Döküman No
YİTDB.GT.0002
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Mühendis

3. Görev Unvanı

Harita Mühendisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Üniversitemizle ilgili arsa satın alınması ve kamulaştırılması işlemlerini yapmak.

  2. Üniversitemizle ilgili arsa satın alınması ve kamulaştırılması ile ilgili açılan davalara ait işlemleri yapmak.

  3. Üniversitemizle ilgili arsa tahsis işlemlerini yapmak ve belgelerini dosyalamak.

  4. Üniversitemizle ilgili arsa tevhit ve ifraz işlemlerinin yapılması ve belgelerini dosyalamak.

  5. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  6. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.