Döküman No
BYEM.GT.0005
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

Bilgisayar İşletmeni

3. Görev Unvanı

İdari İşler ve Yazı İşleri

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdür V.

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

  1. Basın – Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün her türlü yazışmalarının yürütmek, diğer birimlerle olan yazılı iletişimi sağlamak.

  2. Resmi yazışmaları tasniflemek ve arşivlemek.

  3. Kuruma ait e-posta adreslerini takip etmek ve raporlamak.

  4. Şube Müdürü tarafından belirlenen görev dağılımlarını ve görevlendirme bilgilerini görevli personele duyurmak.

  5. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  6. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.