Doküman No
RTEÜ.PR. 0014
Yayın Tarihi
06.11.2019
Revizyon Tarihi
07.10.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

1.Amaç

            Bu prosedürün amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm eğitim – öğretim hizmetlerinin planlanması ile ilgili yöntemleri belirlemektir.

2.Kapsam

            Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yapılan tüm eğitim – öğretim hizmetlerini kapsar.

3.Tanımlar

ÖBS:    Öğrenci Bilgi Sistemi

RTEÜ:  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

ÖİDB:  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖSYM  : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

BİDB:  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

YÖKSİS: Yükseköğretim Öğrenci Veri Sistemi

 

4.Sorumlular

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Enstitüler / Fakülteler / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları

 

5.Uygulama

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eğitim – öğretim hizmetlerinin planlanması, RTEÜ’de eğitim verilecek bölümler, bölümlerin kontenjanları, tüm birimler için akademik takvim hazırlaması, harç işlemleri, derslerin ve öğretim elemanlarının belirlenmesi, sınav programlarının hazırlanması ve öğrenci bilgi sistemi işlemlerini kapsar.

 1.  

5.1.Akademik Takvim

Yönetmelik ve Yönergeler doğrultusunda Eğitim-Öğretim yılının başlama - bitiş, başvuru, değerlendirme, kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren akademik takvim, ÖİDB.İA.0001 kodlu “Akademik Takvimin Hazırlanması” iş akışına göre hazırlanır. Akademik takvimin hazırlanması süreci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.

 1.  

5.2.Yönetmelik/ Yönerge /Usul ve Esaslar Hazırlama

Yönetmelik/ Yönerge/Usul ve Esaslar hazırlanması veya değişiklik yapılması, ilgili Kanunlara ve YÖK’ün Çerçeve Yönetmeliklerine bağlı kalınarak taslak olarak hazırlanıp Mevzuat İnceleme Komisyonunda uygun görüldükten sonra Yönetmelik taslağı Senato’ya sunulur.

Yönetmelik, Senatoca uygun görüldükten sonra Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Senato Kararı ile birlikte Cumhurbaşkanlık MevzuaGeliştirme ve Yayın Genel Müdürğüne gönderilir. Yönetmelik Taslağı yayımlanmak için uygun değilse Cumhurbaşkanlık MevzuaGeliştirme ve Yayın Genel Müdürğü tarafından Üniversiteye bildirilir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yönetmelik taslağı onaylı şekilde elektronik ortamda tekrar Cumhurbaşkanlık MevzuaGeliştirme ve Yayın Genel Müdürğüne gönderilir. Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik, yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğü girer. Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği ilgili birimlere resmi yazı ile bildirilir. Yönetmelik Üniversitenin web sayfası mevzuatlar bölümünde yayınlanır.

Yönerge /Usul ve Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yönerge /Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği ilgili birimlere resmi yazı ile bildirilir. Yönerge/Usul ve Esaslar Üniversitenin web sayfası mevzuatlar bölümünde yayınlanır. RTEÜ Önlisans Ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul Ve Kayıt Yönergesi ise Senato tarafından uygun görüldükten sonra YÖK’e gönderilir ve YÖK’ün onayından sonra yürürlüğe girer.

Yukarıda belirtilen işlemler ÖİDB.İA.0102 kodlu “Yönetmelik, Yönerge, Usul ve Esaslar Hazırlama” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.3.Üniversite Yönetim Kurulu/Senato Kararları İşlemleri

Genel Sekreterlik makamı tarafından alınan Üniversite Yönetim Kurulu/Senato Kararları ÖİDB’ye gönderilir. Kararların ÖİDB tarafından gereği ve akademik birimlere gönderimi yapılır. ÖİDB.İA.0061 kodlu “Üniversite Yönetim Kurulu/Senato Kararları İşlemleri” iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.4.ÖSYM Kontenjanlarının Belirlenmesi

ÖSYM Başkanlığının resmi yazısı ile akademik birimlerin  kurul kararlarıyla belirlenen ÖSYM kontenjan ve koşul önerileri Senato Kararı doğrultusunda online olarak http://osyskilavuz.osym.gov.tr/ sayfasına girilir. ÖSYM Başkanlığının kontenjanları yayınlamasıyla kontrolleri yapılarak eksiklik, hata, düzeltme talepleri varsa ÖSYM Başkanlığına mail ve telefon ile bilgi verilir. ÖSYM kontenjanlarının belirlenmesi süreci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sorumluluğunda olup,  ÖİDB.İA.0047 kodlu  “ÖSYM Kontenjanlarının Belirlenmesi” iş akışına göre yapılır.

