçici Görevlendirme)

Rektör

Dilekçe ve eki belge/belgeler

MADDE-108/E

Aylıksız İzin

(5 yıl Fiili Hizmete Bağlı)

Rektör

Dilekçe

MADDE-108/G

Aylıksız İzin (Askerlik)

Yetkili Amir/Birim Amiri

Dilekçe ve eki belge/belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversitede görev yapan işçilerin izinleri, “4857 sayılı İş Kanunu” ile “Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri” uyarınca yetkili amirlerce verilir.

Üniversitede görev yapan sözleşmeli personelin izinleri, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca yetkili amirlerce verilir.

                      

 

5.7. PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ

 

5.7.1. Disiplin Soruşturması

 

Akademik ve idari personelin disiplin işlemleri “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 53’üncü maddesine göre yürütülür. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun disipline ilişkin hükümlerine bakılır. Disiplin amiri, disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren yazılı olarak disiplin soruşturmasını başlatır.

Soruşturmayı bizzat kendisi yapabileceği gibi birim içerisinden soruşturmacı tayin ederek veya zorunlu hallerde Rektörlük aracılığıyla soruşturmacı talep etmek suretiyle de yaptırabilir. Soruşturmacının görev unvanı, soruşturulanın görev ve unvanının üstünde veya onunla aynı düzeyde olmalıdır.

 

Soruşturma, görevlendirme yazısının soruşturmacıya tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde tamamlanır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunabilir. Disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak karar verir.

 

Soruşturmacı, soruşturmayı tamamladığında personelin işlemiş olduğu fiilin karşılığı olan disiplin cezasının teklif edildiği soruşturma raporu ile birlikte soruşturma dosyasını soruşturmayı açan makama teslim eder.

 

Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir. Teklif edilen cezanın reddedilmesi halinde ilgili disiplin amiri ya da kurulu tarafından ret gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis edilebilir.

 

Disiplin cezası, personele yazıyla tebliğ edilir. Yazıda, personelin itiraz hakkına ilişkin başvuru yerleri ile başvuru sürelerine ilişkin bilgilere yer verilir.

 

Soruşturma dosyası, personelin özlük dosyasına koyulmak üzere, ilgili birimler tarafından Başkanlığa gizlilik dereceli yazı ekinde gönderilir. Disiplin cezaları PBS, DPB ve YÖKSİS’e işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0023 Disiplin Soruşturması İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.7.2. Ceza Soruşturması

 

Personelin ceza soruşturması işlemleri “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 53’üncü maddesi ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun”a göre yürütülür.  Personelin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında Rektör veya disiplin amiri tarafından inceleme başlatılabilir.

Başlatılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturmanın başlatılması halinde, soruşturmayı Rektör veya disiplin amiri bizzat yapabileceği gibi uygun sayıda soruşturmacı tayin etmek suretiyle de yaptırabilir. Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların hakkında soruşturma yapılacak öğretim elemanının akademik unvanına veya daha üst akademik unvana ve soruşturulanın idari görevi olması halinde yine soruşturmacının aynı düzey idari görev unvanına veya daha üst idari görev unvanına sahip olması şarttır.

 

Ceza soruşturmasının kapsamı özel bir uzmanlık gerektiriyor ise soruşturmacı tarafından tüm argümanlar toplandıktan sonra dosya, alanında uzman kişilerce incelenmek üzere Üniversite dışından oluşturulan komisyona gönderilerek bilirkişi raporu alınır.

 

Soruşturmacı tüm deliller, sanık/tanık ifadeleri, alınmışsa bilirkişi raporu vs. doğrultusunda personelin men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi teklifinin de olduğu soruşturma raporu/fezlekesi ile birlikte soruşturma dosyasını soruşturmayı açan makama teslim eder.

 

Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vermek üzere dosya, yetkili kurula gönderilir.

 

Yetkili kurulun men-i muhakeme kararı vermesi halinde karar, soruşturmanın taraflarına (müşteki-şüpheli) tebliğ edilir. Men-i muhakeme kararına karşı müştekinin on gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Kurul kararı tebliğ yazısında bu hak ve itiraz edebileceği mercii belirtilir. Danıştay, men-i muhakeme kararını itiraz edilmemiş olsa dahi re’sen inceler. Bu nedenle yetkili kurul kararı, tebliğ alındıları, fezleke ve itiraz edilmişse itiraz dilekçesi ile birlikte dosya Danıştay’a gönderilir. Danıştay’ın men-i muhakeme kararını onaylaması halinde karar kesinleşir ve taraflara tebliğ edilir.

 

Danıştay men-i muhakeme kararını bozarak lüzum-u muhakeme kararı da verebilir. Bu durumda dosya, karar ekli olarak Danıştay tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Kararın bir nüshası da Üniversiteye gönderilir.

