Doküman No
KDDB.GT.0003
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Kütüphaneci

3. Görev Unvanı

Kütüphaneci

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Bakanı / Şube Müdürü

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Basılı ve elektronik kitaplar ile süreli yayınların kataloglama ve sınıflama işlemlerini yürütmek.

 2. Görsel işitsel materyallerin ve Üniversitemizde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin kataloglama ve sınıflama işlemlerini yürütmek.

 3. Kataloglama ve Sınıflama konusunda yeni yaklaşımları ve standartları takip etmek ve uygulamaya dönük çalışmalar yürütmek.

 4. Katalog kayıtlarının doğruluğu, güncelliği ve erişilebilirliğini takip ederek varsa hataları düzeltmek.

 5. Gerektiğinde koleksiyon ile ilgili istatistik, rapor vb. çalışmalar hazırlamak.

 6. Koleksiyon geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek.

 7. Koleksiyonun, Üniversitenin eğitim öğretim ve araştırma amaçları doğrultusunda dengeli bir biçimde dağılımı için çalışmalar yürütmek.

 8. Birimlerin basılı ve elektronik yayın isteklerini toplamak. Toplanan tüm isteklerin koleksiyon kontrolünü ve piyasa araştırmasını yapmak.

 9. Sipariş listeleri hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek, İhale aşamalarını yürütmek ve takibini yapmak.

 10. İhale veya doğrudan temin ile sağlanan kitapların liste kontrolünü yapmak.

 11. Kütüphaneye yapılan kitap bağışlarını değerlendirmek, Kütüphane Yönergesi gereğince seçimini yapmak.

 12. Kütüphanenin bağış kitap politikasını belirleme yönünde çalışmalar yürütmek.

 13. Koleksiyona dahil edilmeyen bağış yayınların birim kütüphanelerinde veya başka kütüphanelerde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek.

 14. Gerektiğinde koleksiyonun genel durumunu gösterir istatistikler, raporlar vb. çalışmalar yapmak.

 15. Üniversitemizde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin “Tez Teslim İlkeleri” doğrultusunda kütüphaneye sağlanması iş ve işlemlerini yürütmek.

 16. Birim kütüphaneleri ile uyum ve koordinasyonu sağlamak.

 17. Birim kütüphanelerine ihtiyaç duyulduğunda teknik destek sağlamak.

 18. Birim kütüphanelerinin otomasyon programı ile ilgili isteklerini karşılamak, sorunları çözmek, Birim kütüphanelerinde görevli personele hizmet içi eğitimler vermek.

 19. Merkez Kampüse uzak ilçelerde bulunan Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarından gelen kütüphane oluşturma isteklerini incelemek, değerlendirmek ve rapor hazırlayarak üst yönetime sunmak.

 20. Üniversitemiz eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçları doğrultusunda e-kaynak koleksiyonu oluşturmak.

 21. Birimlerin e-kaynak isteklerini toplamak, değerlendirmek ve raporlayarak Kütüphane Danışma Kurulunun onayına sunmak.

 22. Kütüphane Danışma Kurulunda aboneliği onaylanan e-kaynaklar için İlgili firmalarla iletişime geçerek abonelik işlemlerini yapmak.

 23. Kaynakları erişime açmak, Kütüphane Danışma Kurulunda aboneliği iptal edilen e-kaynakları ilgili firmalara bildirmek.

 24. Veri tabanlarını Üniversitemiz bünyesinde deneme erişimine açmak, duyuru ve takibini yapmak, kullanım istatistiklerini almak.

 25. Kullanıcıların e-kaynaklara erişim konusunda yaşadıkları sıkıntı ve sorunları çözmek.

 26. Abone olunan e-kaynaklar konusunda ilgili firmalarla sürekli iletişim halinde olmak, birimlerden gelen dilek, şikayet ve önerileri firmalara iletmek.

 27. Abone olunan e-kaynakların kullanım istatistiklerini almak, değerlendirmek ve raporlar hazırlayarak Kütüphane Danışma Kuruluna sunmak.

