Doküman No
RTEÜ.PK.0009
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 4.1- Paydaş Memnuniyeti  Prosesi
Prosesin Sahipleri Rektör, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü, Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ilişkiler Müdürü
Prosesin Girdileri Anket formları, Dilek-öneri formları, Paydaş program yazılımı (E-İMER)
Prosesin Çıktıları Anketler, Raporlar, Toplantılar, Eylemler
Prosesin Kaynakları Anketörler, Dilek-öneri-şikayet kutuları, İnternet sayfası, İlgili personel, Zaman, Araç-gereçler  
İlişkili Prosesler KYS İç Tetkik Prosesi
HEDEFLER / EYLEMLER/ GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 Tek merkezden yönetilen ve tüm paydaşlara açık bir yazılım geliştirilerek her birimin web sayfası aracılığıyla dilek, görüş ve önerilerini almak Rektörlük / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü
    E.1.1 Paydaşların dilek, görüş ve önerilerinin alınabileceği program yazılımının (E-İMER) tamamlanması
    E.1.2 Paydaş (müşteri) memnuniyeti ISO 10002 belgesinin alıması
        G.1.1.1 Paydaş programına (E-İMER) yapılan yıllık başvuru sayısı
        G.1.1.2 Yıllık başvuruların cevaplanma oranı
H.2 Paydaş memnuniyet anketlerini düzenli olarak yapmak  Kalite Koordinatörlüğü
    E.2.1 Paydaş memnuniyet değişimlerinin izlenebilecek şekilde raporlanması
    E.2.2 Düşük memnuniyet düzeyine yönelik iyileştirici eylemlerin belirlenmesi
        G.2.1.1 Yıllık düzenlenen rapor sayısı
        G.2.1.2 Paydaş memnuniyet düzeylerinde meydana gelen değişim oranı
        G.2.1.2 İyileştirici eylem sayısı
H.3 Dış paydaşların görüş ve önerilerini almak için etkinlikler düzenlenmek Rektörlük
    E.3.1 Dış paydaşlarla faaliyetler (toplantı vb.) düzenlenmesi
        G.3.1.1 Yıl içerisinde yapılan dış paydaş faaliyet sayısı
H.4 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yıllık olarak izlemek ve gerçekleştirilen faaliyetleri tüm birim amirlerinin katılacağı toplantıda değerlendirmek Kalite Koordinatörlüğü
    E.4.1 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen eylemlerin izlenmesi
    E.4.2 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yıllık olarak izlenmesine yönelik rapor oluşturulması
    E.4.3 Kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve tüm paydaşları kapsayacak şekilde farkındalığının artırılması
        G.4.1.1 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen eylemlerin gerçekleşme oranı
        G.4.1.2 Kalite Kültürünün benimsenme düzeyindeki yıllık değişim oranı
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı,  adet, vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler 1-Paydaş katılım oranının yetersiz olması 
 2-Verilerin yeterli ve doğru toplanamayıp etkin analiz edilememesi
İlgili Riskin Etkileri Yeterli veri toplanamaz
Karar almada yeterli bilgi oluşturulamaz
Doğru karar almada güçlük yaşanır
Paydaş beklentileri net olarak tespit edilemez
Paydaş beklentilerini karşılamaya yönelik planlama yapılamaz