 

Yetkili Kurulun lüzum-u muhakeme kararı vermesi halinde karar, soruşturmanın taraflarına (müşteki-şüpheli) tebliğ edilir. Lüzum-u muhakeme kararına karşı şüphelinin on gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Kurul kararı tebliğ yazısında bu hak ve itiraz edebileceği mercii belirtilir. Yasal süresi içinde itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi, tebliğ alındıları, yetkili kurul kararı, fezleke ile birlikte dosya Danıştay’a gönderilir. Danıştay’ın lüzum-u muhakeme kararını onaylaması halinde dosya, karar ekli olarak Danıştay tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Kararın bir nüshası da Üniversiteye gönderilir.

 

Yasal süresi içerisinde itiraz edilmeyen lüzum-u muhakeme kararı kesinleşmiş sayılır. Bu durumda dosya doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

 

Danıştay lüzum-u muhakeme kararını bozarak men-i muhakeme kararı da verebilir. Bu durumda dosya karar ekli olarak Üniversiteye gönderilir. Kararın bir nüshası taraflara tebliğ edilir.

 

Danıştay kararları kesindir.

 

İşlemler PDB.İA.0022 Ceza Soruşturması İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

5.8. PERSONEL ASKERLİK TEHİR İŞLEMLERİ

 

İşlemler, “1111 sayılı Askerlik Kanunu” ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan “Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği” uyarınca yürütülür. Üniversite personelinden aşağıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda askerlik tehiri talep edenler, tehire sebep belgeleri eklediği dilekçesini sevk tehiri teklif makamına verir. Dilekçe ve ekleri incelenir. Talep, Yönetmeliğe uygun ise sevk tehiri işlem makamına yazılır. Talebin sevk tehiri işlem makamlarınca da uygun görülmesi halinde personelin askerlik sevk tehiri yapılır. Tehir süresi, PBS ile HİTAP’a işlenir.

İşlemler PDB.İA.0020  Askerlik Tehir İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

STATÜ, STAJ VE EĞİTİM TÜRÜ

SEVK TEHİRİ SÜRESİ

SEVK TEHİRİ TEKLİF MAKAMI

SEVK TEHİRİ İŞLEM MAKAMI

YAŞ

SINIRI

Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyeleri

İlgili bölgede, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 2 yıla kadar

Rektör

 

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü /Ankara

 

35 yaşını doldurduğu yılın sonunu geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

Üniversite Rektörlüklerince yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgüsünü artırmak veya araştırma için yurt dışına görevlendirilen öğretim elemanları

Yurt dışına görevlendirildikleri tarihten itibaren azami 1,5 yıla kadar

Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi yükümlüler

Mecburi hizmete başladıkları tarihten itibaren, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar

Kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinde çok önemli görevi bulunan kamu personeli

Hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 1 yıla kadar

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki aday memurlar

Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerine göre, Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilecek süreler kadar

Rektör

Yükümlünün Kayıtlı Bulunduğu Askerlik Şubesinin Bağlı Olduğu Askeralma Bölge Başkanlığı

İhtisas/yan dal uzmanlık eğitimi

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen azami süreler kadar

Dekan

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü /Ankara

Çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunanlar

İstenen süre kadar

Rektör

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü /Ankara

36 yaşını doldurduğu tarihi geçmemek üzere sevk tehiri yapılabilir.

 

5.9. PERSONEL TERFİ-İNTİBAK İŞLEMLERİ

 

 

5.9.1.   Terfi İşlemleri

 

 

5.9.1.1. Genel Terfi İşlemleri

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 64, 160 ve 166’ncı maddeleri ile “2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu”nun 7, 8 ve 9’uncu maddeleri uyarınca her aybaşında geçmiş ayın 15’inci günü ile içinde bulunulan ayın 14’üncü günü arasında terfiye hak kazanan akademik ve idari personelin isim listesi tespit edilir.

 

Derece ve kademe terfi onayları kontrol edilerek, Rektör adına Personel Daire Başkanı’na imzaya sunulur. Onaylar, ilgili birimlere gönderilir. Ayrıca PBS ile HİTAP’a işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0053 Terfi İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.9.1.2. Disiplin Cezası Almamış İdari Personele Uygulanacak Terfi İşlemleri

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 64’üncü maddesi uyarınca son sekiz yılda disiplin cezası almamış idari personelin isim listesi tespit edilir. İsim listeleri kontrol edilir ve terfiye hak kazananlara birer kademe verilerek Rektör onayına sunulur. Onaylar, ilgili birimlere gönderilir. Ayrıca PBS ile HİTAP’a işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0054 Son 8 Yılda Disiplin Cezası Almamış İdari Personele Uygulanacak Terfi İşlemi İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.9.2.   İntibak İşlemleri

