Doküman No
SGDB.GT.0003
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

Şef / Bilgisayar İşletmeni / VHKİ / Memur / Sekreter / Muhasebe Yetkilisi

3. Görev Unvanı

Birim Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü / Daire Başkanı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Bir ekonomik değerin yaratılması, başka bir şekle dönüştürülmesi, mübadeleye konu edilmesi, el değiştirmesi veya yok olması mali işlem olarak kabul edilir ve bütün bu mali işlemleri muhasebeleştirmek.
 2. Muhasebe birimlerine, atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, göreve başlama veya değişiklik tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına bildirmek.
 3. Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;
 4. Yetkililerin imzasını,
 5. Ödemenin çeşidine göre “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olmasını,
 6. Maddi hata bulunup bulunmadığını,
 7. Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerini,        kontrol etmek.
 8. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapmamak.
 9. Ödeme emirlerini, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde incelemek, uygun bulunanları muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarmak.
 10. Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderleri, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödemek.
 11. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yapılan kontroller sonucunda noksanlığı tespit edilerek tamamlanmak üzere ilgili birimine iade edilen ödeme emri belgeleri tamamlanarak kayıtlara girdikten sonra, bu tutarı, yeni giriş sırasına göre ödemek.
 12. Birimlerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş gelir ve alacakları yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydederek tahsil etmek.
 13. Tahsili idaremize ait alacaklardan borçlusu başka bir yerde olduğu anlaşılanların tahsilini, borçlunun bulunduğu yerdeki aynı kamu idaresinin muhasebe biriminden istemek.
 14. Diğer muhasebe birimlerince tahsili istenen alacak tutarını da kayıtlara alarak izlemek, Bu alacaklardan nakden ya da mahsuben yapılan tahsilatı, alacağın kayıtlı bulunduğu muhasebe birimine nakden veya hesaben ödemek.
 15. Defter ve belgelerin düzenlenmesinde ve bunların Sayıştaya ve ilgili kamu idarelerine gönderilmesinde, muhasebe yönetmeliklerinde yer alan usul ve esaslar ile Sayıştay tarafından belirlenen usul ve esaslara uymak.
 16. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 17. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 18. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 19. Veznedar, ambar memuru, gişe memuru gibi nakde ve ayniyata el süren memurların kasa ve ambar mevcutlarını Kefalet Kanunu hükümleri dairesinde denetlemek.
 20. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 21. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilecek kayıpları önlemek.
 22. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgeleri usulünce incelemek ve kontrol etmek.
 23. Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurarak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapmak,
 24. İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkuku yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak.
 25. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri vermek, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygunluğunu sağlamak,
 26. Denetimler sonucu tespit edilecek fazla ödemeleri kişi borcuna almak, tahsil etmek ve sonuçlarını Sayıştay’a bildirmek.
 27. Kurum Alacaklarını takip ve tahsil ettirmek ve bunlardan mahkeme veya icraya intikali gerekenlerin Hukuk Müşavirliği marifetiyle takibini yaptırmak,
 28. Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesini sağlamak.
 29. Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesi sağlamak,
 30. Ön ödeme (avans ve kredi) hesapları işlemlerinin 21.01.2006 tarih ve  26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ödeme ve takibinin yapılarak, zamanında mahsup edilmesini sağlamak.
 31. Kurum personeli sosyal güvenlik kesintileri ve emeklilik keseneklerinin gönderilmesini sağlamak, Yılsonunda emeklilik keseneği kurum icmal cetvellerini hazırlamak ve Emekli Sandığına göndermek.
 32. Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi düzenlemek ve vergi tutarlarının ödenmesini sağlamak.
 33. Muhasebe hizmetleri ile ilgili defter ve kayıtları mali yıl esasına göre tutmak,  Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 34. Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 35. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
 36. Gerekli bilgi ve raporları, Sayıştay’a, Maliye Bakanlığına, harcama yetkilisi ile üst yöneticiye ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 37. Bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muhasebe kayıtları dikkate alarak bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 38. Kesin Hesap Tasarısını, izleyen malî yılın Mayıs ayının on beşine kadar Milli Eğitim Bakanı ve üst yönetici tarafından onaylanmış olarak dört nüsha halinde kesin hesap kanun tasarısına dâhil edilmek üzere Maliye Bakanlığına göndermek.
 39. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belgeleri hazırlamak.
 40. Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını, “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”ne dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapmak.
 41. Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu kontrol etmek.
 42. Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermek,
 43. Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamak.
 44. Her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyadı ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştay’a göndermek, Harcama Birimlerince bildirilen Yıl içinde yapılan değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştay’a bildirmek.
 45. Taşınmaz işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını, “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapmak.
 46. Maliye Bakanlığınca belirlenmiş ilkelere uygun olarak mali istatistikleri hazırlamak ve belirlenen süre içerisinde yayımlamak.
 47. Yönetim döneminde yapılan bütün malî işlemleri kapsayan malî tablo, defter ve cetveller ile sayım tutanaklarından oluşan yönetim dönemi hesabını, mahsup dönemini takip eden bir aylık süre içinde mevzuatında belirtilen yetkili mercilere (Sayıştay)vermek, Yönetim dönemi hesabı dosyasının bir örneğini de muhasebe biriminde saklamak.
 48. TUBİTAK tarafından belirlenen projeler karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.
 49. BAP projeleri karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.
 50. FARABİ projeleri karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.
 51. ERASMUS projeleri karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.
 52. MEVLANA projeleri karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.
 53. DİĞER PROJELERE ait proje karşılığı aktarılacak tutarlarının transferi, harcamaların kayıt ve muhasebeleştirilmesini yapmak ve avansları izlemek.
 54. Maaş Promosyon ödemelerine esas olan cetvelleri hazırlamak
 55. Bütçe ve diğer hesaplarla ilgili Kamu Haznedarlığı Tebliği gereği İhale işlemlerini gerçekleştirmek.
 56. Harcama Birimlerinden gelen maaş değişiklik bilgilerini kontrol ederek onaylamak.
 57. EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 58. Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek.
 59. Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak. Yazışmaların kısa, öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.
 60. Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak.
 61. Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.
 62. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.
 63. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.