Döküman No
RTEÜ.PK.0008
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 3.2- Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi ve Kaynakların Yönetimi
Prosesin Sahipleri Rektör ve Tüm birim amirleri
Prosesin Girdileri Personel, Mal ve hizmet, Anket
Prosesin Çıktıları Yazılım, Anket sonucu, Rapor, Şartnameler
Prosesin Kaynakları Personel, Bütçe, Zaman
İlişkili Prosesler Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 Bakım - onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların bildirileceği bir yazılım geliştirerek (destek hizmeti) birimlerin bu konulardaki sorun ve ihtiyaçlarını gidererek memnuniyetini artırmak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Yapı İşleri Daire Başkanlığı / İdari Mali İşler Daire Başkanlığı / Kalite Koordinatörlüğü
    E.1.1 Bakım - onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların iletileceği "destek hizmetleri" yazılımı geliştirilmesi
        G.1.1.1 Destek hizmetleri programına gelen aylık çağrı sayısı
        G.1.1.2 Bir ay içerisinde sonuçlandırılan çağrı sayısı
        G.1.1.3 Yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyet oranı
H.2 Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili iç paydaşların memnuniyetini artırmak Tüm Birimler
    E.2.1 Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi
    E.2.2 Şartnamelerin iç paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anket sonuçlarına göre düzenlenmesi
        G.2.1.1 Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili memnuniyet oranı
        G.2.1.2 Anket sonuçlarına göre şartnamelerde yapılan düzeltme sayısı
H.3 Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha etkin hale getirmek İMİD, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ Kalite Koordinatörlüğü/ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / SGDB
    E.3.1 Taşınır malların fiili sayımlarının yapılması için ultra yüksek frekanslı radyo frekansı ile tanımlama (UHF-RFID) sistemine geçilmesi
    E.3.2 Taşınmaz yönetmeliğine göre hazırlanması gereken raporların hazırlanarak her yıl Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanması
    E.3.3 Kiraya verilen taşınmazlara ilişkin her yıl rapor hazırlanarak Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanması
        G.3.1.1 UHF-RFID sistemine geçen birim sayısı
        G.3.1.2 Yayımlanan rapor sayısı
H.4 Kütüphane kaynaklarından tüm birimlerin faydalanmasını sağlayarak kütüphane  hizmetlerindeki memnuniyet oranını artırmak Kütüphane dokümantasyon Daire Başkanlığı/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    E.4.1 Merkez kampüs dışındaki birimlerinde kütüphaneden faydalanabilmeleri için "online kitap talebi" yazılımı geliştirilmesi
    E.4.2 Yazılımdan sonra araç ve personel tahsis edilerek talep edilen kitapların haftanın belirli günlerinde merkez kütüphaneden alınıp birimlere dağıtılması ve toplanması
        G.4.1.1 Kütüphane hizmetlerindeki memnuniyet oranı
        G.4.1.2 Online olarak talep edilen ve gönderilen kitap sayısı
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı,  adet, vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler Kurum dışından sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyetin artırılamaması
İlgili Riskin Etkileri İlgili birimlerin faaliyetlerinin aksamasına neden olur