Doküman No
RTEÜ.PK.0006
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 
Prosesin Sahipleri Sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekanlar, Müdürler, BAP Koordinatörü, Kalite Koordinatörü, TTO Koordinatörü
Prosesin Girdileri Akademik personel, Cihaz ve Ekipman, Laboratuvar
Prosesin Çıktıları Eğitim, Sertifika, Proje, Patent, Yayın, Kılavuz, Rapor
Prosesin Kaynakları Bütçe, Laboratuvar, Cihaz, Zaman ve İnsan
İlişkili Prosesler Araştırma kaynakları ve hedefleri
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 Araştırma yapacak öğretim elemanlarının yetkinliklerini artırmak BAP / TTO / Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi
    E.1.1 Araştırma projesi yazma eğitimlerinin düzenlenmesi
    E.1.2 Deney hayvanları uygulama sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi
    E.1.3 Akademik makale ve tez yazma eğitimlerinin düzenlenmesi
        G.1.1.1 Düzenlenen eğitim sayısı
        G.1.1.2 Eğitime katılan araştırmacı sayısı
        G.1.1.3 Verilen sertifika sayısı
H.2 Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek Rektörlük / Akademik Birimler 
    E.2.1 Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek
    E.2.2 YOKSİS ve AVESİS bilgilerini güncellemeyen öğretim elemanlarına Geliştirme Vakfından bir yıl boyunca destek verilmemesi
    E.2.3 Öğretim elemanlarının akademik performanslarına göre üniversitemiz Geliştirme Vakfı tarafından teşvik ödemeleri  yapılması
        G.2.1.1 Performans raporuna göre ödül alan öğretim elamanı sayısı
        G.2.1.2 Geliştirme Vakfından teşvik alan öğretim elemanı sayısı
H.3 Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak Kalite Koordinatörlüğü/ Akademik Birimler
    E.3.1 Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu hazırlama kılavuzunun hazırlanması
        G.3.1.1 Yayınlanan Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu sayısı
H.4 Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak Kalite Koordinatörlüğü / Araştırma ve Uygulama Merkezi
    E.4.1 Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden kendi görev alanlarıyla ilgili hedeflerini almak
    E.4.2 Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi
        G.4.1.1 Hedef belirleyen Uygulama ve Araştırma Merkezi sayısı
        G.4.1.2 Belirlenen hedeflerden en az % 50' sini gerçekleştiren Uygulama ve Araştırma Merkezi sayısı
        G.4.1.3 Faaliyetine son verilen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sayısı
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı,  adet, vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler Öğretim elemanlarının yeterli özeni göstermemesi 
İlgili Riskin Etkileri Toplumsal beklenti karşılanamaz
Üniversitenin tercih edilebilirliği azalır
Kaynakların etkin kullanımı sağlanamaz
Üniversitenin imajı zedelenir ve tanınırlığı azalır
Ülkenin gelişimine sınırlı katkı sağlanır