Döküman No
RTEÜ.PK.0003
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi
Prosesin Sahipleri Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Prosesin Girdileri Öğrenci, Öğretim elemanı
Prosesin Çıktıları Nitelikli öğrenci, Nitelikli öğretim elemanı, Program doluluk oranı
Prosesin Kaynakları İnsan Kaynakları, Bütçe, Alt yapı, Zaman, vb.
İlişkili Prosesler Programların tasarımı, onayı, sürekli izlenmesi ve güncellenmesi  prosesi
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak Akademik Birimler \ ÖİDB \ Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü \ PDRMER
    E.1.1 Üniversitemiz İnternet sitesinde yer alan "Aday Öğrenciler" sayfasını her yıl üniversitemizin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel olanakları ile ilimizin tanıtımını da kapsayacak şekilde güncellemek
    E.1.2 Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak
        G.1.1.1 Üniversitemiz tarafından yapılan tanıtım içerikli oryantasyon programı sayısı
        G.1.1.2 Akademik birimler tarafından yapılan oryantasyon programına katılan öğrenci sayısı
        G.1.1.3 "Aday öğrenciler" sayfası ziyaretçi sayısı
H.2 Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak  Akademik Birimler \ ÖİDB \ Dış İlişkiler Ofisi
    E.2.1 Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek
        G.2.1.1 Üniversitemiz tarafından yapılan tanıtım içerikli oryantasyon programı sayısı
H.3 Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak Akademik Birimler \ ÖİDB
    E.3.1 Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının öğrencilere e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması
        G.3.1.1 Önceki formal ve non-formal öğrenmeler için başvuran öğrenci sayısı
H.4 Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek Akademik Birimler \ Sürekli Eğitim Araştıra Merkezi \ Kariyer Geliştirme Merkezi
    E.4.1 Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek
        G.4.1.1 Düzenlenen program sayısı
        G.4.1.2 Düzenlenen programlara katılan öğrenci sayısı
H.5 Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak Akademik Birimler
    E.5.1 Öğretim elemanlarının doktora\ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak
    E.5.2 Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması
        G.5.1.1 Öğrencilere uygulanan Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Anket sonucunda ortaya çıkan memnuniyet düzeyi
        G.5.1.2 Programdaki öğretim elemanı başına düşen ortalama ders saati
        G.5.1.3 Haftalık ortalama ders saatinin üstünde ders alan öğretim elemanı sayısı
H.6 Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak Akademik Birimler / Personel Daire Başkanlığı 
    E.6.1 Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usuller belirlemek
        G.6.1.1 Üniversite bünyesinde ders verme yeterliliğinde öğretim elemanı bulunmaması sebebiyle Kurum dışından görevlendirilen öğretim elemanı sayısı
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı,  adet, vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler Öğrenci olmaması ve öğretim elamanı bulunmaması
İlgili Riskin Etkileri Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır
Üniversitenin imajı zedelenir ve tanınırlığı azalır
Üniversitenin akademik gelişimini yavaşlatır