Doküman No
KDDB.GT.0002
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Daire Başkanı

3. Görev Unvanı

Daire Başkanı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Genel Sekreter

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Daire Başkanlığının idari ve mali işlerini yönetmek.

 2. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü ve personel üzerinde eğitim ve denetim görevini yapmak.

 3. Başkanlığı ilgilendiren kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri incelemek.

 4. Üniversitemizin araştırma / geliştirme, eğitim ve öğretim faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak.

 5. Kurumun bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürütmek.

 6. Sağlanan bilgi kaynaklarını belirli bir düzen ve standart içinde tanzim ederek kullanıma sunulmasını sağlamak.

 7. İç kontrol çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

 8. Birim kalite çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

 9. Kullanıcıların en doğru ve güncel bilgiye ulaşmaları için gerekli eğitim, tanıtım ve yararlandırma faaliyetlerini düzenleyerek organize etmek.

 10. Daire Başkanlığı’nın bünyesinde oluşturulan komisyonların iş ve işlemlerini takip ederek yürütmek.

 11. Elektronik tabanlı bilgi hizmetlerini organize etmek.

 12.  Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphanede kullanımını sağlamak.

 13. Birim kütüphaneleri ile işbirliği, koordinasyon ve destek çalışmalarını yürütmek.

 14. Kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

 15. Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak,.

 16. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 17. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek