Doküman No
İMİD.GT.0002
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Daire Başkanı

3. Görev Unvanı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Genel Sekreter

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Rektörlük merkez örgütü ve ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin demirbaş, makine, teçhizat, donanım ve tefrişat malzemelerinin satın alımlarını yaparak bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek.

 2. Rektörlük ve bağlı birimlerin kalorifer yakıtı alım ihalesini ve ödemelerini yapmak.

 3. DMO aracılığı ile tüketim ve demirbaş mal ve malzeme alımlarını yapmak.

 4. İhtiyaç olması halinde ihale veya doğrudan temin yöntemi ile hizmet alımı yapmak.

 5. İhtiyaç olması halinde istisna kapsamında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinden mal ve hizmet alımı yapmak.

 6. Üniversitemizin ihtiyacı olan araçların, satın alma veya bağış yoluyla teminini sağlamak.

 7. Birimimiz taşınırında kayıtlı makine-teçhizat ve cihazların yıllık bakım ve onarım sözleşmelerini yapmak ve yedek parçalarını temin etmek.

 8. Taşıtların bakım ve onarımını yaptırmak, yedek parçaları ve akaryakıtlarını temin etmek.

 9. Birimizde görevli olan 657 Sayılı Kanuna tabi personellerin mali ve sosyal haklarını takip etmek.

 10. Üniversitemiz lojmanlarından 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna tabi lojmanların yıllık ortak giderlere katılım paylarını ödemek.

 11. Üniversitemiz çeşitli birimlerinde görev yapan işçilerin (temizlik ve güvenlik) mali ve sosyal haklarını takip etmek.

 12. Üniversitemiz çeşitli birimlerinde görev yapan geçici işçilerin (TYP ve vizesiz geçici işçi) mali ve sosyal haklarını takip etmek.

 13. 2886 Sayılı Kanuna göre birimimiz tarafından yapılan kiralamalar (Banka, PTT ve ATM) ve Üniversitemiz hurdalarının satış ihalelerini yapmak.

 14. Üniversitemiz merkez kampüsteki ortak alanların, çevre temizliği işlerinin koordinasyonunu yapmak.

 15. Üniversitemiz merkez kampüs ve diğer birimlerin güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak.

 16. Üniversitemiz birimlerinin resmi işlerinde, taşıma, eğitim, teknik gezi, kültürel, spor amaçlı ve diğer etkinliklere ilişkin araç ihtiyaçlarını karşılamak ve bu hizmetlere ait araç, şoför gibi ihtiyaçların temini, yürütülmesi ve koordinasyonunu yapmak.

 17. Yangından korunma malzemeleri ile ilgili olarak Üniversitemizin bütün birimleri için yangın söndürme cihazlarının alımı, doldurulması ve periyodik bakımlarını yaptırmak.

 18. Üniversitemize ait lojmanların talep, tahsis ve geri alma işlemlerini yürütmek.

 19. Rektörlüğümüze ait elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi ihtiyaçların satın alma işlemlerini tahakkuk ve ödemesini yapmak.

 20. Birimimize ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilme işlerini yapmak.

 21. Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan taşınır malların satınalma işlemlerinden sonra kurulumunu yaptırarak teslimini sağlamak, taşınır kaydı ve devir işlemlerini yürütmek.

 22. Yeni açılan birimlerin mühür ve berat teminini sağlamak, kapatılan-isim değişikliği yapılan birimlerin eski mühürlerinin Darphane Müdürlüğüne iadesi için gerekli yazışmaları yapmak.

 23. Takip eden üç yıllık dönemin bütçe teklifini hazırlamak.

 24. Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunak.

 25. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 26. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.