Doküman No
RTEÜ.PK.0005
Yayın Tarihi
18.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör
Prosesin Adı 2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri
Prosesin Sahipleri Sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekanlar, Müdürler, TTO ve BAP Koordinatörü, Bilgi İşlem Daire Başkanı
Prosesin Girdileri Proje Başvurusu, Cihaz, Öğrenci, Araştırmacılar, Doküman, Etkinlik
Prosesin Çıktıları Proje, Yazılım
Prosesin Kaynakları Bütçe, Laboratuvar, Cihaz, Zaman ve İnsan
İlişkili Prosesler Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER Sorumlu Birimler
H.1 Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak Akademik Birimler / TTO / BAP 
    E.1.1 Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi
    E.1.2 Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi
        G.1.1.1 Öğrenci katılımlı kurum içi ve kurum dışı destekli proje sayısı
        G.1.1.2 Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesine başvuran öğrenci sayısı
H.2 Ar-Ge süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştiği alanlar  ile ilgili çalışmalar yapmak Araştırma Uygulama Merkezleri / BAP
    E.2.1 Üniversite bünyesinde yer alan "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması
    E.2.2 BAP tarafından "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik proje türü oluşturulması ve bu kapsamda hazırlanan projelere öncelik verilmesi
        G.2.1.1 Araştırma Uygulama Merkezleri tarafından yürütülen faaliyet sayısı
        G.2.1.2 BAP tarafından toplumsal katkı süreçlerine yönelik desteklenen proje sayısı
H.3 Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak Akademik Birimler / BAP / Uygulama Araştırma Merkezleri
    E.3.1 Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması
    E.3.2 Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi
        G.3.1.1 Çay bitkisiyle ilgili proje sayısı
        G.3.1.2 Çay bitkisiyle ilgili patentli ürün sayısı
        G.3.1.3 Bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan proje sayısı
H.4 Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Akademik Birimler / Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 
    E.4.1 Cihaz envanter yazılımı geliştirilmesi
        G.4.1.1 Cihaz envanter yazılımı üzerinden randevu alan araştırmacı sayısı
        G.4.1.2 Cihaz envanter yazılımına kayıtlı cihaz sayısı
H.5 Kurum dışı fonların kullanılması için öğretim üyelerini teşvik etmek üzere faaliyetler düzenlenmek BAP / TTO
    E.5.1 Proje yazma eğitimleri düzenlenmesi
        G.5.1.1 Düzenlenen eğitim sayısı
        G.5.1.2 Kurum dışı fonlara yapılan başvuru sayısı
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri İstatistik yöntemi, oran, sayı,  adet, vb.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları Yılda bir
Prosese Yönelik Riskler Ar-Ge çalışmalarından beklenen faydanın sağlanamaması
İlgili Riskin Etkileri Kaynakların etkin kullanımı sağlanamaz
Toplumsal beklenti karşılanamaz
Ülkenin gelişimine sınırlı katkı sağlar
Öğrencilerin gelişimine sınırlı katkı sağlar
Akademik gelişimde beklenen etki sağlanamaz