Doküman No
SBMYO.TL.0010
Yayın Tarihi
15.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli sorumludur. 

2.Uygulama 

 1. Genel İş Tanımlarına, Kalite güvence prosedürlerine, Revizyonu kurallarına uyunuz.
 2. Müşteri ve üstlerine karşı nazik ve iyi bir tutum sergileyiniz.
 3. İş planında ve görev kartlarında tanımlanan işlerin, iş talimatlarına uygun ve belirlenen standartlarda yerine getirilmesine özen gösteriniz.
 4. İdarenin verdiği tüm görevleri eksiksiz yerine getiriniz.
 5. Yapılan işin KONTROL edilmesi ve RAPORLANMASI ‘na dikkat ediniz.
 6. Kullanılan malzemenin iş bitiminde düzgün ve temiz olarak depoya kaldırınız.
 7. İşin tamamının, Okul’ un güvenlik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlayınız.
 8. Personel Yönetmeliğine riayet ederek çalışınız.
 9. Hizmet binasında ve kampüs içerisinde bulunan her türlü kayıp eşyayı idareye bildiriniz.
 10. Teslim edilen anahtarları idarenin bilgisi dışında kimseye vermeyiniz.
 11. Tüm hasar ve kayıplarla ilgili notları idareye bildiriniz, kullandığınız teknik araç ve gerecin bakımını yapınız.
 12. Programda belirtilmiş olan çalışma saatlerine uyunuz.
 13. Üniversitemiz tarafından zaman zaman verilen İletişim ve Eğitim programlarına katılınız. Tüm şikâyet ve dileklerinizi amirinize iletiniz.
 14. Amirleriniz tarafından verilen ek görevleri yapınız.