Doküman No
SĞMER.GT.0004
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Kadro Unvanı

Hemşire

3. Görev Unvanı

Hemşire

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Hasta tanımlama formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapmak, bakım gereksinimlerini belirlemek ve kaydetmek.

 2. Hastaları hekim muayenesine hazırlamak, hastaların vital bulgularını almak ve değerlendirmek, tedavilerini hekim istemine göre uygulamak.

 3. Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izlemek, ekiple bilgi alış verişinde bulunmak, hasta ve yakınlarını bilgilendirmek.

 4. Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin isteminde servis sorumlu hemşiresine görüş bildirmek.

 5. Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol etmek.

 6. Hastaların güvenli bir biçimde taşınmasını sağlamak. Hastayı, hasta transfer formunu ve hasta eşyaları teslim formunu doldurarak ilgili birim hemşiresine teslim etmek.

 7. İlaçları güvenli bir şekilde temin etmek, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlamak. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol etmek. Yeşil reçeteli ilaçların kullanımını kontrol altına almak, bunlara ilişkin talimatlara uymak. Teslim saatinde yeşil reçeteli ilaçları sayarak teslim almak ve kaydetmek.

 8. Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlamak, işlem sırasında destek olmak ve işlem sonrası izlemek. Kendilerine teslim edilen eşya, ilaç ve malzemeyi servislerde veya servis ambarlarında özel dolaplarda saklamak.

 9. Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlamak. Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) Uymak ve uyulmasını sağlamak.

 10. İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri almak. Enfeksiyon belirtileri saptandığında servis sorumlu hemşiresine bildirmek.

 11. Hastayı ameliyata hazırlamak.

 12. Hastayı kabul etmek, kuruma uyumunu sağlamak.

 13. Hasta bakım planını hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek, gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapmak.

 14. Sık sık kontrolü gereken hastaları ve ameliyat olmuş hastaları belirli zamanlarda yanlarına giderek durumlarını gözlemlemek, uygulanması gereken ilaçlarını uygulamak ve yemeklerinin usulüne uygun verilmesini sağlamak.

 15. Nöbeti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri nöbetçi hemşireye teslim etmek.

 16. Acil durumlarda gerekli müdahaleleri yapmak ve hekime haber vermek.

 17. Taburculuğuna karar verilen hastaların taburculuk planlamasını yapmak.

 18. Hastanın ölümü halinde hazırlanmasını ve morga götürülmesini sağlamak.

 19. Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlamak.

 20. Eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunmak. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmak.

 21. Sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak, öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunmak.

 22. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 23. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.