 

5.9.2.1. Hizmet Değerlendirmesi

 

Üniversite akademik ve idari personelinden daha önce çalışmış oldukları sürelerin hizmet birleştirmesi kapsamında değerlendirilmesini talep edenler, dilekçe ekine ilgili belgeleri koyarak görev yaptığı birime başvuruda bulunur. Dilekçe üst yazı ekinde Başkanlığa gelir.  Başkanlık, personelin en son bağlı olduğu SGK’ya yazı yazarak hizmetin süresi, kapsamı, türüne ilişkin bilgileri talep eder. SGK’dan gelen yazı doğrultusunda “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 36/C maddesinin ilgili bendi uyarınca kişinin hizmet değerlendirmesi yapılır ve Rektör’e imzaya sunulur. İntibak onayları personelin birimine gönderilir. Ayrıca PBS ile HİTAP'a işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0040  İntibak İşlemleri (Hizmet Değerlendirme) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.9.2.2. Askerlik Hizmeti Değerlendirmesi

 

Üniversite akademik ve idari ve personelinin askerlik hizmetini yerine getirirken geçirmiş oldukları süreler, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 83 ve 84’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek Rektör onayına sunulur. İntibak onayları personelin birimine gönderilir. Ayrıca PBS ile HİTAP'a işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0038  İntibak İşlemleri (Askerlik Hizmet Değerlendirme) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.9.2.3. Doğum Sonrası Aylıksız İzinde Geçen Sürelerin Değerlendirmesi

 

Üniversite akademik ve idari ve personelinin “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 108/B maddesi uyarınca doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri süreler, mezkûr Kanun’un 36/C-8 maddesi uyarınca değerlendirilerek Rektör onayına sunulur. İntibak onayları personelin birimine gönderilir. Ayrıca PBS ile HİTAP'a işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0039  İntibak İşlemleri (Doğum Sonrası Aylıksız İzin Süresi Değerlendirme) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.9.2.4. Öğrenim Süresi Değerlendirme

 

Üniversite akademik ve idari ve personelinin bir üst seviyede öğrenim bitirmeleri durumunda bu öğrenimde geçen süreleri ile orta öğrenimleri sırasında hazırlık öğrenimi görmüşlerse bu süreler,  “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 36/A-6, 9 ve 12/d maddesi ile “2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu”nun 6’ncı maddesi uyarınca değerlendirilerek Rektör onayına sunulur. İntibak onayları personelin birimine gönderilir. Ayrıca PBS ile HİTAP'a işlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0041  İntibak İşlemleri (Öğrenim Süresi Değerlendirme) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.10. PERSONEL PASAPORT İŞLEMLERİ

 

Pasaportları imzalamaya yetkili kişilerin imza sirküleri, periyodik olarak ocak ayında; yetkili kişilerden görev değişimi yapılanlar görev değişimi yapılmasının akabinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilir.

 

5.10.1. Hususi Pasaport

 

İşlemler, “5682 sayılı Pasaport Kanunu” uyarınca yapılır. Kadro derecesi, 1, 2 veya 3 olan akademik ve idari personel, kendileri, eş ve çocukları için “Hususi Pasaport” talebinde bulunabilir.  Eş ve çocukları için başvuru yapacaksa kimlik fotokopilerini Başkanlığa ibraz eder.

PDB.FR.0019 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu doldurulur. Form, talepte bulunan personel, Personel Daire Başkanı ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde imza sirküsü bulunan yetkili Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır. İmzalanan pasaport formunun mühürlü nüshası ilgili kişiye verilir. Kişi bu form ile ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

 

İşlemler PDB.İA.0034 Hususi Pasaport İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.10.2. Hizmet Pasaportu

 

İşlemler, “5682 sayılı Pasaport Kanunu” uyarınca yapılır. Akademik ve idari personelden yurt dışında görevlendirilenler kendileri, eş ve çocukları için “Hizmet Pasaportu” talebinde bulunabilir.  Personel, görevlendirme onayı, eş ve çocukları için başvuru yapacaksa ayrıca kimlik fotokopilerini Başkanlığa ibraz eder. PDB.FR.0018 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu doldurulur. Form, talepte bulunan personel, Personel Daire Başkanı ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde imza sirküsü bulunan yetkili Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.

İmzalanan pasaport formunun mühürlü nüshası ilgili kişiye verilir. Kişi bu form ile ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

 

Hizmet pasaportu, görevlendirmenin bitmesi akabinde üç iş günü içerisinde Başkanlığa teslim edilir.

