Doküman No
DİOF.GT.0003
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Dış ilişkiler Birimi (Farabi Kurum Koordinatörlüğü)

2. Kadro Unvanı

Öğretim Elemanı

3. Görev Unvanı

Farabi Kurum Koordinatörü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Dış İlişkiler Koordinatörü - Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Farabi Değişim Programı ilanları sonucunda oluşan başvuru listelerinin kontrolünü yapmak.

 2. Kurum içi ve kurum dışında Koordinatörlüğü temsil etmek.

 3. Farabi ikili protokollerinin takibini yapmak.

 4. Öğrencilere ait hareketlilik protokollerini onaylamak.

 5. Harcama Yetkililiği görevini yürütmek.

 6. Farabi Programı bütçelerini yıllık kontenjanlara göre eşit şekilde dağıtmak ve ödeme işlemlerini takip etmek.

 7. Koordinatörlük ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

 8. Koordinatörlük birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, disiplini sağlamak.

 9. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 10. Farabi programının bölümlerde tanıtımını yapmak.

 11. Öğrencilere gerekli bilgi, belge ve doküman hizmetlerini sağlamak.

 12. İlana çıkmak ve gerekli duyuruları yapmak.

 13. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimini yapılmak, takip ve kontrol etmek.

 14. Koordinatörlüğün stratejik planını, faaliyet raporlarını ve istatiksel raporlarını hazırlamak ve üst yönetime sunmak.

 15. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 16. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.