Döküman No
KDDB.GT.0001
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Bilgisayar İşletmeni / Memur

3. Görev Unvanı

     Kütüphane Memuru

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Bakanı / Şube Müdürü

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Başkanlığın her türlü yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek.

 2. Personelin fazla mesai çizelgelerini düzenlemek, rapor, izin, vb. işlemlerini yapmak ve dosyalamak.

 3. Gelen yazıları, Daire Başkanlığındaki ilgili birim ve personele havale ederek EBYS üzerinde takibini yapmak, standart dosya planına göre dosyalayıp, arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak.

 4. Daire Başkanlığının yazışmalarını, “Resmi Yazışma Kurallarına” uygun olarak yapmak.

 5.  Fakültelerden gelen kitap basım talepleri ile ilgili Yayın Komisyonunu toplamak ve toplantı tutanağını tutmak.

 6. Yayın Komisyonunca basımına karar verilen kitapları Yönetim Kuruluna sunmak.

 7. Basımına karar verilen kitaplar için ISBN (International Standart Book Number / Uluslararası Standart Kitap Numarası) numarası almak.

 8. Basımı yapılan kitaplara bandrol almak.

 9. Basım sonrası işlemlerin tamamlandığını ISBN ajansına elektronik ve yazılı olarak bildirmek.

 10. Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Üniversitemiz tarafından basılan kitapların birer örneklerini ilgili kurumlara resmi yazıyla göndermek.

 11. Personel özlük işlerini yürütmek.

 12. Tahakkuk işlemlerini yürütmek.

 13. Taşınır işlemlerini yürütmek.

 14. Kısmi zamanlı öğrenci iş ve işlemlerini yürütmek.

 15. Üye kaydı işlemleri ile birlikte kullanıcıları üyelikleri hakkında bilgilendirmede bulunmak.

 16. Uzun süreli veya kısa süreli ödünç verme işlemlerini yürütmek.

 17. Süre uzatımı, ayırtma işlemleri, iade işlemlerini yürütmek.

 18. Kullanıcıya ödünç verilen ve ödünç süresinin dolması ile birlikte iadesi yapılan materyallerin LC sınıflama sistemine göre doğru ve düzgün olarak raflardaki yerlerine yerleştirmek.

 19. Teknik işlemleri tamamlanan kitapların raflara yerleştirilmesi işlemlerini yürütmek.

 20. Raflara yerleştirilen kitapların düzeninin periyodik olarak takip edilmesini sağlamak.

 21. Gelen kullanıcıların aradıkları kaynakların hangi raflarda olduklarına dair gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağlamak.

 22. Okuyucu salonlarının düzeni ve masa üstünde bırakılan kitapların toplanarak LC sınıflama sistemine göre doğru ve düzgün olarak raflardaki yerlerine yerleştirilmesini sağlamak.

 23. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 24. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.