Doküman No
GSTMF.TL. 0010
Yayın Tarihi
13.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

Bu talimatın amacı GSTMF’de bulunan fotokopi makinesinin kullanımına dair işlemleri açıklamaktır  

KAPSAM

Kullanımı ile ilgili Personel

 

YÖNTEM

 

1. Görevli personel haricinde kullanılması yasaktır.

2. Elektrik kablosunun prize takılı olduğunu kontrol ediniz.

3. Açma-Kapama tuşunu açık konuma getiriniz.

4. Isınma süresini bekleyiniz ve başla tuşu ışığının yeşil olmasını bekleyiniz.

5. Atık kağıtları atık kağıt ambalaj kutusuna atınız

6. Arıza göstermesi durumunda kullanım kılavuzuna veya teknik servisine başvurunuz.

7. Gün sonunda açma-kapama tuşunu kapalı konumuna getiriniz ve elektrik kablosunu prizden

çıkarınız.

Yöntem-Forokopi makinasının bir odada tutulması durumunda

1. Fotokopi makinesinin bakımı, korunması, toner, kağıt vb. ihtiyaçlarının zamanında giderilmesi,

söz konusu araçların tek elde yürütülmesinin sağlanması gibi gereksinimlerle hizmet binamız

içerisinde bir oda tahsis edilmiş olup bu odanın ve görevin sorumluluğu bu odayı kullanan kişiye

aittir.

2. Birimin faaliyetleri ile ilgili amaç ve kapsam dışında söz konusu araçların kullanılması için

görevli memur hiçbir şekil ve şartla zorlanmayacaktır.

3. Fotokopi çekimi için talep formu kullanılacaktır. Konusu, miktarı ve amacı idarece uygun

görülüp, tasdik edildikten sonra gerçekleştirilecektir. Akademik faaliyetlerle ilgili talepler Müdür

Yardımcısı, idari faaliyetler için ise Birim Sekreterinin uygun görüşü ve tasdiki aranacaktır.

4. Fotokopi odasına görevliden başkası giremeyecek, talep formları görevliye teslim edilecek, çekim

ve çıktılar ilgililer tarafından miktarı, çekim kalitesi, gizliliği vb. göz önünde bulundurularak

teslim alınacaktır. Görevlinin herhangi bir nedenle odadan ayrılması durumunda oda kilitli

tutulacaktır.