Doküman No
DİOF.GT.0004
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

        Dış İlişkiler Birimi (Farabi Kurum Koordinatörlüğü)

2. Kadro Unvanı

       Bilgisayar İşletmeni- Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

       Farabi Ofisi Birim Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

       Kurum Koordinatörü- Dış İlişkiler Koordinatörü - Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Farabi değişim programı hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek Farabi değişim Programı faaliyetinin genel takibini yapmak.

 2. Farabi Değişim Programına ait tüm işlemleri yapmak (öğrenim protokolü ve ekle-sil formu imza işlemlerinin yapılması, kabul mektubu hazırlanması vs.).

 3. Farabi Değişim Programına ilişkin işlemleri yapmak (Başvuruların alınması, başvuruların gönderilmesi, sözleşme, öğrenci dosyalarının açılması, ödeme işlemleri vs.).

 4. Farabi Değişim Programına ait İkili Anlaşmaları hazırlamak ve imza aşamasını takip etmek.

 5. Farabi Değişim Programına seçilen öğrencileri değişim programına hazırlamak, bilgilendirilmeleri ( Oryantasyon) yapmak.

 6. Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci işlemlerini yapmak. (Bilgilendirme-Oryantasyon-Öğrenim Protokolü ve Ekle-Sil Protokollerinin imzalanması-Dosyalama).

 7. Farabi Değişim Programı ile ilgili raporları hazırlamak ve süresinde YÖK’e bildirim yapmak.

 8. Farabi Değişim Programı Hesaplarının takip etmek ve Program yararlanıcılarına ödeme yapmak.

 9. Farabi Değişim Programı elektronik yazışmalarını yapmak.

 10. Bölümlerde Farabi Değişim Programının tanıtımını yapmak.

 11. Öğrencilere gerekli bilgi, belge ve doküman hizmetlerini sağlamak.

 12. Hareketlilik faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini, değişime katılanlara ödemelerin yapılmasını sağlamak.

 13. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimini yapmak, takip ve kontrol etmek.

 14. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 15. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.