 

İşlemler PDB.İA.0033 Hizmet Pasaportu İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.11. PERSONEL MAL BİLDİRİMİ İŞLEMLERİ

 

“3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik” uyarınca mal bildirimi işlemleri, PDB.FR.0020 Mal Bildirimi Formu doldurulmak suretiyle yapılır.

 

Sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda şubat ayı sonuna kadar ibraz edilmesi zorunlu olan genel mal bildirimleri, Başkanlıkça birimlere yazı yazılmak suretiyle alınır. Bu şekilde genel olarak veya ilgili mevzuatı çerçevesinde; ayrıca göreve başlama, görevden ayrılma, mal varlığında değişiklik vb. gibi beyan edilmesi zorunlu olan mal bildirimlerinde akademik ve idari personel tarafından form doldurulur. İlgili birimler tarafından üst yazı ekinde kapalı bir zarf içerisinde, gizli olarak Başkanlığa gönderilir. Formlar, özlük dosyalarına kaldırılır ve gerek duyulması halinde oluşturulacak komisyon tarafından incelenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12. İDARİ PERSONEL EĞİTİM İŞLEMLERİ

 

5.12.1. Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi

 

İşlemler,  “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” uyarınca yürütülür. Aday memurlar, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan, on günden ve az iki aydan çok olmayan temel eğitime; atandıkları kurum veya kuruluşu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan bir aydan az ve üç aydan çok olmayan hazırlayıcı eğitime; bu eğitimler sonunda da bilgi seviyesini ölçmek için sınavlara tabi tutulurlar. Aday memurlar bu sınavlarda ve ayrıca görevleri ile ilgili olarak birimlerinde yaptıkları stajda başarılı olmaları halinde, atamalarını müteakip en az bir yıl en çok iki yıl içerisinde asli memurluğa atanırlar.

 

İşlemler PDB.İA.0015 Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitim İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.12.2. Hizmet İçi Eğitim

 

İşlemler,  “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi” uyarınca yürütülür. Personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını, verimliliğini arttırmalarını ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları sağlamak amacıyla yıl içerisinde belli periyotlar halinde hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu amaçla, her yılın başında birimlere yazı yazılarak birimlerden hizmet içi eğitim talep ettikleri konulara ilişkin görüş sorulur. Birimlerden gelen talepler mart ayında eğitim kurulu tarafından değerlendirilerek eğitim verilecek konular belirlenir.

Eğitim verilebilmesi için Rektör’ün onayı alınır. Belirlenen konuda eğitimi verebilecek personel Üniversitede mevcut ise Üniversite içerisinden; mevcut değilse ilgili kurum veya kuruluştan talepte bulunularak görevlendirme yapılır. Eğitim için yer tahsis edilir. Program yöneticisi belirlenir. Program hazırlanır. Eğitim programı birimlere yazışma yoluyla duyurulur. Eğitim gerçekleştirilir. Eğitim esnasında katılımcıların tespiti amacıyla, katılımcılardan imza alınır. Program sonrasında eğitimin etkinliği ve verimliliğinin ölçülebilmesine ilişkin veriler elde edilebilmesi amacıyla Başkanlığın web sitesine anket uygulaması koyulur. Eğitimin türüne göre katılımcılara katılım belgesi düzenlenir.

 

İşlemler PDB.İA.0032 Hizmet İçi Eğitim İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.13. İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

 

İşlemler, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca yürütülür. Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak idari personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmasına karar verilmesi durumunda birimlere yazı yazılır.

Birimler talep ettikleri kadroları RTEÜ.FR.0044 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Talep Formuna işleyerek, üst yazı ile Rektörlüğe iletirler. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda hizmet gerekleri ve personel planlaması da dikkate alınarak ilan edilecek kadrolar belirlenir ve YÖK’e bildirilir. Kadrolar, yazılı sınavdan en az iki ay önce YÖK’ün sitesinde ve Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Sınav Kurulu oluşturulur.

 

Başvurular alınır. Başvurular, başvuru süresinin sona ermesine müteakip açılarak incelenir. Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi, Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Aday listesine ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren, beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar aynı kurul tarafından değerlendirilerek on iş günü içerisinde karara bağlanır. Kesinleşen aday listeleri beş iş günü içerisinde YÖK’e gönderilir.

 

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara başvuranlar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur.

 

Yazılı sınava ilişkin duyuruda, atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlara yer verilir.

 

Yazılı sınavdan en az yüz üzerinden altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonuçlarının Üniversite tarafından YÖK’e gönderilmesine müteakip beş iş günü içinde YÖK’ün sitesinde ilan edilir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren, beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar aynı kurul tarafından değerlendirilerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.

Sözlü sınavda, yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

 

Personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından mezkûr Yönetmelikte belirtilen esaslardan yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

 

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınav puanlarının sınav kurulunca tespit edilmesini müteakip, beş iş günü içinde Üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

 

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren, beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar aynı kurul tarafından değerlendirilerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.

