Doküman No
UZEM.GT. 0003
Yayın Tarihi
29.09.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Birimi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2.Kadro unvanı

Dr. Öğretim Üyesi/Doç.Dr.

3.Görev unvanı

Müdür

4.Bağlı bulunduğu amir

Rektör

5.Görev yetki ve sorumlulukları

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, merkez çalışmalarını koordine etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,  

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,      

d) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırtma merkezleri ile işbirliği yapmak,

e) Yönetimi alanındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

f) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

g) UZEM'e bağlı lisans, yüksek lisans, sertifika programlarının açılmasını ve açılan programların sorusuz bir şekilde yürütülmesi için ilgili birimlerle işbirlikli çalışmak       

h) Üniversite akademik ve idari kadrosunu uzaktan eğitim alt yapısı ve süreçleri hakkında bilgilendirmek için eğitimler düzenlemek.    

ı) Merkez bünyesinde AR-GE projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak

i) Merkez sorumluluğunda olan ortak derslerin yürütülmesini ve sınavlarının gerçekleştirilmesini sağlamak.