 

5.5.Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi

YÖK Başkanlığının resmi yazısı ile Akademik birimlerin Kurul Kararlarıyla belirlenen uluslararası öğrenci kontenjan ve koşul önerileri Senato Kararı doğrultusunda online olarak YÖKSİS’e girilir. YÖK Başkanlığının kontenjanları yayımlamasıyla kontrolleri yapılarak eksiklik, hata, düzeltme talepleri varsa YÖK Başkanlığına mail ve telefon ile bilgi verilir. Bu İşlem Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sorumluluğunda olup,  ÖİDB.İA.0059 kodlu  Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.6.Yatay Geçiş (Kurum İçi-Kurumlar arası Yatay Geçiş) Kontenjanlarının Belirlenmesi

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” maddelerine ve RTEÜ Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Geçiş Senato Esasları”na göre; Kurum İçi-Kurumlar arası Yatay Geçiş kontenjanları ve hangi bölümlerden/programlardan hangi bölümlere/programlara öğrenci kabul edileceği ilgili yönetim kurullarının önerisi ile Senato tarafından belirlenir ve YÖKSİS’e işlenir. Kontenjanlar ve başvuru takvimi web sayfasında yayınlanır. Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından kabul edilen takvime göre yapılır.

Önlisans-lisans programları Yatay Geçiş öğrenci kontenjanları ÖİDB.İA.0065 kodlu “Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi”  iş akışına yapılır.

 1.  

5.7.Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca ve yatay geçiş işlemlerinde güz/bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslara göre Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) yatay geçiş kontenjanları, başvuru şekli, gerekli belgeler, başvuru-değerlendirme takvimi ve başvuru koşulları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) yatay geçiş  ÖİDB.İA.0032 kodlu  “Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş”  iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.8.Çift Anadal /Yandal  Programı Açılması

Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen Önlisans/Lisans diploma programları arasında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ilgili bölümlerin ve birim kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal/yandal programları açılabilir. Bu işlem ÖİDB’nın sorumluluğunda olup ÖİDB.İA.0105 kodlu “Çift Anadal-Yandal Programı İşlemleri”  iş akışına göre yürütülür.

 1.  

5.9.Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) İşlemleri

Öğrenci bilgi sistemine kayıt edilen öğrencilerin kayıt, mezuniyet, ayrılma, kayıt dondurma vb. durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) aktarılır. Tüm veriler YÖKSİS'e günlük olarak gönderilip, her gün teyitleşme işlemi yapılır. YÖKSİS işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. ÖİDB.İA.0067 kodlu “YÖKSİS İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.10.Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Belirlenmesi

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri, her yıl Ağustos ayı içerisinde  Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair  Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ÖİDB.İA.0085 kodlu  “Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Belirlenmesi” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.11.Dönem Derslerinin Açılması ve Kayıt Yenileme İşlemleri

Her eğitim-öğretim döneminde okutulacak dersler ÖİDB tarafından akademik birimlerden talep edilir. Akademik birimlerin Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ilgili dönem için açılması istenen dersler ÖİDB tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminde açılır. Açılan derslere öğretim elemanı tanımlama, dersleri gruplandırma, seçmeli derslere kontenjan tanımlama işlemi bölüm/anabilim dalı başkanları tarafından yapılır. Derslerin açılmasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Akademik Birimler koordineli olarak çalışır. Bu işlem ÖİDB.İA.0091 kodlu  Dönem Derslerinin Açılması ve Kayıt Yenileme İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.12.Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Açılması

Lisans programları için her öğretim döneminde okutulacak Üniversite Ortak Seçmeli Dersler ÖİDB tarafından akademik birimlerden istenir. Akademik birim Yönetim Kurulu Kararlarıyla ilgili dönem için açılması istenen dersler Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün değerlendirilmesi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.  Üniversite seçmeli derslerin açılması, gruplandırılması,  kontenjanların belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi noktasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü koordineli olarak çalışır. Bu işlem ÖİDB.İA.0060 kodlu  “Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Açılması İşlemleri” iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.13.İkinci Öğretimde % 10’a Giren Öğrencilerin Belirlenmesi

Eğitim-Öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyılları sonunda ÖBİS’nde ikinci öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin yarıyıl akademik ortalamaları incelenerek, öğrenci sayılarına göre her sınıf için belirlenen kontenjanlar dahilinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nun % 10'a giren öğrenciler hakkında almış olduğu ilke kararları çerçevesinde % 10'a giren öğrenciler belirlenir. Başarı sıralamasında  % 10'a giren öğrencilerin harç bilgileri ÖBİS’nde düzenlenerek işlem tamamlanır. Bu işlem ÖİDB tarafından ÖİDB.İA.0078 kodlu   “İkinci Öğretimde % 10’a Giren Öğrencilerin Belirlenmesi” iş akışına göre yapılır.

