Doküman No
SĞMER.GT.0005
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Kadro Unvanı

Sağlık Teknikeri

3. Görev Unvanı

Sağlık Teknikeri

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

  1. Birime gelen materyalleri tahlile hazırlamak.

  2. Basit tahlilleri yapmak teşhis ve tedavi cihazlarını kullanmak.

  3. Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine bildirmek, kayıtlarını ve istatistikleri tutmak.

  4. Birimde her türlü araçları kullanılmaya ve işletmeye hazır bulundurmak, kullanmak, işletmek ve gerekli bakımını sağlamak.

  5. Birimde imhası gereken artık malzemenin, gazların bertaraf edilmesine nezaret etmek ve laboratuvarların çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak.

  6. Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve diğer personele eğitim vermek.

  7. Mevzuata göre belirlenen diğer görevleri yapmak.

  8. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  9. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.