Doküman No
RTEÜ.PK.0007
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri
Prosesin Sahipleri Akademik ve idari birim yöneticileri
Prosesin Girdileri Personel, makine - teçhizat, kanun, yönetmelik
Prosesin Çıktıları Form, anket, yönerge, şema, süreç
Prosesin Kaynakları Bütçe, zaman, personel
İlişkili Prosesler Tüm prosesler
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak Tüm Birimler / Kalite Koordinatörlüğü
    E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organızasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi
        G.1.1.1 Güncellenen organizasyon yapısı ve iş akış süreci sayısı
H.2 İdari personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarındaki memnuniyet oranını artırmak Tüm Birimler / Personel Daire Başkanlığı
    E.2.1 Düzenlenecek hizmet içi eğitimlerde alanında uzman personelin görevlendirilmesi
    E.2.2 Eğitim içeriklerinin belirlenmesi için idari personelin görüşlerinin alınması
        G.2.1.1 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı
        G.2.1.2 Hizmet içi eğitimlerdeki memnuniyet oranı
        G.2.1.3 Birimlerden alınan talebin karşılanma oranı
H.3 Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerinin ölçmek, izlemek ve geliştirmek  Kalite Koordinatörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
    E.3.1 Yöneticilerin liderlik özelliklerini ölçmek için yönerge hazırlayarak uygulanması
    E.3.2 Yöneticilerin liderlik özelliklerini geliştirici eğitim düzenlenmesi
        G.3.1.1 Liderlik özellikleri ölçülen yönetici sayısı
        G.3.1.2 Liderlik özelliklerini geliştirilmesi için düzenlenen eğitim sayısı
H.4 İdari personele yönelik norm kadro çalışması yapmak Personel Daire Başkanlığı
    E.4.1 Norm kadro çalışması için tüm birimleri temsil edecek komisyon kurulması
    E.4.2 İdari personel norm kadro yönergesinin hazırlanması
        G.4.1.1 Norm kadro çalışması kapsamında yer değişikliği yapılan personel sayısı
H.5 Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili ilkeler belirlemek Personel Daire Başkanlığı
    E.5.1 Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili yönerge hazırlanması
    E.5.2 Görevde yükselme sınavlarının merkezi sınav sisteminde (ÖSYM) yapılması
        G.5.1.1 Kurum dışından naklen gelmek isteyen personelle ilgili istenilen kriter sayısı
        G.5.1.2 Merkezi sınav sistemiyle yapılan görevde yükselme sınav sayısı
H.6 İdari personelin performansını değerlendirmek Rektörlük / Personel Daire Başkanlığı
    E.6.1 İdari personelin performansını objektif olarak değerlendirebilmek için yönerge hazırlanması
        G.6.1.1 Performans değerlendirme sonucunda başarı belgesi alan idari personel sayısı
H.7 Göreve yeni başlayan personelin üniversitemize  uyum sürecini desteklemek Personel Daire Başkanlığı / Kalite Koordinatörlüğü
    E.7.1 Yeni başlayan personel için oryantasyon rehberinin hazırlanması
    E.7.2 Yeni başlayan personelin kurumsal ve bölgesel beklentilerini belirleyici anketin hazırlanması
        G.7.1.1 Göreve yeni başlayan personellerin kurumsal aidiyet düzeyi
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı,  adet, vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler Yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi
İlgili Riskin Etkileri KYS beklenen faydayı sağlayacak şekilde etkin olarak uygulanamaz