Doküman No
SBMYO.TL.0002
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur. 

2.Uygulama

 1. Her Baskı makinasının bakım/onarım kartı bulundurulmalıdır.
 2. Baskı makinesini havalandırılması iyi olan yere koyunuz. Yer değişikliğinde Makineyi hareket ettirmeden önce güç kablosunu duvardaki prizden çekiniz. Makineyi hareket ettirirken elektrik kablosunun makine altında kalıp hasar görmeyeceğinden emin olunuz.
 3. Baskı makinesini direk topraklı prize takınız, birden fazla uzatma kablosu kullanmayınız, uzatma kablosu kullanılması halinde  yerde bırakmayınız,, duvara veya uygun yüksekliğe monte ediniz.
 4. Baskı makinesinin etki alanında çay, kola ve su vb. sıvılar içmeyiniz. Toplu iğne, ataç ve zımba teli gibi yabancı maddelerin makine içerisine kaçmasını engelleyiz. Makinenin servis ve tamire ihtiyacı olduğunda fişten çekerek yetkili personele haber veriniz.
 5. Baskı makinesini  güç düğmesini kullanarak açınız.
 6. Baskı makinesini kâğıt beslemesini düzenli kontrol ediniz.
 7. Kopyalanacak dokümanı makineye uygun şekilde yerleştiriniz. Kopya sayısı klavyeden girilerek çoğaltma işlemi yapınız, Makineye özgü şartlar için kullanım kılavuzunu kullanınız.
 8. Baskı makinesini çalışır durumdayken veya herhangi bir hata durumda (kâğıt sıkıştırması gibi) yetkilendirilen personel dışında kapakları açmayınız ve kişisel müdahalede bulunmayınız.
 9. Baskı makinesini içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol vb. ürünler kullanmayınız.
 10. Baskı makinesin de meydana gelen arızaları öncelikle teknik personele bildiriniz, makine açılarak kişisel müdahalelerde bulunulmayınız. Yapılan bakım ve onarımlar bakım/onarım kartına işlenmesini sağlayınız.
 11. Baskı makinesini uzun ömürlü olması için, orijinal parçalar ve sarf malzemeleri kullanınız.