 

5.14.Öğrenci Kimlik İşlemleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik bilgileri ÖBS’ne tanımlandıktan sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından basımı yapılan kimlikler akademik birimlere iletilir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ve öğrenci kimliğini kaybeden veya yenilemek isteyen  öğrencilerin kimlik basım işlemleri ÖİDB.İA.0086 kodlu  “Öğrenci Kimlik İşlemleri”  iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.15.Öğrenci Konsey Seçimleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirleyeceği tarih aralığına göre Rektörlük tarafından belirlenen seçim takvimi ÖİDB tarafından akademik birimlere gönderilir. Akademik birimler tarafından seçim takvimine uyularak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi hükümlerine göre seçim gerçekleştirilir. ÖİDB.İA.0042 kodlu Öğrenci Konsey Seçimleri”  iş akışına göre yapılır.

 1.  

5.16.Sınav Programlarının Hazırlanması

Akademik takvime uygun olarak ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınavlar ve diğer sınavların programları akademik birimler tarafından hazırlanır ve öğrencilere duyurulur. Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıkları tarafından yürütülen derslerin ortak yapılan sınavları akademik birimlerle koordineli şekilde planlanır. Bu işlem  ÖİDB.İA.0003 kodlu “Ara Sınav, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınavlarının Hazırlanması”    iş akışı ile yürütülür.

 1.  

5.17.ÖBS Üzerinde İhtiyaç Duyulan Ekranların Ekleme, Çıkarma ve Güncellenmesi

Öğrenci Bilgi Sisteminde; değişen mevzuatlara, kullanıcıların taleplerine göre,  işleyişsel bir değişiklik veya bir yenilik olduğunda,  ÖBS’nde  ihtiyaç duyulan ekran yapısı belirlenerek ÖİDB tarafından BİDB’na bildirilir. BİDB tarafından gerekli düzenlemeler yapılır. Bu işlem ÖİDB.İA.0039 kodlu “Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinde İhtiyaç Duyulan Ekranların Ekleme, Çıkarma ve Güncellenmesi” iş akışına göre yapılır.

 

6.İlgili Dokümanlar

6.1.ş Kaynaklı Dokümanlar

6.1.1. Yükseköğretim Kanunu (2547)

6.1.2. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

6.1.3.Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

6.1.4. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

6.1.5. YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

6.1.6. YÖK Ek Madde 1 Uygulama Esasları

6.1.7. YÖK Yüzde On Başarı Durumu Belirleme İlkeleri

 1.  

6.2.İç Kaynaklı Dokümanlar

6.2.1.     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

6.2.2.     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

6.2.3.     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

6.2.4.     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi    Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

6.2.5.     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

6.2.6.     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

6.2.7.     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi

6.2.8.     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Program Açma, Kapatma, Eğitim-Öğretim Planı Oluşturma ve Güncelleme Yönergesi

6.2.9.     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Staj Yönergesi

6.2.10.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  Staj Yönergesi

6.2.11.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

6.2.12.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Uygulama Yönergesi

6.2.13.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  Uygulama Yönergesi

6.2.14.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

6.2.15.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul  ve Kayıt Yönergesi

6.2.16.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

6.2.17.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Anadal Ve Yandal Programları Yönergesi

6.2.18.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Danışmanlık Yönergesi

6.2.19.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sınav Uygulama Esasları

6.2.20.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları

6.2.21.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları

 

6.2.1-İş Akış Şemaları

 ÖİDB.İA.0001 Akademik Takvimin Hazırlanması

ÖİDB.İA.0102  Yönetmelik, Yönerge, Usul ve Esaslar Hazırlama

ÖİDB.İA.0061  Üniversite Yönetim Kurulu/Senato Kararları İşlemleri

ÖİDB.İA.0047  ÖSYM Kontenjanlarının Belirlenmesi

ÖİDB.İA.0059  Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi

ÖİDB.İA.0065  Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi

ÖİDB.İA.0032  Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş

ÖİDB.İA.0105  Çift Anadal-Yandal Programı İşlemleri

ÖİDB.İA.0067  YÖKSİS İşlemleri

ÖİDB.İA.0085  Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Belirlenmesi

ÖİDB.İA.0091  Dönem Derslerinin Açılması ve Kayıt Yenileme İşlemleri

ÖİDB.İA.0060  Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Açılması İşlemleri

ÖİDB.İA.0078  İkinci Öğretimde % 10’a Giren Öğrencilerin Belirlenmesi

ÖİDB.İA.0086  Öğrenci Kimlik İşlemleri

ÖİDB.İA.0042  Öğrenci Konsey Seçimleri

ÖİDB.İA.0003  Ara Sınav, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınavlarının Hazırlanması

ÖİDB.İA.0039  Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinde İhtiyaç Duyulan Ekranların Ekleme, Çıkarma ve Güncellenmesi