Döküman No
DİOF.GT.0001
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Dış İlişkiler Birimi

2. Kadro Unvanı

Öğretim Elemanı

3. Görev Unvanı

Dış İlişkiler Koordinatörü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı- Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Üniversitenin Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim Programları (Protokol) anlaşmalarının randımanlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 2. Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlanması. İlgili üniversitelerle yazışmaların yürütülmesi, anlaşmaların yapılması ve güncellenmesi işlemlerinin yapılması.

 3. Erasmus Değişim Programı dışında, Üniversitenin dış ilişkilerinin koordine edilmesi işlerini yürütülmesini sağlamak.

 4. Ofis çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.

 5. Ofis ile ilgili oryantasyon, kurs, eğitim, toplantı vb. katılım sağlamak.

 6. Üniversitemizin gerektiğinde toplantılarda ve fuarlarda Uluslararası ilişkiler birimini temsil etmek.

 7.  Ofis içinde çalışan personelin uyum içinde çalışmalarını ve işlerini aksatmadan takip etmek ve kontrol etmek, koordinasyonu sağlamak.

 8. Gelen öğrenci ve personeli program içerikleri ve değişim programlarına katılım için izlenecek yol haritası ve prosedürlerle ile ilgili bilgilendirmek.

 9. Ofis işlemleri ile ilgili üst yönetici / yöneticileri tarafından verilen diğer işler ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

 10. Birimde yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

 11. Gelen öğrenci ve personelin (akademik ve idari) üniversitemizdeki ilgili birimleriyle koordinasyonunu sağlamak ve onları iyi şekilde ağırlamak, idari işlerinin takibini sağlamak.

 12. Dış ilişkiler ofisini gerek üniversite içindeki birimlerle gerekse dışarıdaki resmi diğer kurumlarla ve Ulusal Ajansla koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

 13. Yurt içi ve yurt dışı, her türlü değişim programlarından ve iş birliği protokollerinden doğan anlaşma ve dış ilişkilerini, Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi işlemlerinin koordine edilmesini sağlamak.

 14. Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak.

 15. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 16. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.