 

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.  Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

 

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

 

Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

 

Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

 

İşlemler PDB.İA.0025 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlemi İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.14. KURUMDAN İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

 

5.14.1. Personelin Başka Bir Kuruma Naklen Atanması

 

Üniversitede görev yapıp başka bir kuruma naklen atanmak isteyen personel için kurum tarafından Üniversiteye yazı yazılarak naklen atanmaya ilişkin muvafakat talep edilir. Kurumun talebiyle ilgili personelin görev yaptığı birimin görüşü istenir. Talep, Rektör’ün başkanlığında Genel Sekreter ve Personel Daire Başkanı tarafından değerlendirilir. Kararın olumlu olması durumunda muvafakat yazısı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur ve hizmet dökümü ile birlikte kuruma gönderilir. Kurum personelin atamasını yaparak Üniversiteye gönderir. Atama onayı, ilgiliye tebliğ edilmek üzere birimine gönderilir. Birim tarafından RTEÜ.FR.0057 Personel Nakil Bildirimi Formu ile RTEÜ.FR.0056 İlişik Kesme Belgesi (Akademik ve İdari Kadrolar İçin) Formu hazırlanır ve ilgili birimlere imzalatılır. Personel kurumdaki görevine başlamak üzere Üniversitedeki görevinden ayrılır.

Personelin PBS, HİTAP, DPB, YÖKSİS, İGPS ve E-Bütçe Sisteminden çıkışı yapılır. Özlük dosyası dizi pusulası ile birlikte karşı kuruma gönderilir.

 

Personelin muvafakatinin uygun görülmemesi halinde ise yine karşı kuruma yazı yazılarak durum bildirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0016 Akademik Personelin Naklen Ayrılması İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0037  Naklen Atanma-İdari (Kurumdan Giden) İşlemi İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

 

5.14.2. Atanma Süresinin Sona Ermesi

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” uyarınca süreli olarak atanan öğretim elemanlarından, birimi tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle ilişiklerinin kesilmesinin teklif edilmesi durumunda, konu Rektörlükçe değerlendirilir ve uygun görülürse personelin kadrosuyla ilişiği kesilir. Personelin PBS, HİTAP, DPB, YÖKSİS ve E-Bütçe Sisteminden çıkışı yapılır.

 

5.14.3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d Maddesi Uyarınca Çalışan Araştırma Görevlilerin İlişiğinin Kesilmesi

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 50/d maddesi uyarınca atanan araştırma görevlileri tabi oldukları mevzuatta ve “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen öğrenim sürelerini aşmaları veya mezun olmaları durumunda birim tarafından kadrosuyla ilişiği kesilir. Personelin PBS, HİTAP, DPB, YÖKSİS ve E-Bütçe Sisteminden çıkışı yapılır.

 

5.14.4. Çekilme İşlemleri

 

5.14.4.1. İstifa

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 94’üncü maddesi uyarınca, akademik ve idari personel istifa talebine ilişkin dilekçesini birimine verir. Birim kendi görüşünü de ekleyerek dilekçeyi üst yazı ekinde Rektörlüğe sunar. Talebin uygun görülmesi halinde istifa onayı hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur ve birimine gönderilir. Birim tarafından RTEÜ.FR.0056 İlişik Kesme Belgesi (Akademik ve İdari Kadrolar İçin) Formu hazırlanır ve ilgili birimlere imzalatılır. Personel, PDB.FR.0020 Mal Bildirimi Formunu kurumumuza ibraz ederek, Üniversitedeki görevinden ayrılır. Personelin PBS, HİTAP, DPB, YÖKSİS, İGPS ve E-Bütçe Sisteminden çıkışı yapılır.

 

Personelin istifasının uygun görülmemesi halinde ise yine birimine yazı yazılarak durum bildirilir.

 

İşlemler PDB.İA.0027 Çekilme (İstifa) İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.14.4.2. Görevden Çekilmiş Sayılma (Müstafi)

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 94’üncü maddesi uyarınca, görevine kesintisiz on gün gelmeyen personelin görev yaptığı birim, konuya dayanak teşkil eden belgeleri (tutanak vs.) konu hakkındaki görüşünün de belirtildiği üst yazı ekinde Rektörlüğe gönderir.

Belgelerin incelenmesi neticesinde personelin müstafi sayılmasına ilişkin onay hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur ve birimine gönderilir. Personelin PBS, HİTAP, DPB, YÖKSİS, İGPS ve E-Bütçe Sisteminden çıkışı yapılır.

