Doküman No
RTEÜ.GT.0009
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Akademik ve İdari Birimler

2. Kadro Unvanı

Kaloriferci / Yardımcı Hizmetli / İşçi / Teknisyen

3. Görev Unvanı

Kaloriferci

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı / Enstitü / Fakülte / YO / MYO Sekreteri / Şube Müdürü / Müdür Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Görev alanındaki binaların kalorifer hizmetleri ve ısıtmaya ilişkin işlemlerini etkin bir şekilde yapmak.
 2. Kazanın ısı ayarını yapmak.
 3. Kazan suyunu, sirkülasyon pompasını, brülörü, arızalı pozisyonda ise gidermek ve kontrollerini sağlamak.
 4. Tesisatta meydana gelen arızaları (patlak, su kaçağı, ısınma güçlüğü vb.) tespit ederek bu arızaları giderilmek üzere ilgili yerlere bildirmek.
 5. Kalorifer yakıtı nakil ve tedariki, bakım-onarım gibi durumlarda İdari Hizmetler Birimi Şube Müdürünü bilgilendirmek.
 6. Brülörü devreye almak.
 7. Brülör ısı derecesini programlamak.
 8. Filtre temizliğini ve kontrolünü yapmak.
 9. Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek.
 10. Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim, seminer vb. faaliyetlere katılmak.
 11. Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak.
 12. Bütün donanım görevleri, çalışma özellikleri, çalışma basınç ve sıcaklığı ile akış miktarları hakkında tam bilgi sahibi olmak, sistemde bulunan bütün kontrol devreleri ve ölçü aletleri ile elektrikli koruma donanımının görev ve çalışmasını iyi bilmek.
 13. Kaloriferci, alanı ile ilgili aniden ortaya çıkabilecek her duruma müdahale etmek.
 14. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.
 15. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.
 16. Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.