Döküman No
RTEÜ.PK.0001
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 1.1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi  Prosesi
Prosesin Sahipleri Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Prosesin Girdileri Paydaş talepleri, İstihdam ihtiyacı, Sektör talebi, Teknolojik gelişmeler, YÖK kararları, Stratejik hedefler, vb.
Prosesin Çıktıları İşgücü piyasasının ihtiyacına uygun öğrenci
Prosesin Kaynakları İnsan Kaynakları, Bütçe, Alt yapı, Zaman, vb.
İlişkili Prosesler Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak Akademik Birimler / Kalite Koordinatörlüğü
    E.1.1 Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi
        G.1.1.1 Paydaş görüşü alınan anket sayısı
        G.1.1.2 Paydaşların görüşlerine göre düzenleme yapılan program sayısı
H.2 Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak Akademik Birimler / Rektörlük
    E.2.1 Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması
        G.2.1.1 Güncellenen ders bilgi paketi sayısı
        G.2.1.2 Ders Bilgi paketleri hakkında yapılan toplantı sayısı
H.3 Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak Kariyer Geliştirme Merkezi / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Akademik Birimler
    E.3.1 Mezularla iletişimin artırılması  için eylem planı hazırlanması
    E.3.2 Mezun Bilgi Sistemindeki eksikliklerin giderilmesi
        G.3.1.1 Mezunların memnuniyet oranı
        G.3.1.2 Mezun bilgi sistemine kayıtlı mezun sayısı
H.4 Akademisyenlerin yazılı sınavlarda  alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak Akademik Birimler / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    E.4.1 Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak
    E.4.2 Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemine  girilirken soru türlerinin de belirtileceği  bir yazılım eklenerek veri girişlerini yapmak
    E.4.3 Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tıpleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak
        G.4.1.1 Sınavlarda sorulan alternatif soru oranı
H.5 Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak Akademik Birimler / Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü
    E.5.1 Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)
        G.5.1.1 Diğer üniversitelerdeki aynı programların taban puanlarına  göre başarı sıralamasındaki yeri
        G.5.1.2 Program tanıtımı için gerçekleştirilen etkinlik sayısı
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı, adet,vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler Öğrencilerin program yeterliliklerine sahip olmadan mezun olması
İlgili Riskin Etkileri Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır
Mezunların iş bulma oranı düşer
Sektörün talep etmiş olduğu vasıfta insan kaynağı yetiştirilememiş olur.