Döküman No
RTEÜ.PK.0002
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi
Prosesin Sahipleri Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü
Prosesin Girdileri Paydaş talepleri, İstihdam ihtiyacı, Sektör talebi,Teknolojik gelişmeler, YÖK kararları, Stratejik hedefler, vb.
Prosesin Çıktıları İşgücü piyasasının ihtiyacına uygun öğrenci
Prosesin Kaynakları İnsan Kaynakları, Bütçe, Alt yapı, Zaman, vb.
İlişkili Prosesler Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi  Prosesi
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak Akademik Birimler / Kalite Koordinatörlüğü
    E.1.1 İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması
    E.1.2 İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi
        G.1.1.1 İş yükü anketi sonucuna göre güncelleme yapılan program sayısı
        G.1.1.2 Uygulanan iş yükü anket sayısı
        G.1.1.3 İş yükü anketine göre düzenlenen ders planı sayısı
H.2 Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla  anketler uygulamak Akademik Birimler
    E.2.1 Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması
        G.2.1.1 Ankete katılan öğrenci sayısı
        G.2.1.2  Akademik danışmanlara ilişkin görüşlerin değerlendirildiği anket sonuçlarındaki memnuniyet düzeyi
H.3 Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak Akademik Birimler
    E.3.1 Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması
        G.3.1.1 Öğrenci başarı durum formu dolduran danışman sayısı
H.4 Staj veya uygulama imkanlarını artırmak Akademik Birimler 
    E.4.1 Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması
        G.4.1.1 Staj veya uygulama dersleri yapılan program sayısı
        G.4.1.2 Yaz döneminde staj veya uygulama yapılan program sayısı
        G.4.1.3 Staj veya uygulama yapılan kurum/kuruluş sayısı
H.5 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY)  kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)  Akademik Birimler
    E.5.1 Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında   BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak
        G.5.1.1 BDY kullanılan ders sayısı
        G.5.1.2 BDY kullanan öğretim elemanı sayısı
H.6 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak Akademik Birimler
    E.6.1 Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif
düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek
        G.6.1.1 Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
        G.6.1.2 Karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerileri geliştirici  etkinlik sayısı
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı,  adet, vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler Programların öğrenci merkezli öğrenmeyi sağlayacak şekilde olmaması
İlgili Riskin Etkileri Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır
Mezun olduğu alanda iş yapma oranı düşer
Mezunların iş yapma yeteneği düşer
Öğrencilerin ve toplumun beklentileri karşılanmamış olur