Döküman No
SĞMER.GT.0002
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Kadro Unvanı

Diyetisyen

3. Görev Unvanı

Diyetisyen

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Hekimin saptayıp önerdiği esaslara göre hastaya diyet düzenlemek. Hasta ile mülakat yaparak istek ve alışkanlıkları ile hastane olanaklarını göz önünde tutmak suretiyle gıda ve yemek çeşit planlanmasını yapmak. Yatan hastaların diyet listelerini hazırlamak.

 2. Yatan hastaların diyet ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit etmek.

 3. Hastaneden ayrılan hastalara diyet önerisinde bulunmak, listeler hazırlayarak hastayı diyet konusunda bilgilendirmek.

 4. Hastanenin yemek hizmetleri teknik şartnamesini hazırlamak.

 5. Beslenme ile ilgili fiyatları, maliyet kontrollerini ve istatistikleri yapmak ve gerekli kayıtları tutmak.

 6. Personelden özel diyet alanları eğitmek.

 7. Beslenme ile ilgili seminer ve konferanslara katılmak.

 8. Klinik diyet hastalarının kontrol etmek, diyet yemeklerinin cins, miktar, nitelik, görünüş, sıcaklık-soğukluk vs. bakımından hastalara önerilen diyete uygun olup olmadığını kontrol etmek.

 9. Çeşitli hastalıklarda verilmesi gerekli diyetler konusunda hekimlerle birlikte araştırma yapmak.

 10. Poliklinik hastalarına, hekimin belirttiği ilkelere ve hastanın sosyo - ekonomik durumuna göre diyet menüleri düzenlemek,

 11. Yazılı ve sözlü olarak hasta ve yakınlarına diyet hakkında bilgi vermek,

 12. Beslenme ile ilgili poliklinik kayıtlarını tutmak.

 13. Hastalara verilecek olan enretal ve total parenteral beslenme desteği planlamak, uygulamak ve izleme süreçlerinde görev almak.

 14. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 15. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.