Döküman No
YİTDB.GT.0005
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Mimar

3. Görev Unvanı

Mimar

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. İdare tarafından planlanan yapımla ilgili olarak yapının yapılacağı arazinin imar durumunu araştırmak ve imar durumu belgesinin hazırlanmasının takibini yapmak.

 2. İdaremizce yapımı planlanan yeni binaların inşası için mimari projeler (avan, uygulama, detay) ile ihale dokümanlarını diğer proje personeliyle koordineli olarak hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, hazırlanan dokümanları incelemek.

 3. Üniversitemizce yatırım programına alınan mevcut binaların onarımı için mimari tadilat projeleri (ön proje, uygulama, detay) ile ihale dokümanlarını diğer proje personeliyle koordineli olarak hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, hazırlanan dokümanları incelemek.

 4. Yapımı planlanan inşaatların, mimari işlerini içeren yaklaşık maliyet hesaplarını ve pursantaj tablolarını ihaleye esas olacak Şekilde hazırlamak veya hizmet satın alarak hazırlatmak, hazırlanan tabloları incelemek.

 5. Hizmet alımı işlerine ait yaklaşık maliyeti belirlemek, belirlenen yaklaşık maliyete göre yapılacak ihaleye esas (hizmet alımı tip sözleşmesi, hizmet alımı idari Şartnamesi, hizmet işleri genel Şartnamesi, ihtiyaç programı, mühendislik/mimarlık hizmetleri genel Şartnamesi) belgeleri hazırlamak.

 6. İhale işlemlerinde verilen görev çerçevesinde ihale işlemlerini yürütmek, komisyonlarda görev almak.

 7. İşin geçici ve kesin kabullerini sözleşme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak yapmak ve onayına sunulmasını sağlamak.

 8. İmalatı gerçekleştirilen veya yapımı devam etmekte olan için, yapımı sürecinde meydana gelen zorunlu değişiklikler veya proje değişikliği nedeniyle ortaya çıkacak olan imalat artış veya eksilişlerini fiyat ve miktar yönünden kontrol etmek.

 9. Yapılması planlanan inşaatlarla ilgili fizibilite çalışmalarına katkıda bulunmak.

 10. Yapılması planlanan inşaatlarla gerekli fiziki tasarım çalışmalarını yapmak ve sonuçlarını raporlamak.

 11. Yapımı biten binaların iskan işlemlerini takip etmek.

 12. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 13. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.