Doküman No
SĞMER.GT.0007
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Kadro Unvanı

Laborant

3. Görev Unvanı

Laborant

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Laboratuvara gelen muayene materyalini tahlile hazırlamak.

 2. Acil tetkikleri ayırmak ve önce yapılmasını sağlamak.

 3. Muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza etmek.

 4. Basit laboratuvar tahlillerini yapmak.

 5. Gerekli görülen hastaların tahlil materyalini bizzat hasta yatağında iken almak.

 6. Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine göre hazırlamak.

 7. Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine bildirmek, kayıtlarını ve istatistikleri tutmak.

 8. Laboratuvarda bulunan her türlü araçları kullanılmaya ve işletmeye hazır bulundurmak, kullanmak, işletmek ve gerekli bakımını sağlamak.

 9. Laboratuvarda imhası gereken artık malzemenin, gazların bertaraf edilmesine nezaret etmek ve laboratuvarların çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak.

 10. Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve diğer personele eğitim vermek.

 11. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 12. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.