Doküman No
DİOF.GT.0005
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Dış İlişkiler Birimi (Mevlana Kurum Koordinatörlüğü)

2. Kadro Unvanı

Öğretim Elemanı

3. Görev Unvanı

Mevlana Kurum Koordinatörü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Dış İlişkiler Koordinatörü - Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Kurum içi ve kurum dışında Koordinatörlüğü temsil etmek.

 2. Mevlana Değişim Programı takviminin belirlenmek.

 3. Mevlana başvuruları için gerekli hazırlıkları yapılmak.

 4. Mevlana başvuruları için duyuruları yapılmak.

 5. Mevlana tanıtım toplantılarını düzenlemek.

 6. Mevlana başvurularını değerlendirmek.

 7. Mevlana başvurularını YÖK’e iletmek.

 8. YÖK’ten gelen sonuçları duyurmak.

 9. Değişime katılmaya hak kazananlarla iletişime geçilmesi

 10. Değişime katılacak öğrencilerin ve akademisyenlerin

 11. işlemlerinin başlatılması ve tamamlanması

 12. Değişime katılacak öğrencilerin yerleştirmelerini yapmak.

 13. Ödemeler konusunda gelen - giden öğrenci / akademisyen tahakkuklarını yapmak.

 14. Değişime katılan öğrencilerin ders denkliği işlemlerini yapmak ve takibini sağlamak.

 15. Birim web sitesinin kullanım amacına uygun ve güncel olmasını sağlamak.

 16. Değişim Programı hesabının takibini sağlamak.

 17. Koordinatörlüğün stratejik planını, faaliyet raporlarını ve istatiksel raporlarını hazırlamak ve üst yönetime sunmak.

 18. Harcama Yetkilisi görevini yürütmek.

 19. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimini yapmak,  takip ve kontrol etmek.

 20. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 21. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.