Doküman No
SGDB.GT.0001
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

Mali Hizmetler Uzmanı / Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı / Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur / Sekreter

3. Görev Unvanı

Birim Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü / Daire Başkanı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

 2. Bütçeyi hazırlamak.

 3. Ayrıntılı finansman programını hazırlamak.

 4. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

 5. Birimlerin ödenek taleplerini almak, değerlendirmek, ödenek talebi uygun görülen işlemleri yönetici onayına sunmak ve ödenek aktarma ve eklemelerle talepleri karşılamak.

 6. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

 7. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

 8. Üniversite bütçesi Torba Bütçe olarak yasalaştığından dolayı her mali yılın başında bu ödenekleri detay bütçe haline getirerek birimlere dağıtımını gerçekleştirmek.

 9. Bütçe Kanunu Tasarısı kitapçık haline getirilerek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ve ilgili kurumlara göndermek.

 10. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek.

 11. Yatırım programıyla ilgili yıl içinde revize işlemlerini gerçekleştirmek

 12. Her üç ayda bir yatırım programıyla ilgili gerçekleşmeleri Kalkınma Bakanlığına bildirmek.

 13. Her ay yatırım bilgilerini  Başbakanlığın KAYSİS sistemine girmek.

 14. Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.

 15. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.

 16. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

 17. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek. duyuruları takip etmek.

 18. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

 19. İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

 20. Birimlerin ödenek taleplerini almak, değerlendirmek, talebi uygun görülen işlemleri yönetici onayına sunmak, ödenek aktarma ve eklemelerle talepleri karşılamak.

 21. Bütçe ve performans programıyla ilgili mevzuatı ve duyuruları takip etmek. Mevzuat ve duyurularla belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 22. Bütçe ve performans programıyla ilgili harcama birimlerine danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunmak.

 23. EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

 24. Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek.

 25. Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak. Yazışmaların kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

 26. Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.

 27. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 28. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.