 

İşlemler PDB.İA.0026 Çekilme (Görevden Çekilmiş Sayılma/Müstafi) İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

5.14.5. Emeklilik İşlemleri

 

5.14.5.1. İstek

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 98’inci maddesi uyarınca, akademik ve idari personelin isteğe bağlı olarak emeklilik talep etmesi halinde, en az on beş gün önce emeklilik talebine ilişkin dilekçesini Başkanlığa gönderilmek üzere birimine verir. Başkanlıkça personelin emekliye ayrılmasına ilişkin onay hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur ve birimine gönderilir. Birim tarafından RTEÜ.FR.0056 İlişik Kesme Belgesi (Akademik ve İdari Kadrolar İçin) Formu hazırlanır ve ilgili kişi tarafından ilgili birimlere imzalatılır. Birimce ilgili tarihte SGK tescil çıkış işlemi yapılır bir fotoğraf, banka talep dilekçesi ve ilgili çıkış belgeleri asılları Başkanlığa ulaştırılmak üzere üst yazı ekinde gönderilir. Personel, PDB.FR.0020 Mal Bildirim Formunu ve kimlik kartını kurumumuza ibraz ederek Üniversitedeki görevinden ayrılır. Personelin PBS, DPB, YÖKSİS, İGPS ve E-Bütçe Sisteminden çıkışı yapılır. HİTAP’ta emeklilik kaydı girilerek unvanı kapatılır. SGK’ya kurum üst yazısı yazılır. HİTAP sayfasından emeklilik belgesi doldurulur ilgili evraklar belge yükleme alanından eklenerek sistem üzerinden gönderilir ve personelin emekliliğe sevk işlemi tamamlanmış olur. Kişi takip eden aybaşından itibaren ikramiyesini ve emekli maaşını almaya başlar.

 

İşlemler PDB.İA.0028 Emeklilik (İstek İle) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.14.5.2. Yaş Haddi

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 98’inci maddesi uyarınca, personel yaş haddini doldurduğu tarihten itibaren dilekçesine gerek olmaksızın emekliye ayrılmasına ilişkin onay hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur ve birimine gönderilerek işlem başlatılır. İşlem isteğe bağlı emeklilik sürecindeki gibi devam eder.

İşlemler PDB.İA.0030 Emeklilik (Yaş Haddi) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.14.5.3. Malûllük

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 98’inci maddesi uyarınca, kamu görevlilerinin sağlık hizmeti sunucularından alacakları malûliyete ilişkin raporları ve dilekçesi ilgili birimce üst yazı ekinde Başkanlığa gönderilir. İlgili evraklar SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sigortalının malûl sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiğinin SGK Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir. Tespitten sonra personelin emekliye ayrılmasına ilişkin onay hazırlanarak Rektör’e imzaya sunulur ve birimine gönderilerek işlem başlatılır. İşlem isteğe bağlı emeklilik sürecindeki gibi devam eder.

 

İşlemler PDB.İA.0029 Emeklilik (Malulen) İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

 

 

 

5.14.6. Vefat

 

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 98’inci maddesi uyarınca, memuriyet süresi içinde vefat eden personelin görev yaptığı birim tarafından, konuya dayanak teşkil eden belgeleri (dilekçe, ölüm raporu, kimlik araştırma belgesi, tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, SGK tescil çıkışı vs.) üst yazı ekinde Başkanlığa gönderilir. Personelin PBS, HİTAP, DPB, YÖKSİS, İGPS ve E-Bütçe Sisteminden çıkışı yapılır. SGK’ya kurum üst yazısı yazılır. HİTAP sayfasından vefat ile ilgili kısım doldurulur. Gerekli evraklar belge yükleme alanından eklenerek sistem üzerinden gönderilir ve işlem tamamlanır.

Mirasçıları e-devlet üzerinden veya SGK’ya başvurarak ölüm aylığına başvurabilirler.

 

İşlemler PDB.İA.0031 Vefat İşlemleri İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir.

 

5.14.7. Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarılma

 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nda belirtilen üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren disiplin fiillerinden birini işleyen personel hakkında soruşturma başlatılır. Yapılan soruşturma neticesinde hakkında “üniversite öğretim mesleğinden çıkarılma” kararı alınan personel, akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarılır. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarılan personelin PBS, HİTAP, DPB, YÖKSİS, İGPS ve E-Bütçe sisteminden çıkışı yapılır.  

 

5.14.8. Kamu Görevinden Çıkarılma

 

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nda belirtilen kamu görevinden çıkarılma cezasını gerektiren disiplin fiillerinden birini işleyen personel hakkında soruşturma başlatılır. Yapılan soruşturma neticesinde hakkında “kamu görevinden çıkarılma” kararı alınan personel, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarılır.  Kamu görevinden çıkarılan personelin PBS, HİTAP, DPB, YÖKSİS, İGPS ve E-Bütçe sisteminden çıkışı yapılır. 

 

5.15. DİĞER İŞLEMLER

 

5.15.1. Hizmet Belgesi Hazırlama

 

Hizmet belgesi talep eden personel, RTEÜ.FR.0043 Hizmet Belgesi Talep Formu ile Başkanlığa başvuruda bulunur. Hizmet belgesi, personelin HİTAP sistemindeki verileri ile özlük dosyasındaki bilgileri karşılaştırılarak hazırlanır. Hizmet belgeleri imzalanır, mühürlenir ve ilgili kişiye verilir.

 

5.15.2. Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Cetvellerinin Hazırlanması

 

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatların hangi şekilde ödeneceği ve katsayı oranları Resmî Gazete’de yayımlanır. Tüm idari personelin unvanlarını içeren cetveller (personel sayısı ile yıllık mali yükler) Başkanlık tarafından hazırlanarak kontrol edilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

5.15.3. Sendika Üye Sayılarının Tespit Edilmesi İşlemleri

 

“4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” uyarınca Üniversitede sendika üye sayılarının tespiti toplantısı yapılır. Toplantı tarihi, her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde Başkanlıkça belirlenir. Toplantı tarihi, yeri ve saati komisyon üyeleri ile ilgili sendikalara bildirilir. Toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve hizmet kolunda kurulu bulunan sendikalardan birer temsilci katılır.

Başkanlık tarafından 15 mayıs tarihi itibarıyla bu Kanun’a tabi olarak çalışan toplam kamu görevlilerinin sayısının bulunduğu liste belirlenir. İlgili tarihte aidat kesintisi yapılan sendika üyelerini gösteren liste Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve ilgili birimlerden üst yazı ile istenir.

Bu kanun uyarınca düzenlenen toplantı tutanağı formu hizmet koluna göre düzenlenir.

Toplam kamu görevlileri sayısı ile bunların sendikalara dağılımına ilişkin bu tutanaklar taraflarca imzalanır. İmzalanan tutanak Mayıs ayının son iş gününe kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilir.

 

5.15.4.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri

 

İşlemler, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesi, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” ile “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi” uyarınca yürütülür. Başkanlık, hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması istenen personelin adı soyadı,  T.C. kimlik numarası, MERNİS kayıtlarına göre ikamet ettiği ilin adresi, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasına esas teşkil eden gerekçenin yer aldığı CD’yi personelin ikamet ettiği ilin valiliğine gizlilik dereceli üst yazı ekinde gönderir. Valilikten gelen cevap Üniversite Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

 

5.15.5. Kadrolara İlişkin İstatistiki Bilgilerin Hazırlanması ve Gönderilmesi

 

“2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca, kadro ve pozisyonların dolu-boş durumları ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgiler mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri itibarıyla düzenlenerek anılan ayları izleyen ayın yirmisine kadar Bütçe Bilgi Sistemi vasıtasıyla SBB’ye, Kamu Personeli Bilgi Sistemi (DPB E-Uygulama) vasıtasıyla DPB’ye bildirilir.

 

5.15.6. Arşiv İşlemleri

 

Arşiv işlemleri, “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca yürütülür. Personelin özlük dosyaları, Başkanlık arşivinde muhafaza edilir. Özlük dosyalarında bulunması gereken belgeler “Kamu Personeli Genel Tebliği Seri No:2/Özlük Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar”a göre tanzim edilir.   

 

İşlemler PDB.İA.0049 Özlük Dosyası Gönderme İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir. 

İşlemler PDB.İA.0050 Özlük Dosyası Teslim Alma İş Akış Sürecine göre gerçekleştirilir. 

 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 1111 sayılı Askerlik Kanunu
 • 5682 sayılı Pasaport Kanunu
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 • Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 • Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 • Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
 • Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
 • Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
 • Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
 • Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
 • Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
 • 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 • Kamu Personeli Genel Tebliği Seri No:2/Özlük Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar
 • Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri
 • Yurt İçine/Yurt Dışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün 19/08/2019 Tarihli ve 33156341-201.99-E.3109 Sayılı Genelgesi

 

 

6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

 

6.2.1. Yönergeler

 

 •  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

 

6.2.2. Formlar

 

