Doküman No
KİK.GT.0006
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

2. Kadro Unvanı

Sürekli İşçi

3. Görev Unvanı

Sunucu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Müdür V.

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Program sunum metni hazırlamak.

  2. Program sunumunu yapmak.

  3. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  4. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.