Doküman No
SGDB.GT.0005
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/ Bilgisayar İşletmeni/V.H.K.İ/ Memur/İstatistikçi

3. Görev Unvanı

Birim Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü/Daire Başkanı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 2. İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.
 3. Stratejik Planlama çalışmalarının ve Strateji Geliştirme Kurulunun sekretaryası ile planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 4. İdarenin stratejik plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 5. Üniversitenin Stratejik Planını  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ilgili Yönetmeliğe, Kılavuzlara ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlamak.
 6. Stratejik plan en az iki yıl uygulandıktan sonra gerek görülmesi halinde hedeflerinde nicel değişiklikler yaparak güncelleştirmek.
 7. Stratejik planların yenilenmesi ve güncelleştirilmesi durumunda ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına bilgi vermek.
 8. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Stratejik Plan değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde, değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini vermek ve sunulmaya hazır hâle getirmek.
 9. Stratejik planın birer nüshasını, üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına göndermek.
 10. Stratejik planı kamuoyuna duyurmak ve Üniversitemiz internet sitesinde yayınlamak.
 11. Her yıl stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarını hazırlayarak yayımlamak.
 12. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 13. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 14. İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 15. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 16. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 17. İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
 18. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 19. Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 20. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
 21. Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak.
 22. Üniversitemiz idare faaliyet raporunu Üst Yönetici adına hazırlamak.
 23. Yatırım İzleme ve değerlendirme Raporunu hazırlayarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek.
 24. Üniversitenin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu her yıl Temmuz ayı içerisinde hazırlayarak ilgili yerlere göndererek kamuoyuna duyurmak.
 25. Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.
 26. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.
 27. Yöneticileri tarafından görev alanıyla ilgili yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.