 • RTEÜ.FR.0045 Faaliyet Raporu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarında Bulunan Öğretim Elemanlarının Faaliyet Raporu)
 • PDB.FR.0017 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi Formu
 • PDB.FR.0010 İdari Personel Mevcut Durum ve İhtiyaç Bildirim Formu
 • RTEÜ.FR.0044 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Talep Formu
 • PDB.FR.0020  Mal Bildirimi Formu
 • PDB.FR.0019  Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
 • PDB.FR.0018 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
 • RTEÜ.FR.0057 Personel Nakil Bildirim Formu
 • RTEÜ.FR.0056 İlişik Kesme Belgesi (Akademik ve İdari Kadrolar İçin) Formu
 • RTEÜ.FR.0043  Hizmet Belgesi Talep Formu
 • PDB.FR.0016  Yemin Belgesi
 • 39. Madde Görevlendirme Talep Formu
 • 39. Madde Görevlendirme Onay Formu
 • İzin Formu (Yıllık)
 • İzin Formu (Şûa)
 • İzin Formu (Hastalık)
 • İzin Formu (Analık)
 • İzin Formu (Babalık)
 • İzin Formu (Ölüm)
 • İzin Formu (Evlilik)
 • İzin Formu (Takdire Bağlı)
 • İzin Formu (Hastalık)
 • İzin Formu (Refakat)

 

 

6.2.3. İş Akışları

 • PDB.İA.0001 1416 Sayılı Kanun’a Göre Atanma İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0002  2547 Sayılı Kanun’un 34. Maddesi Uyarınca Yabancı Uyruklu Personel İstihdamına İlişkin İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0003 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0004 2547 Sayılı Kanun’un 40/A Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0005 2547 Sayılı Kanun’un 40/B Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0006 2547 Sayılı Kanun’un 40/C Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0007 2547 Sayılı Kanun’un 40/D Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0008 2547 Sayılı Kanun’un 60/B Maddesi Uyarınca Yapılan Atamaya İlişkin İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0009 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0010 2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0011 Açıktan Atama-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na Göre Yapılacak Atamalar İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0012 Açıktan Atama-3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Yapılacak Atamalar İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0013 Açıktan Atama-Engelli Memur Seçme Sınavına (EKPSS) Göre Yapılacak Atamalar İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0014 Açıktan Atama-KPSS’ye Göre İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0015 Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitim İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0016 Akademik Personelin Naklen Ayrılması İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0017 Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi Uyarınca Geçici Kadro Nakillerine İlişkin İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0018 Araştırma  Görevlisi Kadrolarının Birimlere Dağılımı Ve Kullanımı (İlan Ve Atama) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0019 Araştırma Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0020  Askerlik Tehir İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0021 Asli Memurluğa Atanma/Asalet Tasdiki İşlemi İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0022 Ceza Soruşturması İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0023 Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0024 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanma İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0025 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlemi İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0026 Çekilme (Görevden Çekilmiş Sayılma/Müstafi) İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0027 Çekilme (İstifa) İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0028 Emeklilik (İstek İle) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0029 Emeklilik (Malulen) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0030 Emeklilik (Yaş Haddi) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0031 Vefat İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0032 Hizmet İçi Eğitim İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0033 Hizmet Pasaportu İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0034 Hususi Pasaport İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0035 Birim Kadro Değişikliği İşlemleri (Tenkis-Tahsis) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0036 Naklen Atanma-İdari (Kurumumuza Gelen) İşlemi İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0037  Naklen Atanma-İdari (Kurumdan Giden) İşlemi İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0038  İntibak İşlemleri (Askerlik Hizmet Değerlendirme) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0039  İntibak İşlemleri (Doğum Sonrası Aylıksız İzin Süresi Değerlendirme) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0040  İntibak İşlemleri (Hizmet Değerlendirme) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0041  İntibak İşlemleri (Öğrenim Süresi Değerlendirme) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0042 İzin İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0043 Kadro Değişikliği-İdari (İptal-İhdas) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0044 Kadro Değişiklikleri (Akademik) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0045 Kadro İhdası İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0046 Öğretim Görevlisi Kadrolarının Birimlere Dağılımı Ve Kullanımı (İlan Ve Atama) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0047 Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atama İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0048 Öğretim Üyesi Kadrolarının Birimlere Dağılımı Ve Kullanımı (İlan Ve Atama) İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0049 Özlük Dosyası Gönderme İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0050 Özlük Dosyası Teslim Alma İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0051 Sözleşmeli Personel İstihdamı İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0052 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D Maddesi Uyarınca Sürekli İşçi İstihdamı İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0053 Terfi İşlemleri İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0054 Son 8 Yılda Disiplin Cezası Almamış İdari Personele Uygulanacak Terfi İşlemi İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0055 TUS-DUS-YDUS Kontenjanlarının Belirlenmesi Ve Bu Kapsamda Araştırma Görevlisi Atanması İş Akış Süreci
 • PDB.İA.0056 Yeniden Atanma-İdari İşlemi İş Akış Süreci

 

 

 

 

REVİZYON TAKİP TABLOSU

REVİZYON NO

TARİH

AÇIKLAMA