Döküman No
BYEM.GT.0001
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı

Fotoğrafçı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdür V.

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Üniversitede yapılan bilimsel, kültürel, sportif etkinliklerin belgelenmesi ve arşivlenmesi amacıyla görsel kayıt ve fotoğraf çekimlerini yapmak.

  2. Dergi, broşür, kitapçık vb. materyaller için görsel malzeme temin etmek.

  3. Üniversite web sayfasına görsel malzeme servis etmek.

  4. Üniversite yetkili organlarının izni alınarak diğer kurumlara ve basına video kayıt ve fotoğraf servisi yapmak.

  5. Talep edilen video ve fotoğraf çekimleri ile ses kayıtlarını elektronik saklama ve erişim formatlarına dönüştürerek kaydetmek ve arşivlemek.

  6. Görsel kayıtları kronolojik esaslara göre ve onaylı erişime olanaklı şekilde arşivleyerek saklamak ve korumasını sağlamak.

  7. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  8. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.