Döküman No
DİOF.GT.0002
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Dış İlişkiler Birimi (Erasmus Kurum Koordinatörlüğü)

2. Kadro Unvanı

Öğretim Elemanı

3. Görev Unvanı

Erasmus Kurum Koordinatörü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Dış İlişkiler Koordinatörü - Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Kurum içi ve kurum dışında Koordinatörlüğü temsil etmek.

 2. Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları (Okul Eğitimi, Yükseköğretim, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Gençlik, Bilgi Ortaklıkları, Sektörel Beceri Ortaklıkları, Jean Monnet, Spor Destekleri) ile Çerçeve Araştırma Programlarına Üniversitenin aktif bir şekilde katılımını sağlamak, bu kapsamda ilgili tüm program ve projeleri üniversite adına yürütmek.

 3. Avrupa Birliği (AB) program ve projeleri dâhilinde Üniversiteye belirli bir süre için gelen öğrencilerin / öğretim elemanlarının ilgili dersleri alabilmeleri/verebilmeleri için üniversite birimlerinin ders katalogları gibi çalışmalarını ve hazırlıklarını koordine etmek ve yürütmek.

 4.  AB ve dünya üniversitelerinden Üniversite’ye ilgili değişim programları ile ikili ve/veya çok taraflı projeler dâhilinde gelecek öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planları yapmak.

 5. İlgi alanına giren diğer eğitim, araştırma, organizasyon ve proje faaliyetlerinde bulunmak, katkı sağlamak.

 6. Ofis organları ile uyum içinde çalışmak.

 7. Koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapmak.

 8. Koordinatörlüğün stratejik planını, faaliyet raporlarını ve istatiksel raporlarını hazırlamak ve üst yönetime sunmak.

 9. Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Dış İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olmak.

 10. Üniversitenin Bologna Süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatörün Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 11. Birim web sitesinin kullanım amacına uygun ve güncel olmasını sağlamak.

 12. Değişime katılan öğrencilerin ders denkliği işlemlerini yapmak ve takip etmek.

 13. Ödemeler konusunda gelen-giden öğrenci / akademisyen tahakkuklarını yapmak.

 14. IAESTE Programı kapsamında öğrencilere duyurular yapmak, başvurular almak ve ilgili koordinasyonu yapmak.

 15. Erasmus Değişim Programı kapsamında faaliyet gerçekleştiren personel ve öğrencilere EUROPASS Hareketlilik belgesi düzenlemek.

 16. Harcama Yetkiliği görevini yürütmek.

 17. Erasmus Değişim Programı faaliyetinin genel takibini yapmak.

 18. Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı faaliyetlerine yönelik işlemleri yapmak.

 19. Erasmus Değişim Programı hakkında koordinatör ve öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak.

 20. Üniversiteyi ulusal ve uluslararası düzeyde Erasmus Programı'na yönelik yapılan toplantı, fuar ve konferanslarda temsil etmek.

 21. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 22. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.