 28. Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik alanında çıkan yeni teknolojileri takip etmek, uygulamaya dönük çalışmalar yürütmek.

 29. RFID (Radio Frequency Identification/Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisinin kütüphanemizde kullanımıyla ilgili olarak ilgili firma ile iletişime geçmek (bakım, onarım, teknik destek, yenileme vs.)

 30. Kütüphane otomasyon programı ile ilgili uygulama, yenileme, kurulum ve eğitim çalışmalarını yürütmek.

 31. Otomasyon programı ile ilgili olası sorunları ilgili firma yetkililerine iletmek.

 32. Kütüphanenin web sayfasının tasarım, düzen ve yenileme çalışmalarını yürütmek.

 33. Web sayfasında, kütüphane hizmetleri ile ilgili duyuruları yürütmek.

 34. Kütüphanemizde sağlanan mevcut hizmetlerin tanıtımını gerçekleştirmek.

 35. Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda eğitim programları düzenlemek (öğrenci veya akademisyenlere yönelik katalog tarama, web sayfası kullanımı, elektronik kaynaklar vb.).

 36. E-posta veya telefon yoluyla gelen sorulara yönelik verilen danışma hizmetlerini yürütmek.

 37. Kullanıcılar için hazırlanan broşür, kütüphane kullanım kılavuzları vb. çalışmaları yürütmek.

 38. Etkinliklerimiz hakkında kullanıcılarımızı haberdar etmek amacıyla, tanıtım faaliyetlerini kapsayan ve periyodik olarak yayınlanan haber bülteni vb. çalışmaları gerçekleştirmek.

 39. Üye kaydı işlemleri ile birlikte kullanıcıları üyelikleri hakkında bilgilendirmede bulunmak.

 40. Uzun süreli veya kısa süreli ödünç verme işlemlerini yürütmek.

 41. Süre uzatımı, ayırtma işlemleri, iade işlemlerini yürütmek.

 42. Kullanıcıların en etkin ve hızlı bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla eğitim kılavuzları hazırlayarak web sayfası üzerinden yayınlamak.

 43. Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan yayınların KİTS ve TÜBES sistemleri üzerinden başka kurum kütüphanelerinden ödünç alınması işlemlerini yürütmek.

 44. Başka kurum kütüphaneleri tarafından yine KİTS ve TÜBES sistemleri üzerinden istenen yayın taleplerini karşılama işlemlerini yürütmek.

 45. Kullanıcıya ödünç verilen ve ödünç süresinin dolması ile birlikte iadesi yapılan materyallerin LC sınıflama sistemine göre doğru ve düzgün olarak raflardaki yerlerine yerleştirilmesi işlemlerini organize ederek yürütmek.

 46. Teknik işlemleri tamamlanan kitapların raflara yerleştirilmesi işlemlerini organize ederek yürütmek.

 47. Raflara yerleştirilen kitapların düzeninin periyodik olarak takip edilmesini sağlamak.

 48. Gelen kullanıcıların aradıkları kaynakların hangi raflarda olduklarına dair gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağlamak.

 49. Okuyucu salonlarının düzeni ve masa üstünde bırakılan kitapların toplanarak LC sınıflama sistemine göre doğru ve düzgün olarak raflardaki yerlerine yerleştirilmesini sağlamak.

 50. Kütüphaneye gönderilen yerli veya yabancı süreli yayınların takip edilerek, varsa eksik sayıları ile ilgili işlemlerini yürütmek.

 51.  CD-ROM, DVD, VCD, CD (kitap eki), mikroform, kaset vb. formatlardaki kitap dışı materyallerin kütüphane koleksiyonuna dahil edilmek üzere sağlanması, ve materyallerin kayıt altına alınarak uygun yer ve koşullarda tutulması iş ve işlemlerini yürütmek.

 52. Kısmi zamanlı öğrenci iş ve işlemlerini yürütmek.

 53. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 54. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.